rozmiar czcionki: A | A | A

RAPORT O STANIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

18.06.2019 13:23

Od 20 lat Samorząd Województwa Dolnośląskiego buduje swoją markę i siłę. Dziś jesteśmy najszybciej rozwijającym się regionem w Europie. 19 czerwca podczas sesji Sejmiku odbędzie się debata nad stanem Województwa Dolnośląskiego, do której po raz pierwszy zapraszamy Dolnoślązaków - zgodnie z zasadami określonymi w art. 34a ustawy o samorządzie.   W debacie nad raportem mieszkańcy województwa mogą zabierać głos, trzeba złożyć do przewodniczącego sejmiku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, w Województwie Dolnośląskim - co najmniej 1000 osób.

 

Wniosek do Przewodniczącego Sejmiku należy złożyć w Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, wraz z podpisami, najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję Sejmiku, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa tj. 18. czerwca 2019 r.


Raport o stanie województwa dostępny jest tu:

 

www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/aktualnosci-rozwoj-regionalny/Zapraszamy do oglądania obrad na stronie Sejmiku

w zakładce „transmisje on-line”:www.sejmik.dolnyslask.plUstawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

„Art. 34a. Raport o stanie województwa


1. Zarząd województwa co roku do dnia 31 maja przedstawia sejmikowi województwa raport o stanie województwa.


2. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego.


3. Sejmik województwa może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.


4. Sejmik województwa rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała sejmiku województwa w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie województwa przeprowadza się debatę.


5. W debacie nad raportem o stanie województwa radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.


6. W debacie nad raportem o stanie województwa mieszkańcy województwa mogą zabierać głos.


7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego sejmiku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:a) w województwie do 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 500 osób;b) w województwie powyżej 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 1000 osób.


8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego sejmiku zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że sejmik postanowi o zwiększeniu tej liczby.


9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie województwa sejmik województwa przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi województwa wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania sejmik województwa podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku województwa. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania.


10. Nieudzielenie przez sejmik województwa wotum zaufania zarządowi województwa jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

11. Sejmik województwa rozpoznaje sprawę odwołania zarządu województwa z przyczyny określonej w ust. 10 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi województwa wotum zaufania. Sejmik województwa może odwołać zarząd województwa większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym.”


Szczegółowe wymogi dotyczące opracowania Raportu o stanie Województwa Dolnośląskiego zostały określone uchwałą nr VI/101/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 roku: 

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,49941,idmp,2707,r,r