rozmiar czcionki: A | A | A

RAPORT O STANIE WOJEWÓDZTWA za 2019 rok

25.06.2020 11:13

Już po raz drugi został sporządzony „Raport o stanie Województwa Dolnośląskiego”, który podsumowuje pracę samorządu województwa jak również podległych mu instytucji. Raport jest więc diagnozą rozwoju naszego regionu, co pozwala planować działania na kolejne lata. Jednym z wyznaczników skuteczności działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego, czyli Sejmiku i Zarządu Województwa razem, jest m.in. fakt, iż Dolny Śląsk został uznany za najszybciej rozwijający się region Unii Europejskiej w roku 2018.

Obecny Raport za 2019 rok pokazuje, że nie zwolniliśmy. Jako region rozwijamy się dynamicznie, a wiele inwestycji i działań zostało zrealizowanych lub są jeszcze w trakcie realizacji.


Debata o stanie województwa odbędzie się podczas sesji Sejmiku 25 czerwca 2020 r.


Do debaty zapraszamy mieszkańców Dolnego Śląska. Warunki uczestnictwa w debacie określa artykuł 34a ustawy o samorządzie województwa.


Informacje jak zabrać głos w debacie oraz treść „Raportu o stanie województwa dolnośląskiego 2019” można przeczytać poniżej.
 
Wniosek do Przewodniczącego Sejmiku należy złożyć w Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, wraz z podpisami, najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję Sejmiku, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa tj. 24. czerwca 2020 r.
Raport o stanie województwa dostępny jest tu:


http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument
Zapraszamy do oglądania obrad na stronie Sejmiku


w zakładce „transmisje on-line”: www.sejmik.dolnyslask.plUstawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
„Art. 34a. Raport o stanie województwa


1. Zarząd województwa co roku do dnia 31 maja przedstawia sejmikowi województwa raport o stanie województwa.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego.

3. Sejmik województwa może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Sejmik województwa rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała sejmiku województwa w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie województwa przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie województwa radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie województwa mieszkańcy województwa mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego sejmiku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
a) w województwie do 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 500 osób;
b) w województwie powyżej 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 1000 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego sejmiku zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że sejmik postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie województwa sejmik województwa przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi województwa wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania sejmik województwa podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku województwa. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania.

10. Nieudzielenie przez sejmik województwa wotum zaufania zarządowi województwa jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.
11. Sejmik województwa rozpoznaje sprawę odwołania zarządu województwa z przyczyny określonej w ust. 10 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi województwa wotum zaufania. Sejmik województwa może odwołać zarząd województwa większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym.”Szczegółowe wymogi dotyczące opracowania Raportu o stanie Województwa Dolnośląskiego zostały określone uchwałą nr XVI/393/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 20 roku:  


http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument