rozmiar czcionki: A | A | A

Komisja Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu o programach „Sprawny Dolnoślązaczek” i „Trener Gminny”

08.05.2013 14:21

7 maja 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 105 przy ul. Folwarcznej 2 w Świdnicy miała miejsce konferencja metodyczno-szkoleniowa programu „Sprawny Dolnoślązaczek”. W obecności członków Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego prezentacji programu dokonał Wiceprzewodniczący Zarządu Szkolnego Związku Sportowego „Dolny Śląsk” we Wrocławiu Adam Szymczak. Przedstawiciele gospodarzy spotkania zaprezentowali natomiast, jak na co dzień wygląda realizacja programu w obrębie ich szkoły.

W drugiej części spotkania Komisja omówiła  współpracę jednostek samorządu terytorialnego ze szkolnym Związkiem Sportowym w zakresie realizacji imprez organizowanych przez Związek, a także takich programów jak „Animator Moje Boisko-Orlik 2012”, „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”, „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” oraz „Trener Gminny” . Trzecią część posiedzenia Komisji stanowiła wizyta w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (Świdnica, ul. Długa 33).


Program „Sprawny Dolnoślązaczek” skierowany jest do nauczycieli i uczniów  klas I-III szkół podstawowych. Jego celami są zbadanie stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów, zaproponowanie nowych rozwiązań zajęć kultury fizycznej zgodnych z nową podstawą programową, uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego, zachęcenie do podejmowania przez uczniów nowych form aktywności a także pomoc nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej w zaplanowaniu ciekawych zajęć  kultury fizycznej. Organizatorami programu są Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu oraz szkoły podstawowe z terenu Dolnego Śląska, patronaty nad nim sprawują Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. Realizacja programu w szkołach podstawowych polega na wykonywaniu przez dzieci cyklu zabaw i sprawdzianów, które uatrakcyjniają zajęcia wychowania fizycznego, stanowiąc jednocześnie zachętę do podejmowania nowych aktywności oraz podnoszenia swojej sprawności  fizycznej. Ponadto zadania te służą do określenia stanu sprawności fizycznej uczniów dolnośląskich szkół - ich rodzice na bieżąco są informowani przez nauczycieli o stanie sprawności dziecka i postępach, jakie czyni ono w zdobywaniu poszczególnych umiejętności przewidzianych w programie. Uczniowie wykonując poszczególne zadania zdobywają szereg sprawności: rowerzysty, turysty; piłkarza; pływaka, wodniaka; gimnastyka; lekkoatlety; saneczkarza, narciarza, łyżwiarza. W trakcie trwania programu każdy uczeń posiada legitymację, do której wkleja zdobyte naklejki ze sprawnościami. Zdobycie wszystkich sprawności jest równoznaczne ze zdobyciem tytułu „Sprawnego Dolnoślązaczka”.

Program rozpoczął się we wrześniu 2010 roku z udziałem 150 szkół podstawowych Województwa Dolnośląskiego i prawie 13 000 uczniów. Tytuły „Sprawnego Dolnoślązaczka” w roku szkolnym 2010/2011 zdobyło 9 000 dzieci ze 120 szkół podstawowych. Program kontynuowano w roku  szkolnym 2011/2012 z udziałem  127 szkół podstawowych Województwa Dolnośląskiego i prawie 12 500 uczniów. Wówczas tytuły „Sprawnego Dolnoślązaczka” zdobyło 9 500 dzieci ze 120 szkół. W roku szkolnym 2012/2013 do realizacji programu zgłosiło się 167 szkół  podstawowych województwa dolnośląskiego, w tym ok. 50 nowych szkół , 726 nauczycieli i przeszło 15 000 uczniów.


Program „Animator Moje Boisko-Orlik 2012” od 2009 roku realizowany jest z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki. W tym czasie animatorzy zorganizowali przeszło 7500 imprez. W zajęciach wzięło udział prawie 2 miliony uczestników.


Program „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”  realizowany jest corocznie w dwóch 4 miesięcznych edycjach ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W zajęciach organizowanych przez nich wzięło udział przeszło 41 000 zawodników.  Od 2013 roku program został zmieniony - w tej chwili pracuje w nim 14 animatorów w gminach nie posiadających boiska „Orlik”. Program w założeniu ma niwelować różnice w dostępie do bazy sportowej pomiędzy gminami, które dysponują Orlikami, a tymi, które nie zdecydowało się na ich budowę. Program podzielony jest na dwie części: marzec – czerwiec oraz wrzesień – listopad 2013 roku.


Program „Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych” realizowany corocznie w dwóch czteromiesięcznych edycjach z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki.  W zajęciach organizowanych przez animatorów wzięło udział prawie 1.900 zawodników. W 2013 roku w programie pracuje 26 animatorów.


Program „Trener Gminny” realizowany w Województwie Dolnośląskim przez ostatnich 5 lat ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (w ramach konkursu na zadania zlecone). Program polega na zatrudnieniu w wybranych gminach (25 - 30) osób, które w miesiącach kwiecień – październik (w roku 2013 maj – wrzesień ) są animatorami zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na wybranych obiektach sportowych.  Od 2008 roku program jest dodatkowo dotowany z ministerialnego Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów. Miejscem realizacji programu są gminy, w których powołanie trenera jest najbardziej pożądane ze względu na sytuację ekonomiczną, brak wyników sportowych, konieczność  wzmożenia działań prosportowych oraz inne uwarunkowania.


Działalność Sudeckiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 opiera się na prowadzeniu miejsca, w którym świadczone są usługi szkoleniowe i doradcze skierowane do organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miasta Świdnica oraz do osób i grup nieformalnych, które są zainteresowane założeniem organizacji pozarządowej. Celami funkcjonowania Centrum są: świadczenie systematycznego wsparcia w codziennej działalności świdnickich organizacji pozarządowych, promowanie wolontariatu, profesjonalizacja organizacji pozarządowych i ich członków, kreowanie pozytywnej atmosfery do rozwoju partnerstwa społeczno-publicznego i społeczno-prywatnego, systematyczna diagnoza potrzeb oraz koordynacja działań świdnickich organizacji pozarządowych, kojarzenie partnerów w celu wspólnego pozyskiwania środków zewnętrznych, powołanie i koordynacja Sudeckiego Forum Organizacji Pozarządowych, prowadzenie klubu młodzieżowego wraz z centrum poradnictwa młodzieżowego i Sudeckim Centrum Wolontariatu, współpraca z instytucjami publicznymi i innymi partnerami w celu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ekonomii społecznej oraz wsparcia organizacji pozarządowych.


(KSD-TJ, wykorzystano materiały organizatorów)