rozmiar czcionki: A | A | A


Prezydium Sejmiku tworzy Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącymi

Sejmik wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz trzech Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku w głosowaniu tajnym. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Sejmiku.


Przewodniczący Sejmiku

 

JERZY POKÓJ


Wiceprzewodniczący Sejmiku

ANDRZEJ KREDKOWSKI

MAREK OBRĘBALSKI


Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Sejmiku oraz prowadzenie jego obrad w tym w szczególności:

1) zwoływanie i prowadzenie sesji oraz czuwanie nad ich sprawnym przebiegiem,

2) przygotowywanie sesji zgodnie z przyjętym planem pracy Sejmiku - przygotowywanie porządku sesji, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przedstawianie Sejmikowi wniosków w sprawie inicjatywy uchwałodawczej, zgłoszonych przez inne uprawnione podmioty,

3) prezentowanie Sejmiku w zakresie - składanie oświadczeń w sprawach będących przedmiotem prac Sejmiku, przyjmowanie i wysyłanie delegacji Sejmiku, określanie ich składu osobowego,

4) opiniowanie projektu budżetu Województwa w części odnoszącej się do wydatków Sejmiku,

5) przekazywanie spraw Komisjom i innym zespołom w zakresie ich właściwości celem opracowania lub zaopiniowania, oraz - udzielanie pomocy Komisjom w wykonywaniu ich zadań, zapewnianie powiązania planów pracy Komisji z planami sesji Sejmiku, kontrola realizacji wniosków Komisji i wykorzystywania ich opinii, zwoływanie wspólnych posiedzeń Komisji,

6) przekazywanie w imieniu Sejmiku Zarządowi lub Marszałkowi spraw do opracowania lub załatwienia.

Przewodniczący przygotowując porządek obrad może w tym zakresie korzystać z opinii Wiceprzewodniczących i przewodniczących Klubów. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.