rozmiar czcionki: A | A | A

Stypendia sportowe na 2024 rok

 

Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2018 roku określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały.
Dokładne kryteria przyznawania stypendiów sportowych podane są w uchwale nr LII/1880/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wraz z regulaminem przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe z późn. zm., stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wzór wniosku wprowadzono uchwałą Nr LXI/1276/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 

Dokumenty, które należy wypełnić przy ubieganiu się o stypendium sportowe:

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

 

Do wniosku należy załączyć obligatoryjnie:

1) program szkolenia sportowego na dany rok kalendarzowy;

2) potwierdzony za zgodność z oryginałem wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z ewidencji stowarzyszeń dotyczący wnioskodawców w przypadku wniosków składanych przez kluby, związku i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu niezarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;

3) oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeń;


4) aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki (ważne 1 m-c);

5) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności - dołączają osoby fizyczne z niepełnosprawnością;


6) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu o przyznaniu renty - dołączają osoby fizyczne otrzymujące rentę;

7) klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

lub

8) klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania danych w sposób innych niż od osoby której dane dotyczą


Wniosek wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) w formie papierowej należy składać  osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie od 2 stycznia 2024 roku do 31 stycznia 2024 roku w departamencie realizującym zadania w zakresie sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, tj. Departamencie Sportu i Infrastruktury Sportowej. Osoba do kontaktów - Wydział Sportu, ul. Walońska 3-5, Wrocław, Pani Joanna Imiela, e-mail: joanna.imiela@dolnyslask.pl, tel. 71/ 770-41-05.

Wzór wniosku i załączników do wniosku znajduje się w zakładce: stypendia sportowe / dokumenty do pobrania.

Podpisy pod dokumentami:

W zależności od rodzaju dokumentu podpisy składa:

1)    klub, związek, organizacja pozarządowa działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu:a)     podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy.

2)    osoba fizyczna, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe:

a)    w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich do 18 roku życia dokumenty podpisuje osoba fizyczna z rodzicem lub opiekunem prawnym;

b)    w przypadku osób fizycznych pełnoletnich dokumenty podpisuje sama osoba fizyczna. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

1)      Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;

2)      Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Sokołowska. Można się z nim kontaktować poprzez adres, e-mail: inspektor@umwd.pl;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury przyznania stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi a w przypadku przetwarzania danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit. g RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

4)      Pani/ Pana dane osobowe będą udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

5)      Pani/ Pana dane nie będą  przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z procedury przyznawania stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe oraz archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

7)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;

8)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9)      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi przyznanie i przekazanie stypendium;

10)   Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

1)      Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;

2)      Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych), adres e-mail: inspektor@umwd.pl;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail;

4)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury przyznania stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych
i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

5)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

6)      Pani/ Pana dane nie będą  przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z procedury przyznawania stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe oraz archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

8)      Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest klub/związek sportowy lub organizacja pozarządowa działająca w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny;

9)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,

10)   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

11)   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi przyznanie i przekazanie stypendium;

12)   Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.