rozmiar czcionki: A | A | A

XXI sesja Sejmiku

17.07.2020 11:44

Obrady XXI sesji odbyły się częściowo w trybie zdalnym. Radni Województwa przegłosowali stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

600 szczególnie uzdolnionych uczniów dolnośląskich szkół, w zakresie przedmiotów zawodowych, otrzyma stypendium 450 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy roku szkolnego, decydować będzie średnia ocen.

Radni przyjęli większością głosów program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

Większością głosów przyznano kolejne dotacje dolnośląskim samorządom z przeznaczeniem na ochronę gruntów rolnych i poprawę jakości gospodarowania na nich. Łączna kwota wsparcia dla gmin i powiatów na Dolnym Śląsku wynosi ponad 18 milionów złotych. Kwota prawie 17 mln zł przeznaczona zostanie na realizację 134 zadań drogowych – budowę lub modernizację dróg na terenach wiejskich. Ponad 800 tys. złotych przeznaczono dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. W tym roku także realizowane będą zadania związane z przeciwdziałaniem erozji gleb i ruchom masowym ziemi, ze szczególnym uwzględnieniem sadzenia drzew miododajnych – ponad 105 tys. zł i 100 tys. zł zostanie przeznaczone na pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów.

Dodatkowo, za ponad 4 mln zł realizowane są również zadania drogowe, które otrzymały dotację w 2019 roku z terminem odbioru na 2020 rok.

Radni przegłosowali przedstawicieli Sejmiku do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, są to Radna Małgorzata Calińska-Mayer, Radna Monika Włodarczyk i Radny Tytus Czartoryski.

Członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody na 5-letnią kadencję został wybrany Radny Piotr Karwan, a Radny Zbigniew Szczygieł został członkiem Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Przedstawicielem Samorządu Województwa Dolnośląskiego we władzach Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej został Członek Zarządu Paweł Wybierała.

Jednomyślnie Radni podjęli uchwały przyznające złote i srebrne Odznaki Honorowe Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego.