rozmiar czcionki: A | A | A

STYPENDIA SPORTOWE NA 2012 ROK


Regulamin przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Do wniosku należy załączyć:
1) program szkolenia sportowego na dany rok kalendarzowy;
2) potwierdzony za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z KRS lub ewidencji stowarzyszeń wnioskodawcy w przypadku wniosków składanych przez kluby, związki i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;
3) oświadczenie do celów podatkowych;
4) oświadczenie do celów ubezpieczeniowych;
5) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki;
6) oświadczenie osoby fizycznej która osiągnęła wysokie wyniki sportowe;
7) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności - dołączają osoby fizyczne niepełnosprawne;
8) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu o przyznaniu renty - dołączają osoby fizyczne otrzymujące rentę.

Wnioski wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 2 stycznia 2012 roku do 31 stycznia 2012 roku w Sekretariacie:
Departamentu Spraw Społecznych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
53-238 Wrocław ul. Ostrowskiego 7,
 pok. 208, I piętro; poniedziałek – piątek w godzinach od 8.00 do 16.00.

Podpisy:
W zależności od rodzaju dokumentu podpisy składa:
1) klub, związek, organizacja pozarządowa działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
a)  podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy.
2) osoba fizyczna, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe:
a) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich do 13 roku życia dokumenty podpisuje rodzic lub opiekun prawny;
b) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich od 13 do 18 roku życia dokumenty podpisuje osoba fizyczna z rodzicem lub opiekunem prawnym;
c) w przypadku osób fizycznych pełnoletnich dokumenty podpisuje sama osoba fizyczna.