rozmiar czcionki: A | A | A

LXI sesja Sejmiku

10.11.2023 11:11

Sejmik Województwa Dolnośląskiego ma nowego Radnego. To pan Jan Michalski. Objął on mandat po Radnym Marcinie Zawile, który został Senatorem RP. Nowy Radny Województwa jest członkiem Klubu Koalicji Obywatelskiej. Radny Jan Michalski pochodzi ze Zgorzelca. Kandydował z okręgu jeleniogórskiego.

Podczas 61. sesji Sejmik Radni przyjęli uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego, a także uchwałę w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego. Przyznano gminom  finansowanie na kolejne etapy ścieżek rowerowych  w ramach „Cyklostrady Dolnośląskiej” na rok 2023 i 2024. Przegłosowano pakiet uchwał drogowych.


Przewodniczący Andrzej Jaroch i Marszałek Cezary Przybylski wręczyli Odznaki Honorowe Zasłużonym dla Województwa Dolnośląskiego.


Dyrektorowi i pracownikom Muzeum Narodowego we Wrocławiu:


1.    Panu Prof. Piotrowi Oszczanowskiemu
2.    Pani Małgorzacie Merta-Witeckiej
3.    Pani Iwonie Bigos
4.    Pani Joannie Domasik
5.    Pani Barbarze Fercowicz
oraz
6.    Panu Bogusławowi Golonce
7.    Pani Katarzynie Jarczewskiej.


LAUDACJE:


Prof. Piotr Oszczanowski jest historykiem sztuki, dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Jest m.in. stypendystą Fundcji im. Alexandra von Humboldta oraz Lanckorońskich z Brzezia. Jest autorem, współautorem i redaktorem kilkudziesięciu książek, kilkuset artykułów, recenzji, not katalogowych i biograficznych. Jest współautorem projektu badawczego „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, województwo dolnośląskie”. Jest pomysłodawcą i autorem kilkudziesięciu wystaw muzealnych w muzeach we Wrocławiu.
W czasie jego kadencji i pod jego nadzorem Muzeum Narodowe zorganizowało w latach 2014-2022 prawie 200 wystaw oraz wydało ponad 100 publikacji muzealnych. Powołał do życia Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Narodowego, przeprowadził remont i doprowadził do otwarcia Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł, nowej galerii śląskiej kamiennej rzeźby średniowiecznej w gmachu głównym Muzeum i galerii stałej, gdzie zorganizowano wystawę „Cudo-Twórcy”. Dzięki jego zabiegom kolekcja Muzeum Narodowego powiększyła się o dzieła M. Abakanowicz, M. Oberländera, J. Tintoretta, J. Fyta, A Grottgera oraz 640 zabytków z kolekcji Qinglong im. Romualda Nowickiego i Danuty Kohlberger-Nowickiej. W 2019 r. osiągnął rekord frekwencyjny w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (prawie 600 tys. zwiedzających), a w 2022 r. – po zniesieniu stanu epidemii w Polsce – przywrócił pełną działalność statutową instytucji we wszystkich aspektach oraz stan przychodów własnych. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień państwowych, samorządowych, miejskich, konfesyjnych i akademickich. Przyczynił się do przywrócenia do zbiorów publicznych Muzeum Narodowego licznych cennych dzieł sztuki, m.in. w 2019 r. „Historii Apolla i Dafne” autorstwa Abrahama Bloemaerta oraz w 2022 r. „Opłakiwania Chrystusa” autorstwa szkoły Lucasa Cranacha Starszego. Jest inicjatorem powrotu dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego z historycznej kolekcji Hochbergów do Zamku Książ, pierwszej prezentacji skarbca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu w Synagodze pod Białym Bocianem. Był inicjatorem scalenia i przywrócenia na fasadę kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu figury „Marii z Dzieciątkiem” Jacoba Beinharta oraz srebrnego ołtarza bpa Jerina z 1591 r. do Katedry Wrocławskiej, profesor był odpowiedzialny za merytoryczny aspekt historycznego pozyskania do wrocławskich zbiorów muzealnych tzw. „Skarbu z Bremy”.Małgorzata Merta-Witecka jest obecnie Zastępcą Dyrektora ds. Administracyjno-Gospodarczych. Początkowo była zatrudniona jako specjalista ds. administracyjno-gospodarczych, od 2012 r. jako kierownik sekcji administracyjnej, a od października 2015 r. jako główny specjalista. Dzięki jej zaangażowaniu i efektywnej pracy udało się zapewnić sprawne działanie Pawilonu Czterech Kopuł – oddziału Muzeum Narodowego zajmującego się sztuką współczesną, otwartego dla zwiedzających w 2016 r. jest współautorką organizacji tego oddziału, uczyniła go jedną z wizytówek miasta i regionu. Pani Małgorzata nadzorowała prace związane z projektem „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, który był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przyczyniając się do sprawnego i skutecznego przeprowadzenia prac budowlanych i ich terminowego zakończenia. Dzięki temu zostało bardzo sprawnie przywrócone funkcjonowanie tego oddziału i rekordowej frekwencji. W gmachu głównym Muzeum Narodowego doprowadziła do przywrócenia dawnego wyglądu zabytkowej posadzce w holu oraz instalacji nowoczesnej windy. Pani Merta-Witecka kieruje kilkudziesięcioosobowymi zespołami pracowników, nieustająco wykazując wielką kompetencję i osobiste zaangażowanie w powodzenie każdego prowadzonego projektu. Jej działania wpływają na poprawę funkcjonowania Muzeum, jego wizerunku i sukcesu frekwencyjnego. Jest profesjonalnym, oddanym instytucji pracownikiem. Wykazuje się ogromną skutecznością działania i efektywnością w osiąganiu wyznaczonych celów.   Iwona Dorota Bigos jest najwyższej klasy specjalistą i znawcą sztuki współczesnej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. W dotychczasowej karierze kierowała instytucjami kultury, zbudowała sieć niezwykle korzystnych kontaktów z muzealnikami z całego świata. Jest autorką wielu prestiżowych wystaw na Uniwersytecie Wrocławskim i Bremeńskim. W latach 1999-2003 pracowała jako historyczka sztuki w domu aukcyjnym „Bolland&Marotz”, a w latach 2003-2004 była pracownikiem naukowym w muzeum „Focke-Museum” w Bremie, do 2009 r. prowadziła działalność Stowarzyszenia Agit Polska Polsko-Niemieckiej Inicjatywy Kooperacji Kulturalnej, organizując wystawy polskiej sztuki współczesnej w Niemczech i niemieckiej sztuki współczesnej w Polsce.   Joanna Domasik należy do wąskiej grupy najbardziej zasłużonych i zaufanych pracowników Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Jej niekwestionowaną zasługą pozostaje pełna kontrola i transparentność wszelkich działań w zakresie obsługi budżetowej i księgowej Muzeum. Obsługiwała w zakresie księgowości dwa, bardzo skomplikowane, wielomilionowe projekty w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2017-2018 (w Pawilonie Czterech Kopuł) oraz na lata 2017-2020 (w Panoramie Racławickiej), przede wszystkim musiała zaksięgować zdwojone przychody tej instytucji. Ten wzrost przychodów jest m.in. pochodną zaangażowania i kompetencji Pani Joanny jako Głównej Księgowej Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wszelkie działania w zakresie statutowych obowiązków Muzeum Narodowego we Wrocławiu mogą być realizowane tylko i wyłącznie dzięki sprawnemu, kompetentnemu i transparentnemu funkcjonowaniu pracowników, którzy jej podlegają. Jej oddanie i profesjonalne działanie w zakresie powierzonych jej obowiązków gwarantuje płynne i skuteczne funkcjonowanie Muzeum. Pani Joanna tworzy podwaliny działalności kulturalnej, do której powołane jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Pani Joanna jest niezwykle skromną osobą, a o skali jej profesjonalizmu świadczy to, że nigdy nie zostały zakwestionowane efekty jej pracy.

Barbara Fercowicz była pracownikiem czytelni, opracowywaniem zbiorów, prowadziła inwentarze oraz zastępowała kierownika działu. Obecnie pełni funkcję Kierownika Biblioteki Muzeum Narodowego. Jest inicjatorką komputeryzacji biblioteki, stworzenia katalogu on-line biblioteki. Podjęła wyzwania dotyczące naukowego opracowania szczególnie cennych zbiorów – starodruków. Jest pomysłodawczynią i główną realizatorką pionierskiego przedsięwzięcia – pierwszej prezentacji w ramach wystawy zasobów Biblioteki Muzeum Narodowego we Wrocławiu.Bogusław Golonka jest członkiem PTTK, od 1980 roku brał aktywny udział w organizacji wielu rajdów i wycieczek turystycznych organizowanych przez Koło Zakładowe „FAMET” dla pracowników i ich rodzin. Był prezesem Koła PTTK „FAMET”, komendantem Oddziału Obrony Cywilnej, założył Koło Turystyczno-Krajoznawcze, zorganizował wiele obozów wędrownych w okresie wakacji, współorganizuje Turystyczne lato z PTTK – Bezpieczne wakacje jako cykl jednodniowych wycieczek i rajdów dla dzieci pozostających w czasie wakacji w domu. Od 1983 roku jest komandorem Rajdu Wiosennego „TUPU-TUPU, aktywnie uczestniczył w ponad 25 zlotach ogólnopolskich PTP, współorganizował Ogólnopolskie Zloty Przodowników TP oraz kilkakrotnie był Komandorem Dolnośląskich Zlotów PTP. Od 1987 roku posiada uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej, obecnie z uprawnieniami na wszystkie regiony Polski oraz Znakarza Szlaków i Instruktora Turystyki Rowerowej. Zajmuje się szkoleniem młodych adeptów turystyki, w tym Młodzieżowych Przodowników TP. Propaguje uprawianie turystyki jako aktywnej formy spędzanie wolnego czasu. Kształtuje u młodzieży postawy patriotyczne, pogłębia wiedzę o historii i kulturze naszego regionu i kraju.  Od 1985 roku jest członkiem Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Jaworskiej. Pełnił różne funkcje we władzach Oddziału, a w latach 2001 – 2005 był Prezesem Oddziału. W 2008 r. dzięki jego ogromnemu osobistemu zaangażowaniu odbudowano po pożarze schron turystyczny w Chełmcu Raczycach, który służy ponownie jako baza szkoleniowo-wypoczynkowa dla młodzieży. W 1992 został wyróżniony Srebrną a w 1999 r. Złotą Honorowa Odznaką PTTK, w 1995 r. Srebrną, a w 2002 r. Złotą Odznaką Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży, w 2004 r. nadano mu Godność Zasłużony dla Turystyki Ziemi Jaworskiej, w 2006 r. został wyróżniony Honorową Odznaką Za zasługi dla turystyki. Ponadto w 2009 r. został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2012 uwzględniając całokształt dorobku, a godną naśladowania postawę oraz wielki wkład w rozwój turystyki i krajoznawstwa, a szczególnie podejmowane działania na rzecz wychowania młodego pokolenia został odznaczony Medalem Nauczyciel Kraju Ojczystego. W 2021 r. został wyróżniony Dolnośląską Odznaką Honorową PTTK.


Katarzyna Jarczewska
– obecnie jest sołtysem wsi Bagno – od 14 lat jest zaangażowana w działalność społeczną na terenie Gminy Oborniki Śląskie i Powiatu Trzebnickiego. Przez 10 lat pełniła społecznie funkcję Prezesa Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, w tym czasie stworzyła ofertę turystyczną w postaci wiosek tematycznych, wypraw odkrywców, imprez tematycznych. Utworzyła 12 wiosek tematycznych, które przyjmują grupy i rozwijają region Kocich Gór, pozyskiwała środki z FIO, Urzędu Marszałkowskiego na liczne projekty turystyczne i poprawiające bezpieczeństwo. Zakupiła defibrylator, zorganizowała 20 szkoleń z nauki pierwszej pomocy i nagrała film instruktażowy jak prawidłowo ratować ludzkie życie. Przez 13 lat była Gminnym koordynatorem Odnowy Dolnośląskiej Wsi i programu „Piękna Wieś Dolnośląska”. Z jej inicjatywy powstało kilkadziesiąt stowarzyszeń, klubów sportowych i fundacji. Jest członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Bagnie, skarbniczką OSP w Bagnie, wiceprezesem Klubu Sportowego 4Ball. Za pracę inżynierską otrzymała Nagrodę Ministra Infrastruktury. Jest ambasadorką programu „Aktywność Kobiet”, a w 2015 roku została laureatką konkursu w obszarze „Kultura, turystyka i rekreacja”.