rozmiar czcionki: A | A | A

XLVIII sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

29.06.2018 12:57

Przewodniczący Sejmiku Paweł Wróblewski rozpoczął sesję od wręczenia Odznak Honorowych Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego panu prof. dr hab. Janowi Wrabcowi i mgr inżynierowi melioracji wodnych panu Ryszardowi Majewiczowi. Uchwałą sejmiku Radni Województwa udzielili poparcia dla postulatów podnoszonych w dokumencie „Deklaracja Sudecka”.

Na wniosek Radnej Ewy Rzewuskiej uchwałami sejmiku przyznano złote odznaki Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego, które wręczone zostały na początku sesji. W imieniu odznaczonych za docenienie pracy podziękował z mównicy prof. Jan Wrabec.Po komunikatach przewodniczącego i marszałka Radni Województwa w głosowaniach uchwalili min.: zawarcie umowy o współpracy regionalnej Województwa Dolnośląskiego z Krajem Środkowoczeskim. Kraj Środkowoczeski to region okalający Pragę. Silny gospodarczo ( siedziba Skody) i atrakcyjny turystycznie (m. in. Kutna Hora) nowy partner naszego województwa jest największym czeskim Krajem - z liczbą ludności ponad 1,15 mln. Nie uchwalono zmiany wysokości wynagrodzenia marszałka województwa, wygaszony został jeden z mandatów radnego województwa, na skutek nie dotrzymania procedur wymaganych ustawą o samorządzie.
Radni przyznali również Odznaki Honorowe złote i srebrne zasłużonym Dolnoślązakom.W Sejmiku Radni Województwa utworzyli nowy Klub Radnych pod nazwą Bezpartyjni Samorządowcy, przestał istnieć Klub pn.: Dolnośląski Ruch Samorządowy.
W Klubie Bezpartyjni Samorządowcy przewodniczącym został Radny Czesław Kręcichwost, w składzie znalazł się Przewodniczący Paweł Wróblewski, Marszałek Cezary Przybylski, Członek Zarządu Jerzy Michalak, Radni: Michał Bobowiec, Julian Golak, Janusz Marszałek, Tymoteusz Myrda, Marek Obrębalski, Ewa Rzewuska, Patryk Wild, Ewa Zdrojewska.
Szanowni Państwo, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał
Złotą  Odznakę Honorową
Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego


Panu Janowi Wrabcowi


Pan prof. dr hab. Jan Wrabec -  historyk sztuki, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wyjątkowych monografii, wydań książkowych oraz opracowań popularno-naukowych. Owocem Jego 44-letniej pracy dydaktycznej jest kadra naukowa w instytucjach ochrony zabytków.

Profesor Jan Wrabec, oprócz pracy naukowej na Uniwersytecie, pracował również w Komisji Historii Sztuki Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, w Sekcji Naukowej Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, był członkiem Rady Naukowej Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz Muzeum Karkonoskiego. Pracował w  Instytucie Historii Sztuki, w  Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej. Współpracował ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich.

Jego działalność wykraczała poza granice kraju, w imię idei „wspólnego dziedzictwa” współpracował z historykami sztuki z Niemiec i Czech. Działał również w Klubie Inteligencji Katolickiej, gdzie zaangażował się w pracę na rzecz pojednania polsko-niemieckiego.


Panu Ryszardowi Majewiczowi

Mgr inżynier melioracji wodnych  pan Ryszard Majewicz jeszcze przed powodzią 1997 r. jako v-ce Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Wrocławia doprowadził do odbudowy najbardziej zniszczonych murów oporowych ul. Grodzkiej, wyspy Piasek, Ostrowa Tumskiego oraz śluzy Mieszczańskiej.

Współtworzył i nadzorował realizację rządowego programu „Odra 2006”
w zakresie „Komponentu leśnego” na obszarze dolnośląskim, katowickim, zielonogórskim, poznańskim, łódzkim i szczecińskim.

Jako współautor i koordynator projektów „małej retencji” „nizinnej” i „górskiej” przyczynił się do zmniejszenia zjawisk suszy i zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej na Dolnym Śląsku.

Promotor projektu włączenia sieci rzek i kanałów Wrocławskiego Węzła Wodnego do komunikacji zbiorowej aglomeracji wrocławskiej w Studium Wrocławskiego Tramwaju Wodnego.

Uczestniczył w procesach rewitalizacji systemów wodnych obiektów cennych przyrodniczo: np.  „Wodospad Wilczki”, „Olszyny Niezgodzkie”, „Uroczysko Wrzosy”, obszar Natura 2000 Polderu Oławka, Park w Henrykowie.

Uczestniczył w aktywnej ochronie zabytków dziedzictwa przemysłowego i technicznego w Polsce. To jeden z założycieli i wieloletni v-ce Prezes Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, a także jeden z obrońców Muzeum Odry we Wrocławiu.

 
Zainicjował rozpowszechnianie roli Cystersów jako zapomnianych inżynierów Średniowiecza.