rozmiar czcionki: A | A | A

Sejmik województwa może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do wykonywania okreslonych zadań. Przedmiotem działania Komisji są wszystkie sprawy należące do wyłącznej właściwości Sejmiku. Komisje pełnią funkcję pomocniczą dla Sejmiku i nie mogą przejąć uprawnień Sejmiku. Sejmik wybiera skład osobowy Komisji spośród kandydatów zgłoszonych przez Kluby oraz Radnych nie zrzeszonych, chyba że z prawa tego sami zrezygnują nie przedstawiając kandydatów do tej Komisji. Wyboru przewodniczącego Komisji i jego zastępcy lub zastępców, dokonuje Sejmik. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący.

Sejmik powołuje następujące Komisje stałe:

1) Rewizyjną,
2) Uchwałodawczą, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa,
3) Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki,
4) Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
5) Współpracy Zagranicznej,
6) Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
7) Kultury, Nauki i Edukacji,
8) Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu,
9) Budżetu i Finansów,
10) Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny,
11) Skarg, Wniosków i Petycji.

Sejmik może, w drodze uchwały, powołać doraźne Komisje problemowe do wykonania określonych zadań.

Do podstawowych zadań Komisji, w zakresie ich właściwości, należy:

1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Sejmiku,
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3) ocena wykonywania przez Zarząd uchwał Sejmiku,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji przez Sejmik lub Przewodniczącego,
5) analiza i opiniowanie skarg obywateli dotyczących działalności Sejmiku i Zarządu.