rozmiar czcionki: A | A | A

Komunikat za okres 1Q 2022

06.05.2022 09:00

Informacja Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, działającego pod firmą DSS Operator S.A., o swojej działalności w I kw. 2022 r.

1.    Działalność bieżąca.
DSS Operator S.A do dnia 31.12.2020, zgodnie z umową partnerstwa publiczno-prywatnego zawartą z Województwem Dolnośląskim w zakresie „Pełnienie funkcji Operatora infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowa i eksploatacja sieci”, uruchomił Węzły Dostępu OI (WDOI) do sieci DSS i przedstawił na swojej stronie internetowej  ich listę. Operatorzy sieci dostępowych (OSD) uzyskali szerszą ofertę do korzystania z usług hurtowych takich jak dzierżawa przestrzeni kolokacyjnej, usługi Ethernet, routing IP, Internet Access – Carrier of IP carriers oraz Internet Access – Quality Internet. Uruchomione WDOI umożliwiają świadczenie usług telekomunikacyjnych poprzez Dolnośląską Sieć Szerokopasmową i punkty styku z innymi sieciami zlokalizowanymi na obszarze województwa dolnośląskiego w 384 obiektach na terenie Dolnego Śląska.


Warto zaznaczyć ,iż Operator Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej od początku swojej działalności był gotowy świadczyć usługi OSD z wykorzystaniem funkcjonalności stanowiących formułę tzw. WDOI. W bieżącej działalności Operator kontynuuje świadczenie usług sukcesywnie podłączając kolejnych klientów do sieci DSS. Funkcjonalność WDOI została wykorzystana również w I kwartale 2022 roku, gdzie Operator przekazał do eksploatacji kolejne usługi zamówione przez OSD aktywowane z wykorzystaniem węzła dystrybucyjnego WD_57 w Sobótce, świadcząc usługi w zakresie dzierżawy przestrzeni kolokacyjnej oraz dzierżawy włókien światłowodowych.


Na obszarze, gdzie zostały wybudowane sieci w ramach programów Centrum Projektów Polska Cyfrowa z wykorzystaniem infrastruktury DSS, Operator przyłączył do DSS kolejnego operatora, który w wyniku wykonanej przez Operatora konfiguracji, połączył urządzenia dwóch OSD, w wyniku których operator ten może świadczyć mieszkańcom usługi min. w technologii BSA na infrastrukturze beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w lokalizacjach dotychczas dla niego niedostępnych.


DSS Operator S.A. realizuje swoje zadania i intensywnie pracuje nad przyłączaniem kolejnych OSD do sieci DSS. Obecnie Operator Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej ma zawarte Umowy Ramowe z ponad 90 Operatorami Sieci Dostępowych, oraz z ponad 30 podmiotami Jednostek Samorządu Terytorialnego. Oprócz nowo zawieranych kontraktów, do realizacji są kierowane także modyfikacje usług, które są wynikiem zmiennych warunków otoczenia biznesowego, a związane są min. z rozwojem naszych klientów czy zmianami wywołanymi pandemią.


2.    Rozwój usług na rynku JST.
I kwartał 2022 roku związany był z budową kolejnych przyłączy światłowodowych do Jednostek Samorządowych, które podjęły współpracę z DSS Operator S.A. również tych, które w oparciu o świadczone przez Operatora Infrastruktury usługi integrują własne systemy informatyczne oraz systemy jednostek podległych w celu usprawnienia obsługi mieszkańców gmin i powiatów województwa dolnośląskiego.


Warto podkreślić, że dotychczasowa kilkuletnia działalność Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej w obszarze Administracji Publicznej, umożliwiła wdrożyć nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne jednostkom samorządowym, które nie miały dostępu do usług szerokopasmowych, zapewniając im tym samym możliwość sprawnego i elastycznego dostępu do e-administracji.


Kolejną istotną inwestycją przeprowadzoną przez DSS Operator S.A. było uruchomienie pierwszych usług teleinformatycznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, które będą wykorzystywane do stworzenia Krajowego Systemu Bezpieczeństwa, a w szczególności do poprawy działań mających za zadanie zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców Dolnego Śląska. Jest to istotny etap w działalności Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, którego efekt został osiągnięty po wieloetapowym planowaniu wdrożenia, będący zarazem początkiem dalszych działań, których celem jest wykorzystanie infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej w tego typu kluczowych ogólnopolskich projektach.


Operacyjna działalność Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej w I kwartale 2022r, to również :


•    wydawanie warunków dla planowanych przebudów sieci związanych z rewitalizacją linii kolejowych na terenie Dolnego Śląska,
•    uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, gdy występują kolizje planowanych inwestycji z siecią DSS,
•    okresowe przeglądy infrastruktury DSS,
•    utworzenie kolejnego punktu wymiany ruchu operatorskiego z Operatorem z siecią o zasięgu krajowym i z punktami styku z operatorami zagranicznymi.
Aktywność spółki DSS Operator S.A. jako Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej będzie się koncentrować na kontynuacji aktywności i działaniach w obszarach:
•    Program Operacyjny Polska Cyfrowa – I, II, i III oś priorytetowa,
•    Regionalny Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne Działanie 2.1.1 E-usługi publiczne,
•    NASK - Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, w skrócie OSE, to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego (100 Mb/s), bezpłatnego i bezpiecznego Internetu,
•    Programy WiFi4EU,
•    Krajowy System Bezpieczeństwa,
•    wspieranie projektów służących przeciwdziałaniu „wykluczeniu cyfrowemu”,
•    budowanie i stymulowanie społeczeństwa informacyjnego,
•    wspieranie beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
•    rozszerzanie usług świadczonych w sektorze administracji publicznej,
•    przyłączanie do sieci DSS kolejnych Operatorów ISP.