rozmiar czcionki: A | A | A

Nowy Program Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2030


W dniu 28 listopada 2022 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 6210/VI/22 przyjął Program Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2030.

Opracowanie Programu Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim jest wynikiem realizacji uchwały nr 5711/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu „Programu Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2030” w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i stanowi narzędzie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.

Program został opracowany przy udziale ekspertów zajmującymi się rożnymi aspektami sportu, na podstawie przeprowadzonego badania rynku sportowego i diagnozy sportu w województwie, a także ewaluacji Programu realizowanego w latach 2018-2020.

Zgodnie z wymogami projekt Programu został poddany konsultacjom społecznym.
Dokument został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego działającą  przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przez Dolnośląską Radę Pożytku Publicznego.

Programu określa katalog priorytetowych celów i działań związanych z rozwojem sportu w regionie w latach 2022-2030, z ukazaniem możliwości wsparcia finansowego z różnych źródeł.
Jest narzędziem, na podstawie którego jednostki samorządu terytorialnego, kluby, stowarzyszenia  i inne podmioty mogą opracowywać projekty i zadania w obszarze sportu zgodnie ze strategicznymi priorytetami województwa.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Program Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2030Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu pn. „Program Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego 2022-2030”


Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 18 pkt 3 i 19a ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu pn. „Program Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2030”, trwających w dniach 28 lipca – 2 września 2022r.
W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu pn. „Program Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2030”. Projekt dokumentu wraz z formularzem do zgłaszania uwag został zamieszczony na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakładce SPORT, podzakładce „Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim”. Wypełnione i podpisane formularze prosimy wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej: sport@dolnyslask.pl do dnia 2 września 2022 r. W tytule listu/maila proszę wpisać „konsultacje społeczne Program Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2030 – Wydział Sportu”. Uwagi będzie można również zgłaszać podczas planowanych spotkań konsultacyjnych.
Podczas konsultacji przewidziane sam.in. spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi w minimum 1 miejscowości Dolnego Śląska, w tym we Wrocławiu. Terminy spotkań zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakładce SPORT, podzakładce „Program Rozwoju Sportu w Województwie Dolnośląskim”.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i firmy, którym zależy na zrównoważonym rozwoju sportu na Dolnym Śląsku.


Formularz zgłaszania uwag

Projekt Programu Rozwoju Sportu Województwa Dolnośląskiego 2022-2030