rozmiar czcionki: A | A | A

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z warunkami składania ofert w trybie art. 19a

Uchwała nr 4444/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz oceny celowości realizacji zadań publicznych

Uchwała nr 4444/VI/21 - wersja tekstowaRozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Wzór oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a

Instrukcja wypełniania oferty na zadanie złożone w trybie art. 19a

Przy składaniu ofert w ramach art. 19a nie ma już obowiązku dostarczania wraz z ofertą odpisu z KRSu. Jednak w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. Gdy zapisy w KRSie nie są zaktualizowane należy dostarczyć stosowne dokumenty.

 Wzór sprawozdania z realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a

----------------------------------------------------------------------------------------

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w  Wydziale Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Dziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2022 r.


Stan na 24 stycznia 2022 r.  – kwota 10 000 zł
Stan na 1 marca 2022 r.  – kwota 0,00 zł
Stan na 28 marca 2022 r.  – kwota 100 000 zł
Stan na 27 kwietnia 2022 r.  – kwota 90 000 zł
Stan na 4 maja 2022 r. – kwota 85 000 zł
Stan na 9 maja 2022 r. – kwota 70 000 zł
Stan na 16 maja 2022 r. – kwota 50 150 zł
Stan na 24 maja 2022 r. – kwota 40 150  zł
Stan na 15 czerwca 2022 r. - kwota 50 150 zł
Stan na 4 lipca 2022 r. – kwota  25 150 zł
Stan na 11 lipca 2022 r. – kwota  5 150 zł
Stan na 25 lipca 2022 r. – kwota  5 150 zł
Stan na 30 sierpnia 2022 r. – kwota 0,00 zł
Stan na 5 września 2022 r. – kwota 10 000 zł
Stan na 12 września 2022 r. – kwota 10 000 zł