rozmiar czcionki: A | A | A

Międzynarodowe Seminarium Odrzańskie w Sejmiku Województwa

29.03.2019 14:52

O przyszłości rzeki Odry, jako ważnego szlaku komunikacyjnego, rozmawiano podczas Międzynarodowego Seminarium Odrzańskiego zorganizowanego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Sejmiku i Marszałka Województwa przybyli goście z województw nadodrzańskich, z Czech i z Niemiec. Otwarcie zainaugurował Przewodniczący Sejmiku Andrzej Jaroch i Marszałek Cezary Przybylski. Spotkanie odbyło się w sali posiedzeń Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

W Międzynarodowym Sympozjum Odrzańskim z okazji Roku Odry uczestniczyli przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP, Brandenburgii, a także goście z Czech, w tym Radca Prezydenta Republiki Czeskiej, przedstawiciele Dyrekcji Dróg Wodnych w Republice Czeskiej oraz Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Minister ds. Rozwoju Regionalnego i Transportu Thomas Webel (Saksonia-Anhalt) i wielu innych przedstawicieli administracji, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych.


- Odra to niezwykle istotny szlak komunikacyjny w naszej części Europy. Niestety w ostatnich latach postępowała jego degradacja i aby odzyskał dawną świetność niezbędne są inwestycje i modernizacje – mówił podczas spotkania marszałek Cezary Przybylski.


Rola Odry w europejskim systemie szlaków wodnych wynika bezpośrednio z jej położenia. Dzięki niemu ma bezpośrednie połączenie z systemem najważniejszych dróg wodnych Europy. Jednocześnie regiony położone wzdłuż rzeki mają dużą podaż ładunków i w przyszłości chcą stawiać na transport rzeczny. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w ujściowym biegu Odry położony jest zespół portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu, który ma kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki. Potencjał transportowy rzeki ma szansę zatem zostać wykorzystany, a po odpowiedniej modernizacji Odrzańska Droga Wodna może stać się integralną częścią sieci TEN-T, czyli Transeuropejskiej Sieci Transportowej.


W najbliższych latach Odra będzie ogromnym placem budowy. W planach jest dokończenie budowy stopnia wodnego w Malczycach, a także dwa kolejne stopnie wodne w Lubiążu i Ścinawie oraz także regulacja rzeki pomiędzy Malczycami i ujściem Nysy Łużyckiej. Jednocześnie trwają modernizacje śluz i jazów, a w kotlinie kłodzkiej trwają przygotowanie do budowy czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych.


Podczas seminarium Przewodniczący i Marszałek wręczyli Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, osobom związanym z pracami na rzecz podnoszenia znaczenia Odry w żegludze śródlądowej.Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Złote Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego1.    Panu Cezaremu Madryasowi
Pan Cezary Madryas jest Rektorem Politechniki Wrocławskiej. Od lat propaguje rozwój żeglugi śródlądowej na Odrze, zarówno w aspekcie budowy nowych jednostek pływających, jak również budowy i modernizacji budowli wodnych oraz zagospodarowania terenów przyrzecznych. Był pomysłodawcą, a następnie Liderem Porozumienia Uczelni Nadodrzańskich mającego na celu realizację działań na rzecz wielofunkcyjnego programu dla Odry. Wielokrotnie pełnił rolę gospodarza konferencji poświęconych temu programowi, jak również innych międzynarodowych spotkań poświęconych rozwojowi żeglugi śródlądowej. Był inicjatorem podpisania Listu Intencyjnego w sprawie  współpracy uczelni nadodrzańskich mającego na celu rozpoczęcie współpracy nad odbudową Odrzańskiej Drogi Wodnej i reanimacją śródlądowego transportu wodnego.
Ponadto Pan Cezary Madryas, w ramach swojej działalności, zrealizował projekty dotyczące zagospodarowania bulwarów nadodrzańskich w zakresie wykorzystania walorów żeglugowych Odry, m.in. Bulwaru przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego we Wrocławiu. Poprzez swoją działalność podtrzymuje tradycje żeglugowe przy bulwarach Politechniki Wrocławskiej – przystań Politechniki Wrocławskiej stanowi miejsce postoju dla pływających jednostek muzealnych będących w zarządzie Fundacji Otwartego Muzeum Techniki i Muzeum Odry.
    Jako Rektor Politechniki Wrocławskiej przyczynia się do zwiększenia kadry mającej na celu odbudowę transportu wodnego m.in. na Odrzańskiej Drodze Wodnej w związku z prowadzeniem kształcenia z zakresu budownictwa wodnego, zagospodarowania terenu czy też budowy jednostek pływających.2.    Pani Joannie Przybyszewskiej
    Pani Joanna Przybyszewska jest absolwentką Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej oraz długoletnim Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego ds. Rzeki Odry. Od lat z zaangażowaniem uczestniczy we wszystkich programach dotyczących Odry.
W ramach swoich działań współpracuje z instytucjami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi w zakresie gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej. Jest także inicjatorką wielu  działań w zakresie poprawy gospodarczego wykorzystania rzeki Odry i jej dorzecza.
Pani Joanna Przybyszewska uczestniczy również w pracach Rady ds. Żeglugi Śródlądowej, a także jest członkiem Zespołu ds. bezpieczeństwa i rozwoju żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej, powołanego przez Wojewodę Dolnośląskiego.  W ramach działalności zespołu uczestniczy w opracowywaniu i wskazywaniu zaleceń w sprawie rozwoju śródlądowego transportu wodnego  oraz turystyki wodnej na obszarze Województwa Dolnośląskiego.
Pani Joanna Przybyszewska jest również długoletnim ekspertem w Komisjach Parlamentarnych, Regionalnych, Międzyresortowych, Międzynarodowych dotyczących gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej. Jest ponadto współtwórcą dokumentów, projektów oraz planów odrzańskich. Jest pomysłodawczynią wielu inicjatyw związanych z przywróceniem żeglowności Odry, w tym działań na rzecz szkolnictwa w żegludze śródlądowej.


Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał Srebrne Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego1.    Panu Marcinowi Lubienieckiemu
Pan Marcin Lubieniecki jest absolwentem Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Ukończył również studia na Politechnice Wrocławskiej w zakresie budowy statków. Od przeszło kilkudziesięciu lat zawodowo zajmuje się budową statków przeznaczonych na rynek zarówno polski, jak i zagraniczny.  
Od ponad trzydziestu lat jest członkiem kadry kierowniczej stoczni, zajmujących się budową śródlądowych jednostek pływających. Obecnie jest Prezesem trzech stoczni rzecznych;  we Wrocławiu, Malczycach i Szczecinie. W ciągu roku stocznie te budują średnio około dwudziestu jednostek pływających. Statki wybudowane w jego stoczniach pływają po Łabie, Renie i kanałach Europy Zachodniej.
    Jest jedną z osób, które w roku 2018 przyczyniły się do ponownego uruchomienia  Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, mającego na celu odbudowę kadry żeglugi śródlądowej w Polsce poprzez kształcenie potencjalnych marynarzy śródlądowych i specjalistów z zakresu budowy statków.
    Pan Marcin Lubieniecki jest ponadto aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń  i organizacji związanych z żeglugą śródlądową. Jest założycielem i członkiem funkcyjnym Stowarzyszenia na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej „Teraz Odra”.  Wielokrotnie aktywnie uczestniczył w konferencjach oraz spotkaniach poświęconych rozwojowi wodnego transportu śródlądowego zarówno na Odrzańskiej Drodze Wodnej, jak również zagranicznych śródlądowych drogach wodnych.2.    Panu Jackowi Chmielewskiemu
Pan Jacek Chmielewski jest Prezesem Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego i Produkcji Kruszyw "Hydrokrusz"  Sp. z o.o. - firmy zajmującej się produkcją kruszyw, żeglugą śródlądową oraz hydrotechniką. Firma "Hydrokrusz" jest jedynym obecnie działającym we Wrocławiu producentem kruszyw rzecznych. Pan Jacek Chmielewski – jako prezes Spółki, jest również armatorem kilkunastu statków żeglugi śródlądowej, wykorzystywanych do wydobywania kruszywa z rzeki oraz prac budowlanych, związanych między innymi z remontem budowli wodnych.
Od przeszło kilkudziesięciu lat zawodowo zajmuje się żeglugą śródlądową, w tym przewozem materiałów, ładunków o dużych gabarytach, utrzymaniem i regulacją szlaku żeglownego, jak również wydobywaniem kruszywa z dna rzeki.    Pan Jacek Chmielewski jest również aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń  i organizacji związanych z żeglugą śródlądową, pełni funkcję Przewodniczącego Związku Polskiego Armatorów Śródlądowych na Dolny Śląsk.  Wielokrotnie współorganizował konferencje oraz spotkania  poświęcone rozwojowi wodnego transportu śródlądowego, zarówno na Odrzańskiej Drodze Wodnej, jak również zagranicznych śródlądowych drogach wodnych.3.    Panu Wiesławowi Tomaszewskiemu
Pan Wiesław Tomaszewski jest nauczycielem akademickim, starszym wykładowcą na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od lat dziewięćdziesiątych propaguje żeglugę śródlądową; prowadzi szereg działań mających na celu promocję zarówno turystyki wodnej, jak również śródlądowego transportu wodnego.
    W ramach swojej działalności pan Wiesław Tomaszewski jako dziennikarz radiowy (mający status dziennikarza naukowego) przeprowadził szereg audycji i wywiadów poświęconych transportowi rzecznemu, ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Jest inicjatorem wielu spotkań radiowych z decydentami odpowiedzialnymi za organizację transportu rzecznego na Odrze. W swoich audycjach promuje miedzy innymi pomysł budowy portu rzecznego w Czernicy. Działa na rzecz przywrócenia żeglugi śródlądowej na Odrze. Jest również propagatorem przyjaznych środowisku źródeł energii takich jak fotowoltaika, korektory słoneczne i elektrownie wiatrowe.
    Ponadto pan Wiesław Tomaszewski jest członkiem Kapituły Stowarzyszenia "Bractwo Mokrego Pokładu", działającego przy Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, gromadzącego weteranów gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej we Wrocławiu. Pełni również funkcję redaktora naczelnego biuletynu "Bractwo Mokrego Pokładu".
    Był jedną z osób popierających i propagujących reaktywację i działalność Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu i tej tematyce poświęcał również swoje audycje radiowe.  Pan Wiesław Tomaszewski jest także specjalistą z zakresu BHP zajmującym się między innymi przestrzeganiem norm dotyczących bezpiecznej pracy na statkach żeglugi śródlądowej.


4.    Panu Jerzemu Bartoszkowi
Pan Jerzy Bartoszek jest absolwentem oraz wieloletnim nauczycielem przedmiotów zawodowych w Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. W trakcie swojej pracy wychował wielu kapitanów, przedstawicieli administracji drogi wodnej oraz administracji żeglugi śródlądowej, a także armatorów i przedsiębiorców związanych z transportem wodnym.
Pan Jerzy Bartoszek był także, wraz z innymi wyróżnionymi, inicjatorem i współorganizatorem odtworzenia nieistniejącego przez wiele lat Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.
Należy także do Bractwa Mokrego Pokładu,  które zrzesza w swoich szeregach sympatyków Odry, turystyki wodnej oraz żeglugi śródlądowej.  Ponadto aktywnie działa w stowarzyszeniach związanych z żeglugą na Odrze.
Jest również współautorem skryptów w zakresie kształcenia kadry żeglugi śródlądowej, stanowiących źródło wiedzy kandydatów na marynarzy śródlądowych. Pan Bartoszek obecnie pełni także funkcję Przewodniczącego Terenowej Komisji Egzaminacyjnej przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.


5.    Panu Januszowi Fąfarze
Pan Janusz Fąfara ukończył naukę na wydziale nawigacyjnym w Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Aktywnie działa na rzecz przywrócenia żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej.Poprzez swoje autorskie fotografie upamiętnia wydarzenia związane z Odrą i uwiecznia jej piękne krajobrazy od źródła aż do ujścia. Posiada bogatą kolekcję fotografii ukazujących dzieje żeglugi na Odrze, budowli hydrotechnicznych, portów i statków wszelkich typów. Fotoreportaże autorstwa pana Janusza Fąfary upublicznione są na portalu internetowym  „Żegluga śródlądowa – wczoraj, dziś, jutro", którego głównym redaktorem jest Pan Andrzej Podgórski.
Pan Janusz Fąfara działa aktywnie w stowarzyszeniach związanych z żeglugą śródlądową, w tym między innymi w "Radzie Kapitanów Żeglugi Śródlądowej" zrzeszającej w swoich szeregach osoby legitymujące się patentem kapitana. Pan Janusz Fąfara wchodzi również w skład Kapituły Bractwa Mokrego Pokładu. Ponadto bierze udział również w wielu spotkaniach i konferencjach poświęconych rozwojowi żeglugi śródlądowej. Poprzez wykonywanie fotoreportaży z tych wydarzeń upamiętnia wszystkie ważne momenty w dziejach śródlądowego transportu wodnego w Polsce.


6.    Panu Zbigniewowi Priebe
    Pan Zbigniew Priebe jest absolwentem Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez wiele lat był członkiem kadry zarządzającej nieistniejącego już Przedsiębiorstwa Państwowego "Żegluga na Odrze". W trakcie swojego życia zawodowego pracował również w firmie Naviga, działającej w śródlądowym transporcie wodnym. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku był współwłaścicielem firmy spedycyjnej.
    Również w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku założył  Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Uczelnia w ramach swoich międzynarodowych kontaktów współpracowała z uczelniami we Francji i Niemczech. Jednym z ważniejszych obszarów współpracy uczelni był śródlądowy transport wodny. Obecnie pan Zbigniew Priebe pracuje jako wykładowca w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Zajmuje także stanowiska w wielu instytucjach gospodarczych, w tym między innymi stanowisko logistyka we Wrocławskim Centrum Logistycznym. Jest również członkiem Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.
    Pan Zbigniew Priebe jest jednym z pomysłodawców i inicjatorów powstania   "Bractwa Mokrego Pokładu", działającego przy Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, gromadzącego weteranów gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej we Wrocławiu. Przez szereg lat pełnił funkcję Przewodniczącego Bractwa, nosząc miano starszego brata.
    Ponadto jest także uczestnikiem wielu spotkań i konferencji poświęconych rozwojowi śródlądowego transportu wodnego w Polsce. Jest również członkiem stowarzyszeń związanych z żeglugą na Odrze, w ramach których bierze udział w wielu wydarzeniach związanych z żeglugą śródlądową.
7.    Panu Marianowi Miłkowskiemu
Pan Marian Miłkowski jest absolwentem Państwowej Szkoły Żeglugi Śródlądowej w Elblągu oraz Politechniki Wrocławskiej, gdzie ukończył studia magisterskie, a następnie doktoranckie.
Jego pasją i dziedziną,  w której zdobywał wiedzę jest budownictwo wodne, drogi wodne oraz żegluga śródlądowa. Już od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku pracował w Zjednoczeniu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Jest autorem wielu nowatorskich projektów urządzeń hydrotechnicznych, między innymi   kanału i portu kędzierzyńskiego.        
Pan Marian Miłkowski w trakcie swojej kariery zawodowej opracował wiele publikacji poświęconych transportowi rzecznemu i budownictwu wodnemu w aspekcie śródlądowego transportu wodnego. Publikował między innymi w "Przeglądzie komunikacyjnym" i " Gospodarce Wodnej".   Jego wiedza i doświadczenie w branży żeglugi śródlądowej zostało uznane również na poziomie międzynarodowym; ściśle współpracował z administracją żeglugi śródlądowej we Francji. Pełnił również funkcję Eksperta Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawach żeglugi śródlądowej.
W latach dziewięćdziesiątych wspólnie z pierwszym Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Janem Waszkiewiczem założył stowarzyszenie pod nazwą „Lobbing Odrzański” w dolnośląskim Civitas Christiana.
Przez blisko siedemdziesiąt lat działalność pana Mariana Miłkowskiego ściśle związana była z budownictwem wodnym i żeglugą śródlądową, nie tylko  w Polsce, ale  i na świecie.
Marian Miłkowski jest również uczestnikiem wielu spotkań poświęconych żegludze śródlądowej, na których poruszane są zarówno tematy dotyczące rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej, jak również konieczność podjęcia prac i rozmów w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych na arenie międzynarodowej.8.    Panu Jerzemu Onderko
Pan Jerzy Onderko jest jednym z najstarszych absolwentów Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu (wówczas Państwowej Szkoły Żeglugi Śródlądowej). Działalność zawodową rozpoczął już w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Pływał na prawie wszystkich statkach śródlądowych; na drewnianych galarach, barkach samospławnych bez napędu, holownikach parowych starszego i nowego typu czy też pchaczach kilku kategorii. Był członkiem załogi białej floty  - pływał m.in. na statku "Żeromski", był także kapitanem pierwszej motorówki Wilga z lat osiemdziesiątych, wyprodukowanej w stoczni Zacisze we Wrocławiu.
     W trakcie swojej ponad siedemdziesięcioletniej kariery Pan Jerzy Onderko pracował również przez wiele lat jako inspektor nadzoru nad żeglugą w dzisiejszym Urzędzie (wówczas Inspektoracie) Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Jest najstarszym byłym pracownikiem Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Pracował także w administracji drogi wodnej, gdzie pełnił funkcję szefa służby liniowej, odpowiedzialnej za utrzymanie szlaku żeglugowego.
    Pan Jerzy Onderko uczestniczy w wielu spotkaniach tematycznych, mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat dawnych technik stosowanych w żegludze śródlądowej, dzięki czemu jest wsparciem dla osób zajmujących się rozwojem śródlądowego transportu wodnego w Polsce. Jest również członkiem Kapituły Bractwa Mokrego Pokładu, zrzeszającego sympatyków Odry, turystyki wodnej oraz żeglugi śródlądowej.9.    Panu Andrzejowi Podgórskiemu
Pan Andrzej Podgórski od lat związany jest z żeglugą śródlądową. W roku 1971 ukończył wrocławskie Technikum Żeglugi Śródlądowej. Po ukończeniu szkoły pływał zarówno na statkach w kraju, jak i za granicą. Posiada patent kapitana i mechanika żeglugi śródlądowej, Patent Reński oraz Łabski. W trakcie swojej kariery zawodowej pracował jako kapitan na statku szkolnym "Młoda Gwardia" szkoląc przyszłą kadrę żeglugi śródlądowej. W późniejszych latach pracował jako inspektor nadzoru nad żeglugą w dzisiejszym Urzędzie (wówczas Inspektoracie) Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.
Obecnie Pan Andrzej Podgórski jest rzecznikiem Stowarzyszenia "Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej", zrzeszającego w swoich szeregach osoby legitymujące się patentem kapitana, działającego na  rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej i dróg wodnych. Poprzez swoją działalność w Stowarzyszeniu wspiera wszelkiego rodzaju inicjatywy mające na celu odtworzenie i rozwój śródlądowych dróg wodnych w Polsce oraz międzynarodowe partnerstwo na rzecz rozwoju wodnego transportu śródlądowego.
    Ponadto inicjuje wiele działań mających na celu poprawę warunków żeglugowych na Wrocławskim Węźle Wodnym. Od wielu lat prowadzi wielokrotnie nagrodzony portal internetowy  „Żegluga śródlądowa – wczoraj, dziś, jutro", stanowiący źródło wiedzy na temat wodnego transportu śródlądowego. Od września 2017 roku Pan Andrzej Podgórski pływa jako kapitan na pasażerskim statku „Wratislavia”,  jednym z największych statków śródlądowych w Polsce.