rozmiar czcionki: A | A | A

Nadzwyczajna, XXXV sesja Sejmiku

02.07.2021 10:29

1 lipca 2021 r. Radni Województwa obradowali na nadzwyczajnej sesji Sejmiku. Sesja zwołana została na wniosek Klubów Radnych w Sejmiku: Klubu Koalicji Obywatelskiej i Klubu Nowoczesnej Plus. Rozmawiano o podziale pieniędzy unijnych, a dokładniej na temat Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Sejmik przyjął uchwałę w sprawie stanowiska Sejmiku do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o implementację Społecznego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego (STPST SW), przygotowanego przez społeczny zespół do opracowywanego przez Departament Gospodarki UMWD Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji WD dla Subregionu Wałbrzyskiego.

Radni przyjęli stanowisko:

Stanowisko Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do  Zarządu Województwa Dolnośląskiego o implementację Społecznego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego (STPST SW), przygotowanego przez społeczny zespół do opracowywanego przez Departament Gospodarki UMWD Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji WD dla Subregionu Wałbrzyskiego

  Sejmik Województwa Dolnośląskiego uznaje, że  STPST SW, efekt kilkumiesięcznej pracy społecznego zespołu powołanego przez Prezydenta Wałbrzycha, w którym znaleźli się reprezentanci wszystkich samorządów Subregionu Wałbrzyskiego oraz powiatu kamiennogórskiego, przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, izb przemysłowo-handlowych, IOB, wrocławskiego środowiska naukowo-badawczego skupionego wokół Uniwersytetu Przyrodniczego i Politechniki Wrocławskiej oraz Politechniki Śląskiej, członkowie społecznych organizacji pozarządowych i stowarzyszeń ekologicznych, jest oddolną inicjatywą wszystkich beneficjentów i interesariuszy procesu sprawiedliwej transformacji subregionu. Odpowiada on na oczekiwanie realnej zmiany w tempie rozwoju społecznego  i gospodarczego obszaru zamieszkiwanego przez ok. 695 tys. mieszkańców. Różnice wewnątrzregionalne w rozwoju na Dolnym Śląsku motywują społeczności subregionu do stawiania bardziej odważnych, ambitnych, opartych na partycypacji społecznej celów rozwojowych na najbliższe lata. STPST SW powinien zostać zaimplementowany w jak najszerszym zakresie do TPST WD dla Subregionu Wałbrzyskiego, który do końca czerwca opracowuje UMWD.


  Subregion Wałbrzyski jest jednym z 3 obszarów w Polsce, który został objęty tym funduszem. Środki finansowe z FST zgodnie z zapisami STPST SW przeznaczone będą na ograniczenie emisji CO2 dekarbonizację, inwestowanie w OZE, tworzenie klastrów energetycznych, rozwijanie elektroprosumeryzmu, tworzenie nowych miejsc pracy w nisko lub zeroemisyjnej gospodarce, rozwijanie przedsiębiorczości, rewitalizację zdegradowanych terenów pokopalnianych i przywracanie bioróżnorodności oraz tworzenie nowych terenów inwestycyjnych, przekwalifikowywanie pracowników i podnoszenie ich kompetencji na zmieniającym się rynku pracy.
 

  Podstawą do uruchomienia środków finansowych służących realizacji celów Sprawiedliwej Transformacji w regionach objętych funduszem są Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji, tworzone przez samorządy województw z udziałem lokalnych społeczności, samorządów  i wszystkich grup interesariuszy, zatwierdzane przez rządy państw UE, a następnie akceptowane przez KE.

  Autorzy społecznego planu najlepiej realizują ideę zbudowania jak najszerszej akceptacji społecznej dla transformacji gospodarczej, społecznej i środowiskowej, czyniąc je sprawiedliwymi w ocenie każdego mieszkańca subregionu. Temu służy waga, jaką zespół STPST przypisuje idei zbudowania sieci lokalnych ośrodków transformacji energetycznej- od sołectw po gminy- opartej na elektroprosumeryzmie, likwidacji niskiej emisji, stworzenia obszarów wsparcia przemysłu uzdrowiskowo-turystycznego, rozwinięcia nowych, zielonych sektorów gospodarki i utworzenia tysięcy nowych miejsc pracy  związanych z nimi w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, a także produkcji zdrowej żywności. Osiągnięcie tych celów będzie możliwe m.in. dzięki szerokiej współpracy ze środowiskiem naukowym Wrocławia i Gliwic oraz programowi edukacji służącemu przekwalifikowaniu dużej części społeczeństwa do nowych, „zielonych” zawodów.


  W związku z powyższym zwracamy się do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o implementację Społecznego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Subregionu Wałbrzyskiego (STPST SW), przygotowanego przez społeczny zespół do opracowywanego przez Departament Gospodarki UMWD Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji WD dla Subregionu Wałbrzyskiego i jak najszybsze podjęcie działań w tym zakresie.


Na sesję przybyli goście:

1.    Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej;
2.    Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska;
3.    Burmistrz Świebodzic Paweł Ozga;
4.    Zastępca Burmistrza Miasta Żarów Przemysław Sikora;
5.    Burmistrz Jedliny-Zdrój Leszek Orpel;
6.    Burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński;
7.    Krzysztof Smolnicki Dolnośląski Alarm Smogowy;
8.    Prezes EKO Unia Radosław Gawlik;
9.    Profesor Mirosław Miller Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
10.    Zastępca Wójta Gminy Świdnica Bartłomiej Strózik;
11.    Krzysztof Brzozowski, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy;
12.    Andrzej Kosiór, UM w Wałbrzychu;
13.    Burmistrz Głuszycy Roman Głód;
14.    Wójt Gminy Walim Adam Hausman;
15.    Burmistrz Boguszowa Gorc Dąbrowska Sylwia;
16.    Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń;
17.    Burmistrz Lądka-Zdroju Roman Kaczmarczyk;
18.    Zbigniew Senkowski-były poseł subregionu wałbrzyskiego;
19.    Kazimierz Kmak-były górnik;
20.    Stanisław Zubalski-były górnik.


Lista osób które zabrały głos:


1.    Prezes EKO Unia Radosław Gawlik;
2.    Andrzej Kosiór UM w Wałbrzychu;
3.    Tomasz Kiliński Burmistrz Nowej Rudy;
4.    Krzysztof Brzozowski, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy;
5.    Beata Moskal-Słaniewska Prezydent Świdnicy;
6.    Roman Kaczmarczyk Burmistrz Lądka-Zdroju;
7.    Krzysztof Smolnicki Dolnośląski Alarm Smogowy;
8.    Zbigniew Senkowski;
9.    Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha.