rozmiar czcionki: A | A | A

Udogodnienia dla inwestorów sieci szerokopasmowych

05.04.2017 13:31

Wejście w życie w dniu 1 lipca 2016 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016 poz.903), wprowadza kompleksowe udogodnienia dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzących budowę i eksploatację infrastruktury szerokopasmowej (tj. sieci o przepustowości minimum 30Mb/s), stwarzając tym samym korzystniejsze otoczenie prawne dla sprawniejszej likwidacji istniejących jeszcze w Polsce obszarów wykluczenia informacyjnego, jak również dla realizacji krajowych i unijnych strategii dot. dostępu do szerokopasmowego Internetu. Przy tej okazji warto nadmienić, że proces likwidacji obszarów wykluczenia zainicjowały projekty budowy regionalnych sieci szerokopasmowych realizowanych w kraju w poprzedniej perspektywie finansowej UE.


W szczególności na Dolnym Śląsku z powodzeniem zakończono projekt pn. „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”, a wybudowaną infrastrukturę przekazano w dniu 18 grudnia 2015 r. w administrowanie i utrzymanie wyłonionemu w postępowaniu koncesyjnym Operatorowi, który w perspektywie ponad 15 miesięcy sprawnie wypełnia zobowiązania koncesyjne i oczekiwania rynku odbiorców usług szerokopasmowych.


I. STATYSTYKI DOSTĘPU DO INTERNETU POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH

1. W 2015 r. 86,2% gospodarstw domowych w Polsce znajdowało się w zasięgu podstawowego stacjonarnego dostępu do Internetu szerokopasmowego (ostatnie miejsce w UE), z czego na obszarach wiejskich – 81,5% (22 miejsce w UE).
2. W 2015 r. 60,7% gospodarstw domowych w Polsce miało zapewniony dostęp do sieci NGA tj. sieci o przepustowości min. 30Mb/s.
3. W 2016 r. dostęp do Internetu w ogóle posiadało łącznie 80,4% gospodarstw, z czego dostęp szerokopasmowy był udziałem 75,7%.
4. 39% obywateli Polski żyje na terenach o gęstości zaludnienia do 100 osób na 1km², gdzie koszt przyłączenia jednego gospodarstwa do Internetu może przekroczyć 10 000 zł (w aglomeracjach jest to koszt poniżej 1 000 zł).
5. Na infrastrukturalne projekty szerokopasmowe z PO PC Polska przeznaczyła ponad 1 mld €, wobec potrzeb na poziomie od 4 do 10 mld € (w zależności od zastosowanej technologii).


II. STRATEGIE, CELE I ZAGROŻENIA DOT. REALIZACJI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU
1. Polska realizuje strategię Narodowego Planu Szerokopasmowego, przyjmując jako absolutne minimum na rok 2020 - cele Europejskiej Agendy Cyfrowej (100% pokrycia kraju dostępem do Internetu z przepustowością co najmniej 30Mb/s oraz co najmniej połowa z ogólnej liczby gospodarstw domowych z dostępem powyżej 100Mb/s).
2. W komunikacie z 14.09.2016 KE ogłosiła cele strategiczne do roku 2025:
a. Gigabitowy dostęp we wszystkich instytucjach z główną rolą dla rozwoju społeczno- gospodarczego,
b. niezakłócony dostęp 5G na wszystkich obszarach wiejskich i głównych szlakach komunikacyjnych,
c. dostęp minimum 100Mb/s dla wszystkich gospodarstw domowych,
przy czym jako cel pośredni na 2020 r. ustanawia się zapewnienie łączności 5G jako dojrzałej usługi komercyjnej w co najmniej jednym głównym mieście kraju członkowskiego UE.
3. Komisja Europejska identyfikuje cztery główne obszary problematyczne inwestycji infrastrukturalnych:
a. nieefektywne technologie i nieracjonalne wykorzystanie pomocniczej infrastruktury technicznej (kanalizacji, kanałów, konstrukcji wsporczych, etc.),
b. „wąskie gardła” w zakresie możliwej wspólnej rozbudowy infrastruktury i koordynacji robót (przykładowo
koordynacja robót może przynieść oszczędności w granicach 15-60%),
c. nieefektywne procedury administracyjne dot. decyzji, pozwoleń, etc.,
d. „wąskie gardła” przy zapewnianiu infrastruktury wewnątrzbudynkowej.


III. UDOGODNIENIA DLA INWESTORÓW SIECI SZEROKOPASMOWYCH (PRZEDSIĘBIORCÓW)
1. Większy dostęp do informacji o infrastrukturze technicznej, planach inwestycyjnych oraz usługach
telekomunikacyjnych operatorów, realizowany poprzez:
a. zobowiązanie operatorów do udostępniania informacji o swojej infrastrukturze, to jest –
- danych o lokalizacji, w szczególności o przebiegu infrastruktury technicznej,
- danych o charakterystyce i aktualnym sposobie jej użytkowania,
- danych o danych kontaktowych ws. dostępu do infrastruktury,
- do umożliwienia jej inspekcji w miejscu, w którym się znajduje,
- danych o planowanych w perspektywie 6 miesięcy lub aktualnie prowadzonych robotach, tj.
- danych o lokalizacji i rodzaju robót,
- danych o elemencie infrastruktury, którego te roboty dotyczą,
- informacji o przewidywanej dacie rozpoczęcia robót i czasie ich trwania,
- danych kontaktowych ws. wniosku o koordynację robót budowlanych,
przy czym dane te operator przekazuje przedsiębiorcy w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku o koordynację
robót budowlanych,
b. utworzenie Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji (PIT), prowadzonego przez Prezesa UKE na
stronie www pod adresem pit.uke.gov.pl i udostępniającego informacje –
- o procedurach i wymaganych formalnościach dot. budowy infrastruktury i rozpoczęcia jej użytkowania,
- o usługach i infrastrukturze operatorów na podstawie corocznej inwentaryzacji prowadzonej przez UKE,
- o infrastrukturze innej niż objęta inwentaryzacją UKE oraz o kanałach technologicznych,
- o planach inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych,
- o stronach www ze wzorami warunków ramowych dla dostępu do infrastruktury i nieruchomości,
- o obowiązujących stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.
2. Rozszerzenie obowiązku zapewnienia przedsiębiorcom dostępu do infrastruktury, takiej m.in. jak: ciągi
drenażowe, słupy oświetlenia ulicznego, czy infrastruktura kolejowa, drogowa, na terenie portów i lotnisk, tj.
do infrastruktury będącej w dyspozycji podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej.
Przy czym Prezes UKE może wydać w drodze decyzji warunki ramowe zapewnienia dostępu do infrastruktury
określonego operatora sieci. Jednocześnie w szczególnych przypadkach wskazanych w ustawie, operator sieci
może odmówić przedsiębiorcy dostępu do swojej infrastruktury.
3. Umożliwienie nakładania na nadleśniczego, a także na posiadaczy statusu właściciela, użytkownika
wieczystego i zarządcy minimum 10 budynków, warunków ramowych w zakresie:
a. zapewnienia dostępu do nieruchomości, w tym do budynku,
b. umieszczania na nieruchomości – obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej,
4. Rozszerzenie grupy podmiotów zobowiązanych do zapewnienia dostępu do nieruchomości, w tym do budynku
oraz do kabla, przyłącza, instalacji lub punktu styku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku –
o podmioty korzystające już z takiego prawa.
5. Rozszerzenie listy rodzajów możliwego dostępu o:
a. wykonanie instalacji szerokopasmowej w budynku nieposiadającym do udostępnienia takiej instalacji
odpowiadającej zapotrzebowaniu przedsiębiorcy,
b. korzystanie z punktu styku w ramach dostępu egzekwowanego również od właścicieli, użytkowników
i zarządców będących przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.
6. Nałożenie na właściciela, użytkownika wieczystego i zarządcę nieruchomości obowiązku udzielenia informacji:
a. o danych kontaktowych właściciela kabla, instalacji lub przyłącza, zabudowanych w obrębie tej
nieruchomości,
b. o podmiotach korzystających z istniejącego na nieruchomości punktu styku,
c. o innych przedsiębiorcach korzystających z infrastruktury wymienionej w literze a.,
d. o numerze księgi wieczystej nieruchomości,
e. o adresie do doręczeń do osób lub podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy w sprawie dostępu.
7. Wprowadzenie – pod określonymi warunkami - możliwości koordynacji robót budowlanych, o których mowa
w pkt.1.a. (ostatni pod-tiret ostatniego tiretu), polegającej na prowadzeniu robót w tym samym czasie
i miejscu (np. w jednym wykopie) oraz na prowadzeniu przez operatora prac projektowych uwzględniających
potrzeby przedsiębiorcy, o ile nie spowoduje to po stronie operatora dodatkowych kosztów, opóźnień, czy
utrudnień w nadzorze nad robotami objętymi koordynacją.
8. Racjonalizacja dostępu do terenów w pasie drogowym poprzez:
a. preferowanie kanałów technologicznych, udostępnianych w drodze decyzji administracyjnej albo umowy
dzierżawy, lub najmu, ze stawkami opłat regulowanymi rozporządzeniem ministra właściwego do spraw
informatyzacji (Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r.),
b. skrócenie z 65 do 45 dni terminu na wydanie decyzji o lokalizacji infrastruktury w pasie drogowym,
c. nałożenie obowiązku wskazania w decyzji, o której mowa w literze b., informacji, czy w okresie 4 lat od daty
jej wydania planowana jest lub nie - budowa, przebudowa lub remont odcinka drogi, co w określonej
perspektywie decydować będzie o wskazaniu podmiotu zobowiązanego do poniesienia kosztów
ewentualnego przeniesienia w inne miejsce tej infrastruktury.
9. Doprecyzowanie i racjonalizacja przepisów dotyczących uzgadniania, opiniowania i udostępniania materiałów,
dokumentacji i zbiorów geodezyjnych poprzez:
a. doprecyzowanie zasad prowadzenia narad koordynacyjnych, w tym - określenie maksymalnego 14-dniowego
terminu na przeprowadzenie narady koordynacyjnej dla uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
w szczególności dotyczącej terenów zamkniętych, oraz dopuszczenie przeprowadzenia narady dodatkowej,
b. doprecyzowanie zasady uzgadniania usytuowania uzbrojenia na terenach zamkniętych,
c. doprecyzowanie zasady opiniowania inicjalnej bazy danych dotyczącej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu,
d. zmniejszenie wysokości opłat za udostępnianie materiałów z zasobów geodezyjnych i kartograficznych,
e. wprowadzenie preferencyjnych zasad udostępniania zbiorów danych powiatowej bazy GESUT.