rozmiar czcionki: A | A | A

Chcesz mieć wpływ na rozwój Dolnego Śląska? Weź udział w debacie nad Raportem o stanie Województwa za rok 2021.

28.04.2022 11:11

12 maja podczas sesji absolutoryjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego odbędzie się publiczna debata na temat Raportu o stanie Województwa za rok 2021. Swoje zdanie w dyskusji wypowiedzieć może każdy mieszkaniec regionu, który spełni określone kryteria.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego zaprezentowany został kolejny, czwarty już, Raport o stanie Województwa – opracowanie podsumowujące działania Zarządu Województwa Dolnośląskiego i podległych mu instytucji w 2021 roku. Znaleźć tam można informacje dotyczące realizacji inwestycji samorządu, polityk, programów, strategii, uchwał Sejmiku Województwa, a także planów oraz kierunków działań na kolejne lata.


Konieczność tworzenia tego dokumentu jest wynikiem nowelizacji ustawy o samorządzie województwa. Wcześniej głosowanie odbywające się podczas sesji absolutoryjnej sejmiku województwa dotyczyło tylko sprawozdania Zarządu Województwa z wykonania budżetu za poprzedni rok. Obecnie o udzieleniu wotum zaufania zdecyduje także debata i głosowanie nad Raportem o Stanie Województwa 2021.

W dyskusji wezmą udział Radni Województwa, a także mieszkańcy, którzy do 11 maja włącznie złożą odpowiedni wniosek i co najmniej 1000 podpisów jego poparcia. Dokumenty należy kierować do Przewodniczącego Sejmiku i dostarczyć (wraz z podpisami) do Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.


- Ostatnie dwa lata naznaczone pandemią koronawirusa nie wstrzymały realizacji polityki rozwoju nakreślonej przez Samorząd Województwa. W konsekwencji, już od kilku lat, Dolny Śląsk jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów w całej Unii Europejskiej oraz liderem pod względem przyrostu zatrudnienia. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę trudne uwarunkowania ostatnich lat – mówi Andrzej Jaroch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.KLUCZOWE ZADANIA W 2021 ROKU:


•    Przeciwdziałanie skutkom pandemii – dofinansowania placówek; zakupy sprzętu medycznego, karetek pogotowia, środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji; zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych.

•    Inwestycje kolejowe – rozwój publicznego transportu; przejmowanie od państwa nieczynnych linii kolejowych; rewitalizacja w celu przewracania na nich ruchu pasażerskiego; dotowanie i organizowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich; rozbudowa oferty przewozowej na liniach komunikacyjnych w województwie; dostawa pierwszych nowoczesnych pojazdów dla KD.

•    Inwestycje drogowe – remonty i budowa dróg; działania planistyczne przy dalszym rozwoju sieci dróg szybkiego ruchu; kontynuacja budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia; realizacja 20 inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

•    Ochrona zdrowia - dotacje udzielone m.in. na finansowanie, bądź współfinansowanie inwestycji; zakupy aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia; modernizacje, remonty i modernizacje placówek medycznych; utworzenie Pracowni Leku Cytostatycznego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej; zakup cytobusa oraz sprzętu medycznego i wyposażenia do gabinetów ginekologicznych.

•    Edukacja i nauka – program stypendialny dla kadry medycznej; Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień; projekty dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, w zakresie edukacji włączającej oraz w zakresie kształcenia zawodowego.


•    Programy społeczne – m.in. profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień; staże, kursy i praktyki zawodowe oraz programy stypendialne; programy: Dobry start w rzemiośle, Dolnośląskie żłobki II; kampania „Dolny Śląsk bez barier”, Wojewódzki Program „Nestor".

•    Obszary wiejskie i naturalne – podpisywanie umów i wypłata dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
•    Rolnictwo i ochrona środowiska – m.in. Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego, Program Ochrony Powietrza dla Województwa Dolnośląskiego, Program Ochrony Środowiska przed Hałasem, Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego, działania dotyczące ochrony i scalania gruntów rolnych, gospodarki wodno-ściekowej, stacjonarnego wykorzystania zasobów glebowych i leśnych oraz na rzecz systemu obszarów cennych przyrodniczo.

•    Walka o czyste powietrze – koordynacja programów finansowanych głównie ze środków unijnych, ukierunkowanych na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych, wdrażanie strategii niskoemisyjnych, termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła.

•    Dolnośląska polityka rowerowa – liczne spotkania z samorządami i konsultacje społeczne przebiegu Cyklostrady Dolnośląskiej,  aktualizacja „Koncepcji sieci głównych tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląska Cyklostrada”.


•    Współpraca z zagranicą – wizyty robocze i studyjne; misje gospodarcze; stałe relacje i kontakty z partnerami z zagranicy; projekt pn. „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza” - wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw, tworzenie możliwości rozwoju międzynarodowej współpracy badawczo-rozwojowe.

•    Kultura – prowadzenie instytucji kultury w tym: teatrów, filharmonii, orkiestry, bibliotek i muzeów; dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich oraz konserwacji zabytków znajdujących się na terenie województw; wspieranie działań związanych z zabezpieczaniem zabytków; wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla inicjatyw społecznych związanych z opieką nad zabytkami.

•    Sport – budowa hali lekkoatletycznej we Wrocławiu; „Poprawa bazy sportowej”  - modernizacja infrastruktury sportowej; przebudowa lub remont istniejących obiektów sportowych; kontynuacja systemu stypendialnego dla najzdolniejszych sportowców oraz nagrody za osiągnięcia sportowe; programy popularyzujące aktywność fizyczną dzieci: „Umiem pływać”, „Płynę dalej” oraz upowszechniające różne dyscypliny sportowe; Dolnośląskie Akademie Sportowe zachęcające do trenowania piłki siatkowej, piłki ręcznej i kolarstwa.

•    Rozwój regionalny – realizacja projektów w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej/Interreg na Dolnym Śląsku; Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej – w 2021 udzielono dotacji dla 25 gmin; realizacja Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.


Z Raportem o stanie Województwa można się zapoznać klikając w link:

https://bip.dolnyslask.pl/a,125053,raport-o-stanie-wojewodztwa-dolnoslaskiego-za-2021-rok.htmlInformacja:

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
„Art. 34a. Raport o stanie województwa:


1. Zarząd województwa co roku do dnia 31 maja przedstawia sejmikowi województwa raport o stanie województwa.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego.

3. Sejmik województwa może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Sejmik województwa rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała sejmiku województwa w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie województwa przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie województwa radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie województwa mieszkańcy województwa mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego sejmiku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
a) w województwie do 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 500 osób;
b) w województwie powyżej 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 1000 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego sejmiku zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że sejmik postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie województwa sejmik województwa przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi województwa wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania sejmik województwa podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku województwa. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania.

10. Nieudzielenie przez sejmik województwa wotum zaufania zarządowi województwa jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.


11. Sejmik województwa rozpoznaje sprawę odwołania zarządu województwa z przyczyny określonej w ust. 10 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi województwa wotum zaufania. Sejmik województwa może odwołać zarząd województwa większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym.”