rozmiar czcionki: A | A | A

Konsultacje w ramach budowy Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej

14.05.2012 12:30

Województwo Dolnośląskie ogłasza podsumowujący etap konsultacji obszarów interwencji w projekcie „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Przedmiotem projektu jest budowa sieci optycznej z punktami dostępu na obszarach wykluczenia informacyjnego w województwie dolnośląskim. Projekt ma charakter regionalny obejmuje swoim zasięgiem obszar Województwa Dolnośląskiego. Projekt ma strategiczny wymiar dla rozwoju Województwa Dolnośląskiego, albowiem jego realizacja jest podstawą do dalszej informatyzacji i zrównoważonego rozwoju regionu. Projekt znajduje się na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, gdzie znajduje się pod pozycją nr 1. Szacowany łączny koszt projektu brutto wynosi 215 000 000,00 PLN.
Projekt uzyskał pozytywne opinię od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Opinia potwierdza zasadność realizacji Projektu oraz brak zakłócenia konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Projekt został przygotowany na takich samych warunkach jak zatwierdzony przez Komisję Europejską projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.
W ramach dotychczasowych etapów konsultacji oraz kontaktów bezpośrednich zebrano informacje i uwagi dotyczące istniejącej infrastruktury, planów inwestycyjnych, planowanej topologii sieci, lokalizacji węzłów szkieletowych i agregujących. Przedmiotem konsultacji publicznych były wyniki inwentaryzacji istniejącej oraz planowanej infrastruktury, a następnie (maj 2011) zasadność realizacji projektu oraz planowana lokalizacja aktywnych węzłów dostępu do sieci DSS. W konsultacjach nie wpłynęły uwagi kwestionujące zasadność realizacji Projektu, ani też planowaną lokalizację węzłów.
Bieżący etap konsultacji obszarów interwencji jest prowadzony w celu zapewnienia przejrzystości udzielanej pomocy publicznej i prawidłowego zidentyfikowania obszarów Projektu, obejmuje zwłaszcza wykaz miejscowości wraz z klasyfikacją BSC opracowany w ramach analizy obszarów interwencji dla projektu i dotyczy:
• klasyfikacji obszarów białych, szarych i czarnych dla usług tradycyjnych,
• klasyfikacji obszarów białych, szarych czarnych dla usług następnej generacji (NGA),
• lokalizacji planowanych węzłów pasywnego dostępu do sieci, tzw. Pasywnych Punktów Styku (PPS) oraz możliwości wykorzystania istniejącej kanalizacji kablowej do ich sekwencyjnego połączenia, zgodnie z opracowaną topologią sieci.

Obszary interwencji zostały ustalone na podstawie szczegółowych danych przekazanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zebranych od operatorów na podstawie art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych, przy czym udzielenie przez operatorów nieprawdziwych lub niepełnych informacji jest zagrożone karą pieniężną do 3% rocznego przychodu. Ponadto, dane były przekazywane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Województwem Dolnośląskim a poszczególnymi operatorami, w których operatorzy zapewniali przekazywanie danych zgodnych ze stanem rzeczywistym, aktualnych i kompletnych. W oparciu o przekazane dane Województwo Dolnośląskie przygotowało Projekt i wydatkowało środki publiczne na przygotowanie Projektu.
Województwo Dolnośląskie zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag. Zachęcamy przedsiębiorców telekomunikacyjnych do przekazywania uwag do klasyfikacji poszczególnych miejscowości do obszarów białych, szarych lub czarnych pod względem optycznej infrastruktury dystrybucyjnej, infrastruktury tradycyjnego dostępu do Internetu oraz infrastruktury NGA, w szczególności aktualnych planów inwestycyjnych na okres najbliższych 3 lat oraz posiadanej infrastruktury, w tym infrastruktury spełniającej wymagania określone w studium wykonalności i możliwej do wykorzystania na potrzeby Projektu dla połączenia określonych w załączonym wykazie pasywnych punktów dostępu do sieci DSS. Zgłoszenie powinno udowodnić wiarygodność planów inwestycyjnych zapewniających, że w okresie najbliższych trzech lat dla określonej miejscowości operator przeprowadzi niezbędne inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową danego rodzaju (tradycyjna lub NGA), a także zawierać ewentualne szczegółowe warunki wykorzystania infrastruktury na potrzeby Projektu.

Termin przeprowadzenia konsultacji: 11.05.2012 – 15.06.2012

W związku z powyższym prosimy o składanie do dnia 15.06.2012 wniosków i uwag w przedmiotowym zakresie konsultacji na adres e-mail: dss@dolnyslask.pl lub adres dla poczty tradycyjnej:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych, ul. Ostrowskiego 7, Wrocław 53-238

Załączniki:

Załącznik 1 - Wyciąg z dokumentacji Studium wykonalności – Informacje uzupełniające dotyczące pomocy publicznej dla projektu
Załącznik 2 - Mapa obszarów białych, szarych i czarnych dla infrastruktury tradycyjnego dostępu do Internetu
Załącznik 3 - Mapa obszarów białych, szarych i czarnych dla infrastruktury NGA
Załącznik 4 - Wykaz miejscowości z klasyfikacją do obszarów białych, szarych i czarnych oraz do określonej kategorii 1-7 określającej warunki dostępu do węzłów DSS
Załącznik 5 - Metodyka wyznaczania obszarów interwencji na potrzeby projektu, określająca warunki dostępu do węzłów DSS w miejscowościach określonej kategorii
Załącznik 6 - Wykaz planowanych lokalizacji węzłów DSS, w szczególności PPS,
Załącznik 7 - Wymagania techniczne w zakresie zakupu lub dzierżawy zasobów sieci na potrzeby Projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”

Link do pliku zawierającego załączniki.