rozmiar czcionki: A | A | A


Baza osób zgłoszonych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Województwa Dolnośląskie

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie o wskazanie osób, które mogłyby je reprezentować w składach komisji konkursowych powoływanych przez Zarząd Województwa. W skład konkretnej komisji konkursowej nie będą mogli wchodzić reprezentanci podmiotów, które będą ubiegać się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego i PFRON lub pozostające z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

I. Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi tworzy „bazę kandydatów na członków komisji konkursowych” na podstawie zgłoszeń osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy,  które są zainteresowane udziałem w komisjach konkursowych w ogłaszanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
3. Komisje konkursowe co do zasady pracować będą w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego. W wyjątkowych sytuacjach komisje mogą działać po godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego.


II. Wymagania stawiane kandydatom:
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) nie zostały wskazane przez organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;
2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III. Zadania komisji konkursowej:
1. Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisje oceniać będą zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, w tym m.in.:
a) możliwość realizacji zadania publicznego;
b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
d) w przypadku wsparcia – planowany  przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych  na ten cel środków.
2. Wypełnienie karty oceny merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów będących średnią z ocen przyznanych przez poszczególnych członków komisji.
3. Przedstawienie Zarządowi Województwa Dolnośląskiego ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji.

IV. Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej:
1. Z tak utworzonej bazy wydziałom merytorycznym lub wojewódzkim jednostkom organizacyjnym będą przedstawiani kandydaci na członków komisji biorąc pod uwagę wybraną przez kandydata tematykę zadeklarowaną w formularzu zgłoszenia i w ogłoszeniu konkursowym zgodną ze sferą zadań publicznych z art. 4 ust. 1 ustawy;
2. Komórka organizacyjna (wydział merytoryczny lub jednostka organizacyjna) wybierze osoby z bazy do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach komisji konkursowej w konkretnych terminach.
3. Zarząd Województwa Dolnośląskiego powoła komisję konkursową nie później niż do dnia dokonania oceny formalnej złożonych ofert.

V. Miejsce złożenia dokumentów:
Zgłoszenia, na dołączonym formularzu, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej wraz ze zgodą kandydata na uczestnictwo w pracach przyszłych komisji  proszę składać:
– osobiście w Wydziale Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pok. 703;
– za pośrednictwem poczty na adres:  Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Departament Spraw Społecznych i Rynku Pracy UMWD, 50-413 Wrocław , ul. Walońska 3-5;
– poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą e-PUAP, podpisane podpisem elektronicznym – podpis zaufany, kwalifikowany lub osobisty (e-dowód).

VI. Terminy składania dokumentów:
nabór począwszy od 1 stycznia 2014 r.

VII. Uwagi końcowe:
1. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów nie będą brane pod uwagę.
2. Formularz zgłoszenia do pobrania.