rozmiar czcionki: A | A | A

TERMIN I MIEJSCA REKRUTACJI

Nabór kandydatów do udziału w projekcie odbywa się w poszczególnych subregionach Dolnego Śląska, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. Osoby niepełnosprawne oraz członkowie ich rodzin proszeni są o zgłaszanie się do punktów rekrutacji w swoim subregionie, w zależności od miejsca zamieszkania:

Subregion wrocławski: PROMYK SŁOŃCA
Osoba do kontaktu: p. Dominika Woźniewska-Żol,
e-mail: dwozniewska@promykslonca.pl   tel. 071 79 50 951,
adres biura: ul. Swobodna 8a, Wrocław

Subregion legnicko – głogowski: Fundacja EUDAJMONIA
Osoba do kontaktu: p. Danuta Berezowska,
e-mail: d.berezowska@eudajmonia.pl, tel. 884 612 184,
adres biura: ul. Borówkowa 5A, Polkowice

Subregion wałbrzyski: FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
Osoba do kontaktu: p.  Agnieszka Stańczyk
e-mail: aga@forum.hb.pl, tel. 74/ 84 80 100 lub 535 77 11 33
adres biura: ul. Ludowa 1 C pok. 222, Wałbrzych

Subregion jeleniogórski: POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH
Osoba do kontaktu: p. Sylwia Rehlis
e-mail: sprawniwpracy@gmail.com tel. 791 075 385
adres biura: ul. Wiejska 29, Jelenia Góra

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W projekcie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne, spełniające następujące warunki:

1) znajdują się w wieku aktywności zawodowej,

2) posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

3) mieszkają na terenie danego subregionu Dolnego Śląska (subregiony: wałbrzyski, jeleniogórski, wrocławski, głogowsko - legnicki),   

4) są w stanie zdrowia, umożliwiającym podjęcie pracy,

5) są niezatrudnione,

6) deklarują chęć podjęcia pracy zawodowej,

7) wymagają przynajmniej jednego  z poniższych rodzajów wsparcia:


- w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, np. ubieraniu, rozbieraniu, przesiadaniu się z łóżka na wózek inwalidzki, toalecie, czynnościach fizjologicznych, spożywaniu posiłków,

- w utrzymaniu kontaktów społecznych,

- w pełnieniu ról społecznych,

- w komunikowaniu się z otoczeniem,

- w przemieszczaniu się.


W projekcie mogą wziąć udział także członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, którzy spełniają następujące wymagania:

1) przystępują do projektów wspólnie z osobą niepełnosprawną, którą się opiekują,

2) nie podjęli zatrudnienia lub zmuszeni byli do rezygnacji z pracy zawodowej z powodu konieczności sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną,

4) deklarują chęć podjęcia aktywizacji zawodowej.


JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ W RAMACH PROJEKTU?

Osoby niepełnosprawne:

1.    zostaną objęte wsparciem Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych

2.    uzyskają pomoc psychologa i doradcy zawodowego

3.    wezmą udział w warsztatach, szkoleniach i stażach zawodowych.


Członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, przystępujący do projektu razem z osobą niepełnosprawną:

1.    uzyskają pomoc psychologa i doradcy zawodowego

2.    uzyskają pomoc w aktywizacji zawodowej

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

VIII.2012 – XII.2012

rekrutacja do projektu osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin w poszczególnych subregionach

I.2013

jednodniowe warsztaty dla uczestników projektu (tj. osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin) na temat korzyści, wynikających ze skorzystania z funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

I – IV.2013

przygotowanie Indywidualnych Planów Działania przez doradcę zawodowego i psychologa dla wszystkich uczestników projektu

VIII.2013

przydzielenie osobom niepełnosprawnym Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON)

IX.2013 – 10.2014

- wsparcie osób niepełnosprawnych przez AOON
- zorganizowanie szkoleń i kursów, podnoszących kwalifikacje zawodowe osób niepełnosprawnych
- zorganizowanie półrocznych staży zawodowych dla osób niepełnosprawnych
- pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA