rozmiar czcionki: A | A | A

XLIX sesja Sejmiku Województwa

24.04.2014 15:30

Kolejna – XLIX Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za nami. Radni zdecydowali dziś m.in. o przyznaniu 1,5 mln zł na poprawę bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku, przyjęciu programu „Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2016” oraz przystąpieniu do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Nowe Sudety. Sesję rozpoczęły komunikaty Barbary Zdrojewskiej, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Radni uczcili także minutą ciszy zmarłego dziś Tadeusza Różewicza.

Jedna z pierwszych podjętych uchwał dotyczyła ponad 13 milionów złotych, które zostaną przekazane w tym roku z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji sportowych w latach 2014-2016. Ponad 5 mln zł przeznaczone zostanie na realizację zadań wynikających z wcześniej podpisanych umów, a kolejne 7,8 miliona zł to środki na nowe inwestycje. Pieniądze w „Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego” zostaną przeznaczone na realizację 24 inwestycji, w tym budowę 20 nowych obiektów sportowych i 4 modernizacje. Do dofinansowania wskazano 2 pływalnie, 4 sale gimnastyczne, 1 halę sportową, 4 obiekty lekkoatletyczne, 6 boisk wielofunkcyjnych, 3 kompleksy boisk sportowych, 1 obiekt tenisowy, skateparki i Bike Park. Inwestycje zostaną zrealizowane m.in. w Wierzbnie, Jelczu-Laskowicach, Łagiewnikach, Malczycach, Miliczu, Oleśnicy i Szczawnie Zdroju.

 


Decyzją Radnych Województwa, dolnośląskim gminom przekazano też 1,5 mln zł dotacji na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w 2014”. Dzięki wsparciu Samorządu Województwa 22 dolnośląskie gminy będą mogły kupić samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wyposażenie techniczne dla OSP. Pomoc trafi m.in. do Janowic Wielkich, Siedlęcina, Kłodzka, Marciszowa, Międzyborza i Raciborowic.

 


Dodatkowo, na dzisiejszej sesji została podjęta uchwała-stanowisko dotyczące konieczności uruchomienia projektu modernizacji Środkowej i Dolnej Odry w celu zapewnienie żeglowności dla lodołamaczy i innych potrzeb. Wcześniej podobne stanowiska przyjęły Sejmiki Województw Lubuskiego i Zachodniopomorskiego. Radni podkreślili przy tym, że „inwestycje w infrastrukturę rzeczną rozwiązują problemy nie tylko transportowe, ale i ochrony przed powodzią, zaopatrzenia w wodę oraz hydroenergetyki. Jednocześnie poprawa stanu technicznego drogi wodnej Odry wpłynie na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Województwa Dolnośląskiego”. Stanowisko zostanie przekazane Premierowi, Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju, Ministrowi Środowiska oraz Sejmikom Województwa Lubuskiego, Zachodniopomorskiego, Opolskiego i Śląskiego.   


Sejmik zdecydował również o udzieleniu Powiatowi Wrocławskiemu pomocy finansowej z budżetu województwa na remont dróg powiatowych stanowiących drogi objazdowe w okresie budowy drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie-Siechnice (część Wschodniej Obwodnicy Wrocławia). Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wnioskowała o 500 tys. zł na ten cel. Zgodnie z przyjętą organizacją ruchu dojazd do placu budowy odbywa się drogami powiatowymi nr 1937D i 1938D. Pomoc jest przeznaczona na odtworzenie zniszczonych w wyniku inwestycji nawierzchni dróg powiatowych.

 


Dolny Śląsk przystąpił też do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Nowe Sudety z siedzibą w Jeleniej Górze. Założycielami i członkami Ugrupowania są: Województwo Dolnośląskie, Kraj Liberecki, Kraj Kralowohradecki, Kraj Pardubicki, Kraj Ołomuniecki, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa oraz Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Euroregion Nysa i Euroregion Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej. EUWT Nowe Sudety ma na celu „intensyfikację, ułatwianie i upowszechnianie współpracy transgranicznej na rzecz wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej” na obszarze swojego działania. Będzie się to odbywało przez rozwój współpracy w sektorach takich jak: turystyka, kultura, edukacja i ochrona zdrowia, a także na potrzeby badań i rozwoju technologii. Dodatkowo członkowie będą działali na rzecz wspierania i poprawy wspólnej ochrony zasobów naturalnych i kulturowych, poprawę dostępu do usług i sieci transportowych, wspieranie przedsiębiorczości, badań i rozwoju technologicznego oraz propagowanie lokalnych inicjatyw.

 

Radni podjęli uchwały o przyznaniu wybitnym Dolnoślązakom Odznak Honorowych Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.

Radny Województwa Marek Obrębalski został przewodniczącym Komisji Kultury, Nauki i Edukacji.