rozmiar czcionki: A | A | A

Złożenie wniosków o decyzję o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej

07.03.2012 15:19

W dniu 22 grudnia 2011 roku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego złożył ostatni z 94 wniosków o decyzję o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej.

Uzyskanie decyzji umożliwia sprawniejsze przeprowadzenie procesu inwestycyjnego w obszarach dla których nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W wydawanych decyzjach znajdują się informacje dotyczące:
-    określenia rodzaju inwestycji;
    warunków wynikających z potrzeb ochrony środowiska i przyrody;
-    warunków wynikających z ochrony zdrowia ludzi;
-    warunków wynikających z ochrony zabytków;
-    wymagań dotyczących obsługi infrastruktury technicznej i komunikacji;
-    wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich;
-    warunków wynikających z ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;
-    wymagań wynikających z innych uzgodnień z właściwym wojewodą, marszałkiem województwa i starostą w zakresie zadań rządowych lub samorządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego oraz właściwym miejscowo zarządem województwa, zarządem powiatu oraz wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta;
-    linii rozgraniczających teren inwestycji;
-    określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji.


Do dnia 7 marca 2012 uzyskano 71 decyzji niezbędnych do budowy Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej. W II kwartale 2012 roku planowane jest uzyskanie ostatnich z 94 decyzji o lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej