rozmiar czcionki: A | A | A

Realizacja Programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" w 2015 r.

26 marca br. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę przyznającą dotacje jedenastu dolnośląskim jednostkom samorządu terytorialnego, które w 2015 r. będą realizować program. Są to:

1. Gmina Brzeg Dolny
2. Gmina Leśna
3. Gmina Lubań
4. Gmina Lubawka
5. Gmina Milicz
6. Gmina Mysłakowice
7. Powiat Polkowicki
8. Gmina Szczawno Zdrój
9. Gmina Ścinawa
10. Gmina Wołów
11. Gmina Żórawina


Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że można już składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w 2015 r.

Termin składania wniosków: 13 lutego 2015 r.

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE


Założenia Programu Budowy Urządzeń Lekkoatletycznych „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” na 2015 r.

I. Założenia ogólne:

 1. Program zakłada budowę  ogrodzonego obiektu lekkoatletycznego składającego się z następujących elementów:

-  Bieżnia lekkoatletyczna okólna  min. 4-torowa okólna o obwodzie  200 metrów  z nawierzchnią syntetyczną  o szerokości toru 1,22 m  z 6-torowym odcinkiem bieżni do sprintu o długości 100 m o szerokości toru 1,22 m  (120 m ze startem i wybiegiem).
-  Skocznia w dal o wymiarach 2,75 x 10 m  z rozbiegiem o rozmiarach o dł. 40 m.
- Zagospodarowanie płyty wewnątrz bieżni okólnej przez wykonanie boiska do piłki nożnej o wymiarach ca. 45 x 30 m z trawą naturalną (zakup bramek i piłkochwytów) lub boiska wielofunkcyjnego o wym. 44 x 22 m.

Uwaga:

Powyższe elementy składowe zakresu rzeczowego, a także długość bieżni okólnej, liczba torów na tej bieżni oraz bieżni do sprintu na dystansie 100 m stanowią wymogi minimalne.  W uzasadnio-nych przypadkach, gdy w danej miejscowości lub szkole, przy której powstać ma obiekt, prowa-dzone jest szkolenie lekkoatletyczne, dopuszczalna jest budowa bieżni dłuższej, np. 300- lub 400 metrowej i większej  liczby torów oraz dodatkowych urządzeń lekkoatletycznych, np. skoczni wzwyż, koła do pchnięcia kulą.

W wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu akceptacji Wydziału Sportu i Rekreacji UMWD możliwe jest:
a)  przeprowadzenie modernizacji lub  rozbudowa istniejącego obiektu lekkoatletycznego.
b) wykonanie bieżni do sprintu  na dystansie 60 m ( 80 m z wybiegiem), gdy wielkość działki nie po-zwala na wykonanie bieżni prostej do sprintu na dystansie 100 m (120 m z wybiegiem).

1. 1.  Istnieje możliwość realizacji inwestycji przy istniejących kompleksach „Moje boisko – Orlik 2012”. W tym wypadku w ramach programu należy wykonać następujący minimalny zakres rzeczowy:  bieżnia do sprintu o dł. 60 m (80 m z wybiegiem ) lub 100 m (120 m z wybiegiem), skocznia do skoku w dal i rzutnia do pchnięcia kulą.


Obiekt powinien być ogólnodostępny, a korzystanie z niego nieodpłatne.

2. Lokalizacja

Lokalizacja powinna zapewnić szybką i możliwie najtańszą realizację inwestycji a także umożliwiać naukę i uprawianie sportu jak największej liczbie dzieci i młodzieży pod okiem wykwalifikowanych instruktorów (preferowane lokalizacje przy szkołach i lokalnych ośrodkach sportu). Obiekty powinny być też zlokalizowane w pobliżu szatni i urządzeń sanitarnych.

3. Jakość nawierzchni syntetycznych (poliuretanowych)

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe powinny być wykonane w technologii typu „natrysk” na podbudowie przepuszczalnej.

Wykonawca nawierzchni poliuretanowej musi przedstawić następujące certyfikaty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni:

a)    Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02, lub aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.
b)    Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
c)    Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.
d)    Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
e)    Certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni
Na wykonaną nawierzchnię poliuretanową wykonawca musi udzielić gwarancji 60 miesięcy.

II. Finansowanie

-  środki Województwa Dolnośląskiego -  50% wartości kosztów kwalifikowanych (bezpośrednio związanych z budową urządzeń lekkoatletycznych), jednak nie więcej niż 300 000.
- środki własne inwestora – 50%. Udział własny jst może być pokryty  poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych. Rozliczenie prac wykonanych w wyżej wymieniony sposób  wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dopuszcza się montaż finansowy środków własnych jst i innych środków.

W przypadku, gdy z uwagi na prowadzone w danej miejscowości szkolenie lekkoatletyczne przewiduje się  realizację większego zakresu rzeczowego  związanego z infrastrukturą lekkoatletyczną niż zakres minimalny opisany w pkt. I.1.  (np. zwiększenie długości  bieżni okólnej i liczby torów, dodatkowe urządzenia lekkoatletyczne, jak skocznia wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą, oszczepem, skocznia do skoku o tyczce) wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego może się zwiększyć do max 350 000 zł.

- W przypadku realizacji zakresu rzeczowego opisanego w pkt. 1.1 wysokość dofinansowania ze środków Województwa Dolnośląskiego wynosić będzie maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 150 000 zł.

Koszty kwalifikowane:
- dokumentacja techniczna
- wykonanie ewentualnych robót rozbiórkowych
- ewentualna wycinka drzew
- wykonanie podbudów pod nawierzchnie syntetyczne
- wykonanie ogrodzenia obiektu
- wykonanie nawierzchni syntetycznej bieżni i rozbiegu skoczni
- wykonanie skoczni w dal
- wykonanie innych urządzeń lekkoatletycznych i zakup ruchomego sprzętu lekkoatletycznego
- zasiew trawy na powierzchni otoczonej bieżną okólną
- zakup bramek piłkarskich i piłkochwytów przeznaczonych na boisko piłkarskie otoczone bieżnią
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego
- oświetlenie obiektu
- badanie jakości wykonanej nawierzchni
- wykonanie systemu monitoringu
- koszty nadzoru inwestorskiego
- tablica informacyjna
- dojścia i dojazdy w granicach planu zagospodarowania obiektu dotyczące bezpośrednio obiektu, tj. chodniki i drogi dojazdowe.

Koszty niekwalifikowane:
- ławki, trybuny,
- zagospodarowanie terenu niezwiązane bezpośrednio z obiektem sportowym
- wykonanie parkingów
- wykonanie placu zabaw
- zakup innego niż lekkoatletycznego ruchomego sprzętu sportowego

III. Założenia organizacyjne

1. Nabór wniosków o dofinansowanie
JST zainteresowane udziałem w Programie występuję z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji  do Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Termin składania wniosków na rok 2015: do 13 lutego 2015r.

Wymagane załączniki do wniosku:
- Oświadczenie beneficjenta o zabezpieczeniu w budżecie jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych na realizację zadania (oświadczenie podpisane również przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego) lub deklaracja określająca termin przyjęcia stosownej uchwały budżetowej.
- Dokument określający prawo do dysponowania terenem na cele budowlane związane z przedmiotem inwestycji tj.:
Aktualny odpis z Księgi Wieczystej – oryginał lub kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem lub
Wypis z rejestru gruntów z mapą ewidencyjną – oryginał lub kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem.

2. Po dokonaniu przez Wydział Sportu i Rekreacji UMWD analizy wniosków złożonych przez  JST,  Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokona   akceptacji wniosków, biorąc pod uwagę zasadność  i celowość proponowanej lokalizacji obiektu.

3. Wykaz JST, którym na realizację Programu zostanie przyznana dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego,  uchwalony zostanie przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Planowany termin podjęcia stosownej uchwały przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego:  luty/marzec 2015 r.

4. Z JST, których wnioski zostaną  zaakceptowane, Województwo Dolnośląskie zawiera umowę na udzielenie dotacji na realizację zadania.

5. Dotacja przekazywana będzie na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji lub jako refundacja poniesionych na tę inwestycję nakładów.

6. Zakres rzeczowy zadania objęty dofinansowaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego  musi zostać zakończony do 30 listopada 2015 r.

7. Dotacja przyznana z budżetu Województwa Dolnośląskiego musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2015r.

IV. Osoba odpowiedzialna za realizację programu ze strony Wydziału Sportu i rekreacji Urzędu Marszałkowskiego:

Jerzy Pasieka

tel. 71 770 41 04

e-mail: jerzy.pasieka@dolnyslask.pl