rozmiar czcionki: A | A | A

Podsumowanie pierwszego roku świadczenia usług hurtowych przez Operatora Infrastruktury DSS

01.03.2017 08:13

1 marca 2017r. mija rok od uzyskania pozytywnej decyzji Prezesa UKE w sprawie zatwierdzenia „Umowy ramowej operatora DSS o dostępie do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej”. W wydanej decyzji Prezes UKE zatwierdził opłaty za dostęp hurtowy dla usług określonych w Umowie ramowej. Tym samym Operator Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej (OI DSS) pod firmą DSS Operator S.A. (dawniej Fondlar Sp. z o.o.), ustanowiony do operowania siecią DSS na mocy uzyskanej wcześniej od Województwa stosownej koncesji, rozpoczął komercyjne świadczenie usług.


Miniony rok był rokiem intensywnych prac Operatora Infrastruktury DSS służących pozyskaniu pierwszych klientów, umów i zleceń. Początkowa ostrożność i nieufność klientów, do tego co może zaoferować nowa sieć (DSS), przeradza się obecnie w coraz większą liczbę zamawianych usług i podpisywanych umów. Operator opublikował informację o zawarciu ponad 30 Umów Ramowych oraz ponad 30 Umów Szczegółowych, dotyczących ok. 60 usług hurtowych. Cieszy fakt, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy z początku ostrożnie testowali możliwości usługowe sieci DSS, teraz podpisują kolejne umowy, rozbudowując w ten sposób swoje dostępowe sieci światłowodowe, z korzyścią dla mieszkańców Dolnego Śląska. Nowoczesna sieć, sprzęt klasy operatorskiej oraz kompetentny i zaangażowany zespół Operatora Infrastruktury to walory Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, które przekładają się na wysoką gwarantowaną jakość świadczonych usług (SLA), szczególnie cenioną przez klientów. Na pozytywne relacje i gotowość długoterminowej współpracy z Operatorem Infrastruktury przekłada się również fakt indywidualnego oraz elastycznego podejścia do każdego klienta (CRM).


Operatorzy lokalni przekonują się, że DSS jest od dawna oczekiwaną alternatywą na rynku dostawców usług hurtowych, a niejednokrotnie stanowi jedyne rozwiązanie, umożliwiające im dostarczanie detalicznych usług szerokopasmowych do końcowego odbiorcy.  Świadczy to o prawidłowym oddziaływaniu projektu na jego otoczenie, zwłaszcza w miejscach zupełnego wykluczenia informacyjnego, w tzw. „białych plamach”. Należy jednak mieć świadomość, że dotarcie do miejsc i osób wykluczonych cyfrowo wymaga kolejnych działań ze strony OI DSS. Z tego punktu widzenia kluczowe znaczenie będzie miała szeroka współpraca OI DSS z jednostkami samorządu terytorialnego, aby realizować zaplanowany rozwój DSS oraz w większym zakresie umożliwiać do niej dostęp, zarówno administracji publicznej jak i innym podmiotom. Główne cele, którym sprostać musi Operator DSS to:

·      rozwój sieci i budowa kolejnych węzłów dostępu, tak aby udostępnić DSS możliwie najszerszemu gronu operatorów lokalnych sieci dostępowych, 

·      szersze wykorzystanie sieci DSS na potrzeby administracji, dotarcie z usługami do jednostek podległych samorządom, w szczególności poprzez przedsiębiorców telekomunikacyjnych je obsługujących,

·      stworzenie możliwości udostępnienia zasobów Centrum Przetwarzania Danych UMWD jednostkom Województwa położonym poza jego główna siedzibą oraz zainteresowanym jednostkom samorządu terytorialnego,

·      udział w projektach rozwijających e-usługi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przede wszystkim współpraca przedsiębiorcami i z lokalnymi władzami, służąca podniesieniu świadomości potrzeby powszechnego dostępu do usług szerokopasmowych dla mieszkańców naszego regionu.


W IV kwartale 2016 roku DSS Operator S.A. przeprowadził badanie rynku przedsiębiorców telekomunikacyjnych z terenu województwa dolnośląskiego zarejestrowanych w UKE. Badanie miało na celu zweryfikowanie, którzy z nich aktywnie świadczą usługi dla klientów końcowych i mogą potrzebować dostępu do zasobów sieci DSS. Dzięki przeprowadzonej akcji zwiększyła się świadomość lokalnych dostawców usług internetowych (ISPs) dotycząca szerokich możliwości sieci DSS w tym zakresie. W rezultacie pojawiło się większe zainteresowanie wzajemną współpracą, owocujące podpisaniem kolejnych umów ramowych. Priorytetem dla OI DSS musi być najwyższa jakość obsługi operatorów lokalnych sieci dostępowych. Tylko takie podejście może sprawić, że korzystanie z sieci DSS i świadczenie usług dla mieszkańców Dolnego Śląska z wykorzystaniem zasobów sieci DSS będzie kojarzone i odbierane pozytywnie jako symbol dobrej marki i jakości. Zgodnie z deklaracjami Operatora DSS,  właśnie dzięki utrzymaniu takiej wysokiej jakości usług hurtowych, które powinno się przełożyć na wysoką jakość usług końcowych, chce on promować lokalnych operatorów, korzystających aktywnie z sieci DSS.


Kolejną istotną wartością, mogącą zachęcić operatorów sieci lokalnych do korzystania z sieci DSS, jest oferowana współpraca OI DSS przy budowie przyłączy do sieci DSS oraz przyłączy do klienta. Często koszty budowy przyłącza lub rozbudowy sieci w celu dotarcia do odległych miejsc są wciąż zbyt wysokie i mało opłacalne dla mniejszych operatorów. Rozwiązaniem tego problemu jest współpraca z OI DSS, który oferuje operatorom lokalnym wsparcie finansowe (poprzez partycypację w kosztach budowy lub rozłożenie w czasie części kosztów na mniejsze płatności), a także wykorzystanie posiadanego potencjału projektowego i wykonawczego. „Nie chcemy, aby operatorzy lokalni rezygnowali z możliwości świadczenia usług w terenach trudno dostępnych, z powodu wysokich kosztów początkowych – chcemy umożliwić im dostęp do zasobów sieci DSS aktywnie inwestując w rozwój DSS tak, aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców ” – podkreśla Zarząd DSS Operator S.A.


Pewnym zauważalnym utrudnieniem występującym podczas realizacji przyłączeń do sieci DSS jest fakt, że punkty styku z siecią DSS przebiegającą głównie w terenie kolejowym nie zawsze mogły być wyprowadzone są poza jego granice. Dla Operatora w takim przypadku wiąże się to z czasochłonną procedurą projektową na terenach PKP S.A. oraz uzgodnieniami ze spółkami jej podległymi. Problem ten jest bardzo często sygnalizowany również przez tych Operatorów lokalnych, którzy budują przyłącza do sieci DSS we własnym zakresie. Dlatego OI DSS planuje wyprzedzająco budować we współpracy z PKP S.A. przyłącza do DSS wszędzie tam, gdzie może to zapewnić dalszy rozwój regionalnej sieci szerokopasmowej na Dolnym Śląsku.


W grudniu 2016 roku Prezes UKE, po zweryfikowaniu poziomów cenowych we wszystkich regionalnych sieciach szerokopasmowych w kraju, opublikował referencyjne stawki cen usług jakie obowiązują Operatorów korzystających z infrastruktury DSS. Należy przy tym zaznaczyć, że ceny usług hurtowych stosowanych przez OI DSS są zazwyczaj bliskie minimalnych dopuszczalnych cen, co powinno przełożyć się na niższe ceny dla klientów końcowych. Dlatego też Operatorzy lokalni korzystający z zasobów sieci DSS decydują się coraz częściej na zawieranie kontraktów długookresowych, tym samym obdarzając zaufaniem Operatora Infrastruktury DSS oraz dając mu możliwość planowania inwestycji w dłuższej perspektywie czasowej.


„Zależy nam na jak największym wykorzystaniu zasobów sieci DSS, dlatego planujemy uatrakcyjnić ofertę wprowadzając do zakresu dostępnych usług przetestowane już rozwiązania telewizji IPTV, jak również  usługi głosowe z myślą głównie o potrzebach administracji publicznej” – twierdzi Zarząd DSS Operator S.A. Obecnie OI DSS finalizuje uruchomienie łączy do międzyoperatorskich punktów wymiany ruchu (IXP) w Katowicach i Warszawie. Planuje również rozszerzyć zakres wymiany ruchu sieci szerokopasmowej z operatorami zagranicznymi, wykorzystując wybudowane na granicach kraju (i zarazem województwa dolnośląskiego) punkty styku.     


Wybudowana przez Województwo Dolnośląskie i przekazana do operowania sieć światłowodowa „następnej generacji” (NGN/NGA), o długości trasowej przekraczającej 1600 km, zlokalizowana jest na terenach wszystkich powiatów oraz 139 gmin województwa dolnośląskiego. Jej struktura została tak zaprojektowana, aby w przyszłości było możliwe rozszerzenie zasięgu Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej na wszystkie gminy województwa.  Szczegółową mapę obrazują przebiegi trasowe DSS można znaleźć dolnośląskim geoportalu (www.umwd.dolnyslask.pl/dss/aktualnosci-dss/aktualnosci-2013/artykul/trasa-dolnoslaskiej-sieci-szerokopasmowej/ ).


Informacje dotyczące eksploatacji sieci DSS oraz usług świadczonych przez jej operatora dostępne są na stronie www.dssoperator.pl