rozmiar czcionki: A | A | A

Nowy Regulamin przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Z dniem 22 listopada 2018 r. wchodzi w życie Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały.
Dokładne kryteria oraz wniosek dotyczący przyznawania stypendiów sportowych podane są w uchwale nr LII/1880/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wraz z regulaminem przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


Wnioski wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 2 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2019 roku w Departamencie Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy realizującym zadania w zakresie sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Więcej informacji w zakładce stypendia sportowe na 2019 rok.

Podsumowanie procesu konsultacji Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych

Proces konsultacji społecznych projektu Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki rozpoczął się w dniu 6 września 2018 roku na podstawie uchwały nr 5904/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie skierowania do konsultacji projektu Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych a zakończył się w dniu 5 października  2018 roku.
Konsultacje przebiegały w sposób:
 - pośredni - poprzez stronę internetową Urzędu Marszałkowskiego. Udostępniony został formularz zgłaszania uwag możliwy do pobrania ze strony internetowej, który po wypełnieniu można było wysłać pocztą tradycyjną lub na adres email;
- bezpośredni - poprzez spotkanie konsultacyjne, które odbyło się w dniu 6 września 2018r. we Wrocławiu – w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele klubów i związków sportowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Przez okres trwania konsultacji zgłoszonych zostało 5 uwag i opinii, w formie ustnej i elektronicznej. Uwagi i propozycje zmian zostały ujęte w załączniku.
Projekt Regulaminu został również pozytywnie zaopiniowany przez Dolnośląską Radę Działalności Pożytku Publicznego, która podjęła w tej sprawie w dniu 19 października  2018r. uchwałę nr 21/II/18.

Stypendia sportowe 2018

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Do wniosku należy załączyć:
1) program szkolenia sportowego na dany rok kalendarzowy;
2) potwierdzony za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z KRS lub ewidencji stowarzyszeń wnioskodawcy w przypadku wniosków składanych przez kluby, związki i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;
3) oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeń;
4) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki;
5) oświadczenie osoby, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe;
6) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności - dołączają osoby fizyczne niepełnosprawne;
7) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu o przyznaniu renty - dołączają osoby fizyczne otrzymujące rentę.

Wnioski wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 2 stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2018 roku w Sekretariacie
Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
50-413 Wrocław ul. Walońska 3-5,
pok. 329, III piętro; poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30 do 15.30.


Podpisy:
W zależności od rodzaju dokumentu podpisy składa:
1) klub, związek, organizacja pozarządowa działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
a)  podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy.
2) osoba fizyczna, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe:
a) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich do 13 roku życia dokumenty podpisuje rodzic lub opiekun prawny;
b) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich od 13 do 18 roku życia dokumenty podpisuje osoba fizyczna z rodzicem lub opiekunem prawnym;
c) w przypadku osób fizycznych pełnoletnich dokumenty podpisuje sama osoba fizyczna.


INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z  art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że:
1) Pani/Pana  dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
2) Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wypłaty przyznanego Pani/Panu stypendium sportowego.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, ZUS, NFZ oraz odpowiedni co do siedziby Urząd Skarbowy.
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
5) Podanie Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego danych osobowych jest dobrowolne.
6) Informujemy również, że wypełniając wniosek o przyznanie stypendium sportowego wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium sportowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).