rozmiar czcionki: A | A | A

XLV sesja Sejmiku

25.03.2022 11:11

Podczas XLV sesji Sejmiku Radni Województwa podjęli dwie ważne uchwały, dotyczące zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy. Obejmują one m.in. zapewnienie wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej, dostarczenie przedmiotów użytku codziennego, udzielenie wsparcia psychologicznego, finansowanie pomocy prawnej, czy wyposażenie punktów pomocy medycznej. Postanowiliśmy przeznaczyć na działania pomocowe do 5 milionów złotych. Uchwała ta została wypracowana podczas spotkań sejmikowego zespołu ds. pomocy Ukrainie, w którym uczestniczył cały Zarząd Województwa, Prezydium Sejmiku oraz przedstawiciele wszystkich Klubów Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Jako Samorząd Województwa Dolnośląskiego od początku wojny w Ukrainie niesiemy pomoc jej obywatelom – m.in. organizujemy konwoje humanitarne i zorganizowaliśmy trzy pociągi humanitarne na granicę polsko-ukraińską, przekazaliśmy już 10 karetek pogotowia dla szpitali w Ukrainie, prowadzimy zbiórki i utworzyliśmy Międzynarodowy Hub Pomocy Humanitarnej. Dolny Śląsk wspiera Ukrainę!


Radni Województwa Dolnośląskiego przyjęli wczoraj bardzo ważny Apel do Komisji Europejskiej w sprawie przydzielenia dodatkowych środków finansowych na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Aby zapewnić im - głównie dzieciom, kobietom, osobom starszym i schorowanym - godne warunki do życia, opiekę medyczną oraz adekwatną i konieczną do normalnego funkcjonowania integrację społeczną. Między innymi mowa tu o dostępie do edukacji i włączenie do rynku pracy. Na to wszystko niezbędne są dodatkowe środki finansowe, które umożliwią samorządom lokalnym i regionalnym realizowanie systemowego i kompleksowego wsparcia.

Poniżej prezentujemy treść apelu:

"W obliczu największego w Europie kryzysu humanitarnego od czasu zakończenia II Wojny Światowej, wywołanego brutalną napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i napływającymi na Dolny Śląsk falami uchodźców, apelujemy do Komisji Europejskiej o przekazanie dodatkowych środków finansowych w obecnej perspektywie 2014 -2020 oraz na nową perspektywę 2021 – 2027, dedykowanych na pomoc osobom szukającym schronienia.

Aby zapewnić uciekinierom wojennym, głównie dzieciom, kobietom, osobom starszym i schorowanym, godne warunki do życia, opiekę medyczną oraz adekwatną i konieczną do normalnego funkcjonowania integrację społeczną, w tym dostęp do edukacji i włączenie do rynku pracy, niezbędne są dodatkowe środki finansowe, które umożliwią samorządom lokalnym i regionalnym realizowanie systemowego i kompleksowego wsparcia.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w ubiegłych latach, znaczna część środków, których przeznaczenie mogło zostać zmienione, przekazana została na zwalczanie skutków pandemii, która szczególnie dotkliwie uderzyła w tak ważne dla gospodarki naszego regionu obszary jak sektor zdrowia, turystyka, działalność uzdrowiskowa i drobna wytwórczość. Z tego względu, dostępne aktualnie środki w ramach programu operacyjnego oraz instrumentu React-EU nie mogą w całości zostać przekierowane na pomoc uchodźcom, lecz muszą służyć do realizacji założonych celów społecznych i gospodarczych, w tym przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego i małych i średnich przedsiębiorstw. Tylko przekazanie dodatkowych środków finansowych do Regionalnego Programu Operacyjnego pozwoli administracji, podmiotom gospodarczym i obywatelom kontynuować dzieło szeroko zakrojonej pomocy.

Jako przedstawiciele mieszkańców Dolnego Śląska z szacunkiem podchodzimy do działań, ogromnej otwartości i gotowości niesienia pomocy, którą okazali nasi obywatele, ale też samorządy lokalne i władze rządowe i regionalne. Bez oddolnej inicjatywy naszych mieszkańców oraz finansowego i organizacyjnego wsparcia z środków europejskich samorządów, administracji rządowej i organizacji społecznych, zakres pomocy udzielanej osobom potrzebującym nie będzie wystarczający.

Zasoby finansowe wskazanych powyżej podmiotów są ograniczone i wkrótce - po uruchomieniu wszystkich możliwych rezerw i wykorzystaniu dostępnych oszczędności – zaczną się wyczerpywać, co w obliczu trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie i przewidywanego jeszcze większego napływu uchodźców, napawa nas obawą o możliwość kontynuowania działań pomocowych w najbliżej przyszłości i dalszej perspektywie.

Wsparcie, które powinno być udzielone Polsce i polskim regionom, musi być co najmniej porównywalne do tego, które było udzielane Państwom Członkowskim i Turcji podczas kryzysu migracyjnego, związanego z wojną w Syrii.

Licząc na solidarność Komisji Europejskiej jeszcze raz apelujemy o przydzielenie nowych, dodatkowych środków finansowych na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Ze względu na kryzys uchodźczy widzimy także konieczność przedłużenia kwalifikowalności programów z perspektywy 2014 – 2020, w tym przede wszystkim środków przydzielonych regionom w ramach mechanizmu REACT-EU."