rozmiar czcionki: A | A | A

Absolutorium dla Zarządu na XXXVIII sesji Sejmiku

28.06.2013 09:17

Zarząd Województwa w głosowaniu Radnych Województwa Dolnośląskiego - stosunkiem głosów 21 za, 12 przeciw, 1 wstrzymujący się i dwóch obecnych niegłosujących - otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu województwa w roku 2012. Tak więc Radni Województwa wystawili zarządowi pozytywną ocenę wykonania budżetu za 2012 r.

Jerzy Pokój Przewodniczący Sejmiku trzema uderzeniami laską przewodniczącego uroczyście otworzył obrady Radnych Województwa Dolnośląskiego na XXXVIII sesji sejmiku. (Laska Przewodniczącego Sejmiku to od 16 X 2012 r. jeden z elementów Insygniów Województwa Dolnośląskiego.)

 

Jednym z pierwszych punktów obrad było głosowanie nad absolutorium. Radni rozpatrzyli sprawozdanie finansowe Województwa Dolnośląskiego za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok. Głos zabrał Marszałek Rafał Jurkowlaniec, pozostali Członkowie Zarządu Województwa oraz Skarbnik Województwa Elżbieta Berezowska. Plan finansowy województwa był pod wieloma względami rekordowy. Dolny Śląsk osiągnął najwyższe w historii dochody – 1 mld 674 mln zł. Jesteśmy też na pierwszym miejscu w kraju jeśli chodzi o wydatki na inwestycje.


Wykonanie budżetu za ubiegły rok otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W 2012 roku Samorządowi Województwa udało się zrealizować aż 99,36 proc. zakładanych wydatków. To najlepszy wynik spośród wszystkich województw. Od 2007 roku województwo dolnośląskie zanotowało trzykrotny wzrost wydatków majątkowych, czyli wydatków na inwestycje, udziały i akcje.


Ewa Mańkowska Wicewojewoda Dolnośląska była gościem na sesji sejmiku. Po głosowaniu gratulowała wszystkim dobrych wyników i pięknego rozwoju naszego regionu.

Oprócz uchwał dotyczących budżetu województwa radni przegłosowali dziś zmiany w Wojewódzkim Programie Gospodarowania Odpadami 2012, które pozwolą na wpisanie do niego trzech nowych istniejących RIPOK-ów.  Region północno-centralny zyskał instalację MBP w Rusku (gm. Strzegom) przeznaczoną do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. W regionie południowym do WPGO jako RIPOK-i wpisano instalacje w Zawiszowie (gm. Świdnica), które mają status instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów oraz kompostowni.


Dodatkowo w trakcie sesji radni przegłosowali przyznanie 1 mln 300 tys. zł dotacji dla 21 gmin na realizację projektów w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2013”. Dzięki dotacjom gminy kupią nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, pompy i wyposażenie techniczne dla jednostek OSP.


Gminy Czarny Bór, Wołów i Prusice otrzymały też pomoc finansową z budżetu województwa na budowy, remonty i wyposażenie bibliotek w ramach programu „Biblioteka+”. Na ten cel województwo przeznaczyło milion złotych. Pozostałe dofinansowanie przekaże gminom Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Przyznano również kolejne Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Wyróżnienia te są przyznawane od roku 2012 osobom, które w swych działaniach na rzecz społeczności lokalnych wyróżniają się w sposób znaczący.