rozmiar czcionki: A | A | A

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i  rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora oraz popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem       i turystyką. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę dwóch oświetlonych i ogrodzonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz  zaplecza sanitarno-szatniowego. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie szczegółowo określonych założeń programowo-organizacyjnych, które są przedstawione na stronie internetowej Programu. 


Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że budowa obiektu będzie współfinansowana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Kompleks będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego nieodpłatne pod nadzorem trenera – animatora sportu.
Adresatem projektu są jednostki samorządu terytorialnego, które aplikują o udział w programie do właściwych terenowo urzędów marszałkowskich, które dokonują wyboru beneficjentów do programu, przekazując ich wykaz do zatwierdzenia przez Ministra Sportu i Turystyki.


Program finansowany jest z trzech źródeł: środki budżetu państwa, środki samorządu województwa, środki własne inwestora.


W latach 2008 – 2011 w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Polsce powstały  2273 ”Orli-ki” . W województwie dolnośląskim wybudowano w tym czasie 173 „Orliki”, na których  realizację z budżetu Województwa Dolnośląskiego wydatkowano kwotę 54 754 739,87 zł.


W roku 2012 na Dolnym Śląsku powstanie kolejnych 18 „Orlików”

Projekt  Pilotażowy „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”.


Jednostki samorządu terytorialnego, które wybudowały boiska w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” mogą też uczestniczyć  w realizowanym przez Zarząd Główny  Szkolnego Związku Sportowego oraz wojewódzkie SZS programie pilotażowym, którego celem jest:


1.  Wspomaganie samorządów terytorialnych w zapewnieniu systematycznej działalności sportowo-rekreacyjnej na obiektach „Moje Boisko ORLIK 2012”.
2.  Przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych.
3.    Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
4.   Zainicjowanie lokalnych programów: „Preselekcja do Sportu Młodzieżowego”

Zasady uczestnictwa w programie podane są na stronie internetowej http://www.szs.pl w zakładce Programy.