rozmiar czcionki: A | A | A

Podsumowanie projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”

18.02.2019 13:31

„Nowa Perspektywa – Lepszy Start” to projekt dofinansowany ze środków UE, dzięki któremu wychowankowie 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Wychowankowie MOW mieli szansę uczestniczyć w zajęciach, które podniosły ich kompetencje społeczne i zawodowe oraz ułatwiły im start i funkcjonowanie na rynku pracy.

15 lutego 2019 r. Marszałek Cezary Przybylski i Radni Województwa: Małgorzata Calińska-Mayer, Tytus Czartoryski i Jacek Iwancz wzięli udział w konferencji podsumowującej dwuletni projekt.

Celem przedsięwzięcia było nabycie przez wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych umiejętności społecznych i zawodowych, które pozwolą im na codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie po zakończeniu pobytu w placówce. Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 950 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparciem zostały też objęte rodziny niektórych wychowanków.

Projekt oferował 25 różnych form wsparcia podnoszącego kompetencje zawodowe i społeczne uczestników. Były to m.in. przygotowanie do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, prowadzenia domowego budżetu i oszczędzania, kursy zawodowe, a także zajęcia uczące przeciwdziałania agresji, radzenia sobie ze stresem czy zajęcia artystyczne. Osobną grupę stanowiły zajęcia terapeutyczne, a wśród nich dogoterapia, hipoterapia czy zooterapia.

Warty 11 milionów złotych projekt realizowany był od początku stycznia 2017 do końca 2018 roku wspólnie przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz 8 dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego. Uczestniczyły w nim powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, lubański, lwówecki, świdnicki, wołowski, wrocławski oraz gmina Wrocław.


Projekt koordynował Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z panią dyrektor Małgorzatą Medyk na czele.


Zajęcia odbywały się również w Kancelarii Sejmiku Województwa, gdzie pracownicy Kancelarii prowadzili zajęcia „Lekcja wiedzy o administracji rządowej i samorządowej”. Uczestnicy dowiedzieli się co to jest Samorząd Województwa, jakie kompetencje ma m.in. Sejmik, a jakie  Zarząd Województwa Dolnośląskiego.


Przedsięwzięcie realizowały m.in. jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 10,5 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.