rozmiar czcionki: A | A | A

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami składania ofert w trybie art. 19a

Uchwała nr 2182/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz oceny celowości realizacji zadań publicznych

Uchwała nr 2182/VI/20 - wersja tekstowa

Uchwała Nr 3057/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2182/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz oceny celowości realizacji zadań publicznych

Uchwała Nr 3057/VI/20 - wersja tekstowa

Uchwała Nr 3075/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2182/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz oceny celowości realizacji zadań publicznych

Uchwała Nr 3075/VI/20 - wersja tekstowaRozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Wzór oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a

Instrukcja wypełniania oferty na zadanie złożone w trybie art. 19a

Przy składaniu ofert w ramach art. 19a nie ma już obowiązku dostarczania wraz z ofertą odpisu z KRSu. Jednak w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. Gdy zapisy w KRSie nie są zaktualizowane należy dostarczyć stosowne dokumenty.

 Wzór sprawozdania z realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a

----------------------------------------------------------------------------------------

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w  Wydziale Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 r.


Stan na 23 lutego 2021 r.  – kwota 10 000 zł
Stan na 3 marca 2021 r.  – kwota 0,00 zł
Stan na 1 czerwca 2021 r.  – kwota 100 000 zł
Stan na 28 czerwca 2021 r. – kwota 56 280 zł
Stan na 7 lipca 2021 r.  – kwota 42 210 zł
Stan na 21 lipca 2021 r.  – kwota 32 210 zł
Stan na 3 sierpnia 2021 r.  – kwota 22 230 zł
Stan na 24 sierpnia 2021 r.  – kwota 31 020 zł
Stan na 31 sierpnia 2021 r.  – kwota 12 020 zł
Stan na 14 września 2021 r.  – kwota 2 020 zł.