rozmiar czcionki: A | A | A

Raport o stanie województwa - czas na podsumowanie działań Samorządu Województwa w 2020 roku

26.05.2021 13:02

Już po raz trzeci sporządzony został „Raport o stanie Województwa Dolnośląskiego 2020”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Sejmiku Województwa i budżetu obywatelskiego. Opisuje aktualny poziom rozwoju regionu, przedstawia najważniejsze inwestycje samorządu i stan ich realizacji, a jednocześnie określa plany oraz kierunki działań na kolejne lata.

Jedno z najważniejszych wyzwań w minionym roku dotyczyło przeciwdziałaniu pandemii wirusa SARS-COVID-2. Od momentu ogłoszenia w marcu pierwszego przypadku zakażenia wirusem w Polsce, sukcesywnie zamykano poszczególne sektory naszej gospodarki, wprowadzano obostrzenia i ograniczenia dotyczące życia społecznego. Samorząd Województwa Dolnośląskiego na tę trudną sytuację zareagował konkretnymi decyzjami już w pierwszych dniach po wprowadzeniu restrykcji. Podjęta strategia walki z epidemią umożliwiła objęcie wsparciem samorządu województwa wszystkich obszarów dotkniętych zagrożeniem. Sytuacja ta ma swoje odzwierciedlenie w Raporcie.

    Opracowany Raport stanowi podstawę do przeprowadzenia debaty na forum Sejmiku Województwa w dniu 24 czerwca 2021 roku. W debacie będą mogli wziąć udział Radni Województwa oraz mieszkańcy województwa. Wynikiem przeprowadzonej debaty będzie uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

Poniżej link do Raportu o stanie Województwa Dolnośląskiego za rok 2020 oraz informacja dla mieszkańców województwa jakie warunki należy spełnić by móc zabrać głos w debacie.


Raport:
https://bip.dolnyslask.pl/a,121132,raport-o-stanie-wojewodztwa-dolnoslaskiego-za-2020-rok.htmlInformacja:


Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
„Art. 34a. Raport o stanie województwa

1. Zarząd województwa co roku do dnia 31 maja przedstawia sejmikowi województwa raport o stanie województwa.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego.

3. Sejmik województwa może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Sejmik województwa rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała sejmiku województwa w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie województwa przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie województwa radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie województwa mieszkańcy województwa mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego sejmiku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
a) w województwie do 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 500 osób;
b) w województwie powyżej 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 1000 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego sejmiku zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że sejmik postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie województwa sejmik województwa przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi województwa wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania sejmik województwa podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku województwa. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania.

10. Nieudzielenie przez sejmik województwa wotum zaufania zarządowi województwa jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.
11. Sejmik województwa rozpoznaje sprawę odwołania zarządu województwa z przyczyny określonej w ust. 10 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi województwa wotum zaufania. Sejmik województwa może odwołać zarząd województwa większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym.”


Szczegółowe wymogi dotyczące opracowania Raportu o stanie Województwa Dolnośląskiego zostały określone uchwałą nr XVI/393/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2020 roku:  


http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument