rozmiar czcionki: A | A | A

Potrzeba przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 wynika z wielu czynników natury formalnej i faktycznej. Do najważniejszych przesłanek formalnych należy przyjęcie przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (dalej jako SOR). W związku z tym, zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), należy dostosować cele Strategii do celów SOR, która stanowi średniookresową strategię rozwoju kraju. Nie mniej ważną przesłanką formalną są prowadzone obecnie wstępne prace koncepcyjne nad nową perspektywą finansową Unii Europejskiej po 2020 r., przemodelowaniem polityki rozwoju kraju oraz planami integracji planowania strategicznego i przestrzennego na poziomie regionalnym.
    Wśród przesłanek faktycznych można wymienić zmiany społeczno-gospodarcze,
które zaszły w Polsce, Europie i na świecie od momentu uchwalenia obecnie obowiązującej Strategii. Szczególny wpływ na te zmiany ma dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, zwrot ku reindustrializacji czy wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 11 ust. 1e ustawy o samorządzie województwa, Strategia może być zaktualizowana w każdym czasie, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczno-gospodarcza lub przestrzenna województwa.
    Zaktualizowana Strategia będzie się cechować m. in. następującymi elementami:
1)    będzie stanowić skuteczną odpowiedź na wyzwania stojące przed regionem,
2)    będzie narzędziem przezwyciężania dysproporcji rozwojowych i wzmacniania spójności przestrzennej województwa,
3)    wyznaczy mierzalne, konkretne cele do osiągnięcia,
4)    wskaże narzędzia realizacji wyznaczonych celów,
5)    stanowić będzie fundament dla dokumentów programowych województwa dolnośląskiego.