rozmiar czcionki: A | A | A

Podróż studyjna dla polskich i niemieckich dziennikarzy

W dniach 05 - 06 grudnia 2019 r. w ramach projektu Smart Integration odbyła się podróż studyjna z udziałem przedstawicieli mediów z obszaru dolnośląsko – saksońskiego pogranicza. Trasa wyjazdu przebiegała przez tereny zlokalizowane po obu stornach granicy.

Pierwszego dnia uczestnicy rozpoczęli odkrywanie pogranicza od wizyty w Hagenwerder nad jeziorem Berzdorfer, tam wysłuchano wykładów i zapoznano się z prezentacjami na temat koncepcji turystycznego zagospodarowani jeziora, powstałego w wyniku rewitalizacji dawnej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego.

Następnie zaprezentowany został klasztor w St. Marinthal gdzie uczestnicy wysłuchali wykładu na temat wielowiekowej bogatej historii klasztoru St. Marienthal. W trakcie pobytu w klasztorze odtworzony został film promujący pogranicze pn. Do mnie czy do ciebie, zrealizowany w ramach projektu Smart Integration. Przedstawiono również, wypracowane w ramach projektu Studium dot. możliwości wykorzystania transgranicznych usług publicznych.

Ostatnim elementem podróży tego dnia była wizyta w domu Schminke. Budynek skonstruowany został w latach 30 ubiegłego wieku i pozostaje wyjątkowym przykładem zastosowania użytecznych rozwiązań architektonicznych.

Drugiego dnia podróży przedstawiciele mediów mieli możliwość zwiedzenia Browaru w Lwówku Śląskim, który stanowi przykład bardzo dobrego wykorzystania lokalnego potencjału dla rozwoju gospodarczego regionu.

Następnie odbyło się oprowadzanie po średniowiecznym zamku Czocha, w formule żywej lekcji historii.

Na zakończenie dnia miało miejsce spotkanie z panem Kornelem Filipowiczem, Zastępcą Prezydenta Bolesławca, który powitał gości w Muzeum Ceramiki, gdzie zaprezentowano krótką historię bolesławieckiej ceramiki i jej wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

Spotkanie zakończył spacer odrestaurowanymi ulicami Bolesławca połączony z informacjami o realizowanych w ramach środków unijnych projektach i inwestycjach.

 

IV warsztat ekspercki nt. dostępności do usług publicznych, w szczególności ratownictwa medycznego

11 listopada 2019 r. w Legnicy, w ramach projektu Smart Integration odbył się ostatni - czwarty warsztat ekspercki nt. ratownictwa medycznego.

Warsztaty, dzięki uprzejmości Pogotowia Ratunkowego w Legnicy oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, zostały zorganizowane w miejscu, gdzie jest zlokalizowana Dyspozytornia Medyczna Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przedstawiciele powiatów Goerlitz oraz Bautzen, a także Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Uczestnicy warsztatów wysłuchali referatu pana Pawła Halika – kierownika dyspozytorni na temat założeń pracy Pogotowia Ratunkowego, w tym organizacji pracy Dyspozytorni Medycznej. Referat był wstępem do dyskusji na temat podobieństw i różnic w systemie organizacji ratownictwa medycznego w Polsce i w Saksonii, a przede wszystkim na temat możliwości współpracy i integracji obu systemów w kontekście pracy służb ratunkowych na ścisłym pograniczu.

Zaproszeni goście mieli również okazję zobaczyć jak wygląda praca dyspozytorów medycznych, którzy na co dzień obsługują zgłoszenia z obszaru wsparcia Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020. Na zakończenie warsztatów zaprezentowana została bardzo nowoczesna karetka typu S Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, wyposażona w sprzęt medyczny najnowszej generacji, jak np. Lukas – urządzenie do kompresji klatki piersiowej.

 

Prezentacja z warsztatu TUTAJ.

7 listopada 2019 r. w Muzeum Śląskim w Goerlitz odbyła się konferencja podsumowująca projekt Smart Integration

W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli podmiotów społeczno – gospodarczych oraz reprezentantów władz samorządowych z obszaru wsparcia Programu Interreg PL-SN 2014-2020.

Głównym punktem konferencji była prezentacja dwóch kluczowych dokumentów wypracowanych w trakcie realizacji projektu: Analizy Społeczno-Gospodarczej Obszaru Pogranicza oraz Saksońsko-Dolnośląskiego Studium Pogranicza.

Prezentowane dokumenty szczegółowo przedstawiają stan faktyczny w zakresie takich tematów jak „Dostępność komunikacyjna”, „Gospodarka i innowacje“, „Turystyka, kultura i środowisko naturalne”. W ramach Studium zostały wypracowane konkretne propozycje wzmocnienia transgranicznej współpracy pomiędzy gminami na pograniczu.

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja panelowa, która spotkała się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych. W trakcie dyskusji Eksperci poruszyli szereg zagadnień istotnych dla dolnośląsko-saksońskiego obszaru pogranicza, a także jego przyszłości w kontekście zmian demograficznych i gospodarczych. Poruszono kwestię współpracy w nowym okresie programowania 2021-2027.

Konferencję zakończyła prezentacja realizowanych projektów, będących przykładem modelowej współpracy partnerskiej na pograniczu.

8 czerwca 2019 r. w Muzeum Śląskim w Goerlitz odbył się Konwent Gmin Przygranicznych.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci władz samorządowych oraz przedstawiciele podmiotów społeczno – gospodarczych z obszaru wsparcia Programu Interreg PL-SN 2014-2020.

Transgraniczny Konwent poświęcony był zagadnieniom związanym z rozwojem społeczno – gospodarczym wspólnego obszaru powiązań.

W pierwszej części spotkania przedstawiono możliwości transgranicznych usług publicznych. Zaprezentowana została, zlecona w ramach projektu, ekspertyza na temat możliwości transgranicznych usług publicznych w saksońsko-dolnośląskim obszarze pogranicza.

Ekspertyza ukazuje na przykładach miejscowości sąsiedzkich możliwości działań na rzecz transgranicznej współpracy między gminami w obszarze usług użyteczności publicznej.

Starzenie się populacji w regionie powoduje konieczność wdrożenia procesów dostosowujących do nowej sytuacji w różnych obszarach tematycznych.

Bazując na doświadczeniach z innych regionów przygranicznych w ekspertyzie zaprezentowano możliwości intensywniejszej współpracy pomiędzy gminami niemieckimi i polskimi, szczególną uwagę zwrócono na branżę turystyczną, usługi edukacyjne, sektor opieki zdrowotnej i publicznego transportu zbiorowego.

W drugiej części spotkania poruszano zagadnienia związane z przyszłością współpracy transgranicznej, w tym propozycję Komisji Europejskiej dot. rozporządzeń 2021-2028. Podjęto rozważania na temat formy przyszłych programów współpracy transgranicznej po 2020 roku. Całość spotkania podsumowano dyskusją.

 

5 czerwca 2019 r. w Instytucie Polskim w Berlinie odbyło się wręczenie nagród w konkursie na projekty flagowe wspólnej koncepcji przyszłości.

Konkurs pod patronatem Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej został zainaugurowany w ramach polsko-niemieckiej konferencji poświęconej „Wspólnej Koncepcji Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030“ w październiku 2018 r.

Komisja konkursowa nagrodziła pięć polsko-niemieckich projektów i wyróżniła cztery, które w szczególny sposób przyczyniają się do skonkretyzowania i realizacji wspólnej wizji przyszłego rozwoju obszaru położonego po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej.

Projekt Smart Integration realizowany przez Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Województwo Dolnośląskie znalazł się wśród wyróżnionych i został odznaczony nagrodą honorową.

 

 

V spotkanie zespołu projektowego Smart Integration

W dniach 27-28 czerwca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego odbyło się piąte spotkanie zespołu projektowego. W spotkaniu zorganizowanym przez Województwo Dolnośląskie uczestniczyli partnerzy projektowi reprezentujący Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego, jak również zewnętrzny sekretariat projektu - pracownicy firmy Core Consult.

 

W pierwszej części spotkania dokonano podsumowania i ewaluacji działań projektowych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2019 r. Kolejno omówione zostały wydarzenia realizowane zgodnie z harmonogramem czasowym projektu.

W drugiej części spotkania ustalono harmonogram działań przewidzianych do realizacji na nadchodzące półrocze, ze szczególnym uwzględnieniem wyjazdu prasowego dla polskich i niemieckich dziennikarzy. Przeanalizowano trasę przejazdu dziennikarzy, podzielono zadania niezbędne do przygotowania wyjazdu.

 

Ponadto ustalano szczegóły dotyczące ewentualnego podpisania porozumienia pomiędzy Polską a Niemcami w sprawie współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym.

 

Następne spotkanie robocze zorganizowane zostanie przez Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

 

W dniu 23 maja 2019 r. w Bautzen odbyło się 6 posiedzenie Komisji Eksperckiej dot. Saksońsko-Dolnośląskiego Studium Pogranicza

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Saksonii, Biura Planowania Przestrzennego i Środowiska z Poczdamu, pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz pracownicy Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

Podczas spotkania przedstawiony został stan prac nad Analizą Społeczno-Gospodarczą. Zakończono już zbierania danych i ich analizę. Liczne grafiki prezentują w przekonujący sposób sytuację po obu stronach granicy, wnioski zostały precyzyjnie sformułowane. Projekt Analizy będzie gotowy w lipcu 2019 r. a ostateczna wersja przedstawiona zostanie w listopadzie podczas Konferencji kończącej projekt.

 

III warsztat ekspercki nt. dostępności do usług publicznych, w szczególności ratownictwa medycznego.

04 kwietnia 2019 r. w Bautzen, w ramach projektu Smart Integration odbył się przedostatni już warsztat eksperckich nt. ratownictwa medycznego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz zaproszeni niemieccy i polscy eksperci do spraw ratownictwa medycznego m. in. przedstawiciele Powiatu Goerlitz, odpowiedzialni za zarządzanie ratownictwem medycznym, kierownictwo Pogotowia Ratunkowego w Legnicy oraz przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Spotkanie poświęcone było analizie i ustaleniu ostatecznej wersji porozumienia dotyczącego realizacji Umowy ramowej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym w obszarze przygranicznym, obejmującym województwo dolnośląskie i powiat Goerlitz. Eksperci szczegółowo analizowali poszczególne artykuły porozumienia oraz wszystkie załączniki, aby ustalić jednolitą i zgodną wersję obowiązującą dla obu przygranicznych obszarów.

Ostatni warsztat nt. ratownictwa medycznego odbędzie się jesienią 2019 r. na Dolnym Śląsku.

 

 

21 marca 2019 r. w Europejskim Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura w Zgorzelcu odbył się Konwent Gmin Przygranicznych.

W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli podmiotów społeczno – gospodarczych oraz reprezentantów władz samorządowych z obszaru wsparcia Programu Interreg PL-SN 2014-2020.
Transgraniczny Konwent poświęcony był zagadnieniom związanym z rozwojem społeczno – gospodarczym tego wspólnego obszaru powiązań. Przy okazji rozmów o problemach jakie niesie za sobą transgraniczne położenie nie zapomniano podkreślić jego licznych atutów.


Zaproszeni eksperci zastanawiali się w jaki sposób zapobiegać zjawisku utrwalania się peryferyjności, podjęli również próbę odpowiedzi na pytania dotyczące życia i aktywności na terenach transgranicznych, między innymi jak przełamywać peryferyjność obszaru pogranicza w wymiarze społeczno-ekonomicznym, jak niwelować istniejące bariery transgranicznej współpracy gospodarczej, czy i w jakim zakresie możliwa jest wspólna promocja turystyczna i współpraca firm? Jakie ryzyko niosą postępujące zmiany demograficzne?

Uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat relacji i funkcji miast, powiązań sieciowych, procesów gospodarczych z uwzględnieniem wybranych problemów społeczno - gospodarczych  oraz demograficznego starzenia się ludności na dolnośląsko-saksońskim pograniczu.

Spotkanie zakończyła dyskusja panelowa, która spotkała się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych. W trakcie dyskusji Eksperci poruszyli szereg zagadnień istotnych dla dolnośląsko-saksońskiego obszaru powiązań. Rozmawiano m. in. o wymiarze i charakterze sieci współpracy transgranicznej, roli ośrodków subregionalnych jako głównych rynków pracy, metodach przełamywania peryferyjności w wymiarze społeczno – ekonomicznym, a także o tym jak zapobiegać utrwalaniu się zjawiska peryferyjności oraz w którą stronę skierować współpracę transgraniczną aby złagodzić skutki procesu starzenia się ludności i upowszechniać dobre praktyki i sprawdzone rozwiązania.V posiedzenie Komisji Eksperckiej dot. Saksońsko-Dolnośląskiego Studium Pogranicza

W dn. 12.02.2019 r. na zaproszenie Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (SMI) odbyło się w Bad Muskau V posiedzenie Komisji Eksperckiej dot. Saksońsko-Dolnośląskiego Studium Pogranicza. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD), Instytut Rozwoju Terytorialnego (IRT), przedstawiciele Regionalnego Związku Planowania Górne Łużyce - Dolny Śląsk oraz Dyrekcja Krajowa Saksonii. Celem spotkania było przedyskutowanie kluczowych kwestii dotyczących możliwości działań w tym zakresie w saksońsko-dolnośląskim obszarze powiązań.

Po krótkiej prezentacji przez SMI dotychczasowego stanu prac w zakresie Studium Pogranicza oraz przypomnieniu II transgranicznego Forum w Jeleniej Górze (PL), główna dyskusja w trakcie spotkania skupiła się na możliwościach działań na polu usług publicznych i transportu. Eksperci zaproponowali konkretne działania zacieśniające powiązania i przynoszące obu stronom korzyści.

Dalsze prace będą skupiały się na próbie usystematyzowania licznych uwag i propozycji aby przekształcić je w konkretne cele i zalecenia działań. Prócz tego dopracowane zostaną już istniejące mapy tematyczne, które trafnie wizualizują sytuację

 

IV spotkanie zespołu projektowego Smart Integration

W dniach 30-31 stycznia 2019 r. w Saksońskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie zespołu projektowego. W spotkaniu zorganizowanym przez Lead Partnera uczestniczyli partnerzy projektowi reprezentujący Województwo Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego jak również zewnętrzny sekretariat projektu, pracownicy firmy Core Consult. Celem spotkania była ewaluacja zrealizowanych działań oraz zaplanowanie i koordynacja zbliżających się działań.

W drugiej części spotkania ustalono harmonogram czasowy działań przewidzianych do realizacji na rok 2019, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszego półrocza. Spotkanie zakończyło się dyskusją podsumowującą dotychczasowa współpracę. Następne spotkanie robocze zorganizowane zostanie przez Urząd Marszałkowski Województwa w II kwartale 2019 r.

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na uczestnictwie w roli eksperta-prelegenta w jednodniowym Konwencie dla Gmin Przygranicznych.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów wykonania usługi polegającej na uczestnictwie w roli eksperta-prelegenta w jednodniowym Konwencie dla Gmin Przygranicznych, odbywającym się na dolnośląsko-saksońskim pograniczu. Konwent dotyczył będzie zagadnień związanych z procesami gospodarczymi, problemami społeczno - gospodarczymi na dolnośląsko - saksońskim pograniczu, polityką miejską - relacjami i funkcjami miast na pograniczu oraz demografią. Konwent przeznaczony będzie dla przedstawicieli instytucji publicznych i samorządowych z obszaru wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.)

 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym. Wycena powinna być kompletna i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Uprzejmie prosimy o przesłanie kosztorysu w formie załączonego Formularza oferty cenowej drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: angelika.serwin@dolnyslask.pl w terminie do 08 lutego 2019r.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Osoby do kontaktu:

Angelika Serwin tel.: 071 776 9761;

Agnieszka Smolińska tel.: 071 776 9626

 

Do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na uczestnictwie w roli eksperta-prelegenta w jednodniowym Konwencie dla Gmin Przygranicznych.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów wykonania usługi polegającej na uczestnictwie w roli eksperta-prelegenta w jednodniowym Konwencie dla Gmin Przygranicznych, odbywającym się na dolnośląsko-saksońskim pograniczu. Konwent dotyczył będzie zagadnień związanych z procesami gospodarczymi, problemami społeczno - gospodarczymi na dolnośląsko - saksońskim pograniczu, powiązaniami sieciowymi obszarów przygranicznych oraz demografią. Konwent przeznaczony będzie dla przedstawicieli instytucji publicznych i samorządowych z obszaru wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.)

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym. Wycena powinna być kompletna i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Uprzejmie prosimy o przesłanie kosztorysu w formie załączonego Formularza oferty cenowej drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: angelika.serwin@dolnyslask.pl w terminie do 05 lutego 2019 r.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Osoby do kontaktu:

Angelika Serwin tel.: 071 776 9761;

Agnieszka Smolińska tel.: 071 776 9626

 

Do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na uczestnictwie w roli eksperta-prelegenta w jednodniowym Konwencie dla Gmin Przygranicznych.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów wykonania usługi polegającej na uczestnictwie w roli eksperta-prelegenta w jednodniowym Konwencie dla Gmin Przygranicznych, odbywającym się na dolnośląsko-saksońskim pograniczu. Konwent dotyczył będzie zagadnień związanych z demografią na pograniczu, procesami gospodarczymi i problemami społeczno - gospodarczymi na dolnośląsko- saksońskim pograniczu. Konwent przeznaczony będzie dla przedstawicieli instytucji publicznych i samorządowych z obszaru wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.)

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym. Wycena powinna być kompletna i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Uprzejmie prosimy o przesłanie kosztorysu w formie załączonego Formularza oferty cenowej drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: angelika.serwin@dolnyslask.pl w terminie do 05 lutego 2019 r.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Osoby do kontaktu:

Angelika Serwin tel.: 071 776 9761;

Agnieszka Smolińska tel.: 071 776 9626

 

Do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na uczestnictwie w roli eksperta-prelegenta w jednodniowym Konwencie dla Gmin Przygranicznych.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztów wykonania usługi polegającej na uczestnictwie w roli eksperta-prelegenta w jednodniowym Konwencie dla Gmin Przygranicznych, odbywającym się na dolnośląsko-saksońskim pograniczu. Konwent dotyczył będzie zagadnień związanych z procesami gospodarczymi, demografią i problemami społeczno - gospodarczymi na dolnośląsko- saksońskim pograniczu.

Konwent przeznaczony będzie dla przedstawicieli instytucji publicznych i samorządowych z obszaru wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.)

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się w załączonym Zapytaniu ofertowym. Wycena powinna być kompletna i zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Uprzejmie prosimy o przesłanie kosztorysu w formie załączonego Formularza oferty cenowej drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: angelika.serwin@dolnyslask.pl w terminie do 05 lutego 2019 r.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Osoby do kontaktu:

Angelika Serwin tel.: 071 776 9761;

Agnieszka Smolińska tel.: 071 776 9626

 

Do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

4 grudnia 2018 r. w Hotelu Mercure w Jeleniej Górze odbyło się II Forum Transgraniczne.


W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli władz samorządowych oraz podmiotów społeczno - gospodarczych z obszaru wsparcia Programu Interreg Pl-SN 2014-2020.

Forum w głównej mierze poświęcone było przedstawieniu dokumentów strategicznych wypracowywanych w ramach działań projektowych w projekcie Smart Integration. Za opracowanie Analizy Społeczno- Gospodarczej Dolnośląsko – Saksońskiego Pogranicza odpowiedzialny jest Instytut Rozwoju Terytorialnego, pracownicy Instytutu pani Karolina Gmur oraz pan dr Wojciech Maleszka szczegółowo zaprezentowali zgromadzonym dokument będący przedmiotem prac.

 

Następnie pan Martin Reents z firmy INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner przedstawił aktualny stan zaawansowania prac nad Saksońsko – Dolnośląskim Studium Pogranicza, za realizację, którego odpowiada Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

W drugiej części spotkania dyrektor IRT dr Maciej Zathey krótko przedstawił wspólną koncepcję przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań po czym zaprosił ekspretów do dyskusji panelowej. Podczas dyskusji poruszono głównie zagadnienia dotyczące rynku pracy na obszarze transgranicznym, sytuacji małych i średnich miast oraz przemian społeczno-gospodarczych na obszarze pogranicza.

 

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem omawianych zagadnień i przedstawieniem perspektywy dalszych prac nad prezentowanymi dokumentami.

 

IV Wizyta Studyjna w Saksonii.


 

W dniach 22-23 listopada 2018 r. w saksońskim obszarze wsparcia odbyła się wizyta studyjna dotycząca struktury i funkcjonowania administracji państwowej w kraju sąsiada.

Do udziału w dwudniowej wizycie studyjnej zaproszono pracowników urzędów z gmin przygranicznych oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W pierwszym dniu wizyty Uczestnicy zostali powitani na terenie Muzeum Łużyc Zachodnich w Kamenz, gdzie wysłuchali wykładu na temat systemu administracji państwowej w Republice Federalnej Niemiec. Następnie zaprezentowano im modelowe przykłady współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem a Saksonią na przykładzie realizowanych wspólnie projektów m. in. przedstawiono projekt pn. „Nauka jako przygoda”, realizowany pomiędzy Muzeum Łużyc Zachodnich a Muzeum Łużyckim w Zgorzelcu. Po zwiedzeniu muzeum grupa udała się z wizytą do Ratusza gdzie zostali przyjęci przez pana Rolanda Dantz - Burmistrza Kamenz, który opowiedział o współpracy transgranicznej miasta Kamenz.

Kolejny dzień wizyty studyjnej rozpoczął się od odwiedzenia niemiecko-polskiego Centrum Spotkań oraz Ogrodu Zoologicznego w Bischofswerdzie, gdzie uczestników powitała pani Burmistrz Silvia Berger oraz prof. dr Holm Grosse. Uczestnicy wizyty wysłuchali prezentacji na temat współpracy pomiędzy Centrum spotkań a przygranicznymi polskimi gminami. Następnie grupa zwiedziła Ogród Zoologiczny i Park Kultury w Bischofswerdzie. W drugie części dnia w Ratuszu miasta Pulsnitz miało miejsce spotkanie z panią Burmistrz Barbarą Lüke, która opowiedziała o procesie tworzenia wspólnoty administracyjnej Pulsnitz, którą tworzy kilka mniejszych gmin ościennych. Ostatnim elementem wizyty studyjnej była wizyta w Muzeum piernika gdzie Andreas Jürgel - dyrektor Muzeum zaprezentował krótki wykład o roli regionalnych produktów dla rozwoju lokalnego. Uczestnicy mieli możliwość degustacji pierników - produktu lokalnego wytwarzanego od blisko 100 lat w mieście Pulsnitz.

Wizyta studyjna przyczyniła się do poznania modelowych inicjatyw transgranicznych. Przedstawiciele urzędów miast i gmin z pogranicza zapoznali się z ciekawymi inicjatywami realizowanymi na obszarze wsparcia oraz poznali szczegółowo model administracji państwowej w kraju sąsiada, co pozwoliło na zidentyfikowanie podstawowych różnic pomiędzy dwoma systemami sąsiednich krajów.

 

20 listopada 2018 r. w Hotelu Mercure w Jeleniej Górze odbyło się kolejne spotkanie Komisji Eksperckiej ds. Studium Pogranicza.


W spotkaniu ze strony niemieckiej uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Saksonii oraz Biura Planowania Przestrzennego i Środowiska z Poczdamu „INFRASTRUKTUR & UMWELT”, natomiast ze strony polskiej pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz pracownicy Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

Celem spotkania było zaprezentowanie wyników Analizy społeczno-gospodarczej dolnośląsko-saksońskiego obszaru pogranicza z zakresu demografii i sfery społeczno-gospodarczej, a także omówienie zasobów i spójności danych statystycznych oraz ograniczeń metodycznych, które powstały w trakcie prowadzonych analiz.

Pierwsza część prezentacji poświęcona została zagadnieniom demografii, natomiast druga sferze społeczno-gospodarczej.

W ramach zagadnień demograficznych zaprezentowane zostały między innymi zagadnienia dotyczące: gęstości zaludnienia, zmian liczby ludności, starzenia społeczeństwa, ruchu naturalnego ludności, migracji.

W drugiej części prezentacji dotyczącej sfery społecznej przedstawiono kwestie dotyczące m.in.: ochrony zdrowia i opieki społecznej (tj. łóżka w szpitalach, placówki pomocy społecznej), mieszkalnictwa (powierzchnia użytkowa, mieszkania oddane do użytku), kultura i turystyka (czytelnictwo i dostęp do bibliotek, miejsca noclegowe).

Spotkanie zakończyła dyskusja. Uczestnicy dzielili się swoimi przemyśleniami na temat zaprezentowanych wyników badań, spójności danych statystycznych oraz ograniczeń metodycznych, które powstały w trakcie prowadzonych analiz.

 

II warsztat ekspercki nt. dostępności do usług publicznych, w szczególności ratownictwa medycznego


25 października 2018 r. w Dobkowie, w ramach projektu Smart Integration odbył się drugi z czterech warsztatów eksperckich nt. ratownictwa medycznego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz zaproszeni niemieccy i polscy eksperci do spraw ratownictwa medycznego m. in. przedstawiciele Powiatu Goerlitz, odpowiedzialni za zarządzanie ratownictwem medycznym, kierownictwo Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, Legnicy i Jeleniej Górze oraz Prezes Fundacji Ludzie Jesieni.

Podczas spotkania zaprezentowany został system wspomagania ratownictwa medycznego w Polsce. Pani Prezes fundacji Ludzie Jesieni przedstawiła projekt pilotażowy prowadzony wspólnie z Pogotowiem Ratunkowym w Legnicy, polegający na zaopatrzeniu pacjentów z grupy pilotażowej w bransoletki ratujące życie. Pacjentowi wyposażonemu w taką bransoletkę w razie wypadku może zostać szybciej udzielona pomoc, gdyż z bransoletki ratownik odczytuje wszystkie niezbędne dane przyspieszające proces ratunkowy. Przedstawiony został również projekt pn. CarWell, w ramach którego głównym celem było rozpowszechnienie tele-opieki poprzez zastosowania technologii internetowych w zakresie zdrowia i opieki nad osobami starszymi. Reprezentant Pogotowia Ratunkowego z Jeleniej Góry przedstawił najlepsze praktyki realizowane przez Pogotowie w partnerstwie transgranicznym z Czechami. Omówił również krótko przebieg dwustronnej współpracy w partnerstwie z Czechami oraz plany i perspektywy na przyszłość. Spotkanie zakończyła prezentacja ze strony Pogotowia Ratunkowego z Wrocławia, która przedstawiała najlepsze przykłady współpracy transgranicznej służb pogotowia ratunkowego po obu stronach granicy, a także możliwości doskonalenia umiejętności ratowników medycznych wewnątrz własnej jednostki.

Warsztat zakończył się zaproponowaniem tematów na następne spotkanie tj. problematyka personalizacji opieki medycznej i szerszej edukacji na temat systemów ratunkowych w obu krajach.

Kolejne spotkanie warsztatowe nt. ratownictwa medycznego odbędzie się w pierwszym kwartale 2019 r. gospodarzem spotkania będzie Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

 

W dniu 20 września 2018 r. w Dobkowie odbyło się kolejne spotkanie Komisji Eksperckiej do spraw Studium Pogranicza.


Celem spotkania było zaprezentowanie częściowych wyników analizy społeczno-gospodarczej dolnośląsko-saksońskiego pogranicza z zakresu demografii oraz sfery społeczno-gospodarczej a także omówienie zasobów i spójności danych statystycznych oraz ograniczeń metodycznych, które powstały w trakcie prowadzonych analiz.

 

W spotkaniu ze strony niemieckiej uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Saksonii oraz Biura Planowania Przestrzennego i Środowiska z Poczdamu „INFRASTRUKTUR & UMWELT”, natomiast ze strony polskiej pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz pracownicy Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

 

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonych badań po obu stronach granicy, które są ważnym elementem diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej na pograniczu.

Po zakończonej prezentacji uczestnicy spotkania dyskutowali i dzielili się swoimi przemyśleniami na temat zaprezentowanych wyników badań, zasobów i spójności danych statystycznych oraz ograniczeń metodycznych, które powstały w trakcie prowadzonych analiz.

 

Członkowie komisji dyskutowali na temat potencjałów i barier, które uwidaczniają się w trendach demograficznych pogranicza. Tematem dyskusji były również wyzwania gospodarcze oraz przepływ informacji i współpraca transgraniczna w kontekście dostępności do usług.

 

Kolejne posiedzenie Komisji Eksperckiej odbędzie się 30 października br. w saksońskim obszarze wsparcia.

Forum prezentujące częściowe wyniki Saksońsko-Dolnośląskiego Studium Pogranicza - Zaproszenie do konsultacji dokumentu Saksońsko-Dolnośląskie Studium Pogranicza.

 

21 czerwca 2018 r. w saksońskim obszarze wsparcia, w ramach projektu Smart Integration odbyło się Forum prezentujące częściowe wyniki Saksońsko-Dolnośląskiego Studium Pogranicza.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz  zaproszeni  niemieccy i polscy przedstawiciele gmin pogranicza.
Saksońsko-Dolnośląskie Studium Pogranicza ma na celu intensyfikację współpracy na terenie pogranicza oraz wsparcie rozwoju wspólnego gospodarczo-kulturowego regionu Saksonii i Dolnego Śląska poprzez wzmocnienie planowania przestrzennego i transgranicznego zarządzania regionalnego. Badane przy tej okazji będą m.in. następujące tematy: rozwój demograficzny, struktura osadnicza i usługi publiczne; gospodarka i turystyka; transport i infrastruktura techniczna; ochrona środowiska; współpraca administracji. Za koordynację opracowywania Studium Pogranicza odpowiada Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z firmą INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner.
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości Studium Pogranicza, zaplanowano konsultowanie tego opracowania z wieloma podmiotami, zaangażowanymi we współpracę saksońsko-dolnośląską. Grupa ta obejmuje specjalistyczne wydziały administracji państwowej i wojewódzkiej, a także instytucje publiczne i pozarządowe z pogranicza saksońsko-dolnośląskiego. W związku z tym zapraszamy Państwa serdecznie do uczestnictwa w tworzeniu Studium Pogranicza.
Opinie na temat tego dokumentu możecie Państwo wyrazić przy użyciu formularza, dostępnego pod linkiem: https://surveys.iu-info.de/925198. Dostępne są tam również szczegółowe informacje nt. dotychczasowych prac nad tym opracowaniem (analiza SWOT, mapy tematyczne, zidentyfikowane potrzeby działań), które będą pomocne przy formułowaniu opinii.
Na informacje zwrotne i Państwa opinie dot. Studium Pogranicza czekamy do piątku, 27 lipca 2018 r.

I warsztat ekspercki nt. dostępności do usług publicznych, w szczególności ratownictwa medycznego

 

27 czerwca 2018 r. w Hoyerswerda, w ramach projektu Smart Integration odbył się pierwszy z czterech warsztatów eksperckich nt. ratownictwa medycznego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz  zaproszeni  niemieccy i polscy eksperci do spraw ratownictwa medycznego m. in. przedstawiciele Powiatu Goerlitz, odpowiedzialni za zarządzanie ratownictwem medycznym, kierownictwo Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu oraz przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały struktury ratownictwa medycznego w obu krajach, prezentacji towarzyszyła dyskusja na temat zaobserwowanych różnic w  systemach ratownictwa medycznego po obu stronach granicy. W drugiej części spotkania uczestnikom warsztatów zaprezentowane zostało Zintegrowane Regionalne Centrum Kierowania Ratownictwem w Saksonii Wschodniej, gdzie można było zapoznać się z zasadami działania Centrum oraz procedurami pracy dyspozytorów.
Spotkanie zakończyło się ustaleniem planu działań na kolejne spotkania warsztatowe, przewidziane w ramach projektu. Następny warsztat nt. ratownictwa medycznego odbędzie się w październiku 2018 r. po stronie dolnośląskiej.

III spotkanie zespołu projektowego Smart Integration
W dniach 07-08 czerwca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego  odbyło się kolejne spotkanie zespołu projektowego. W spotkaniu zorganizowanym przez Województwo Dolnośląskie uczestniczyli partnerzy projektowi reprezentujący Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,  oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego, jak również zewnętrzny sekretariat projektu -  pracownicy firmy Core Consult.
W pierwszej części spotkania dokonano podsumowania i ewaluacji  działań projektowych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2018 r. Kolejno omówione zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem czasowym projektu wydarzenia.
W drugiej części spotkania ustalono harmonogram działań przewidzianych do realizacji na nadchodzące półrocze. Spotkanie zakończyło się dyskusją podsumowującą dotychczasowa współpracę.
Następne spotkanie robocze zorganizowane zostanie przez Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na początku 2019 roku.

II Wizyta Studyjna na Dolnym ŚląskuW dniach 29-30 maja 2018 r. na dolnośląskim obszarze wsparcia odbyła się wizyta studyjna nt. wzmacniania społeczności wiejskich.
29.05.2018 r.:
Uczestnicy wizyty studyjnej zostali powitani na terenie wsi Czaple przez wójta gminy Pielgrzymka – pana Tomasza Sybisa.  
Liderzy wsi Tematycznej Piasku i Kamienia opowiedzieli o swojej drodze do utworzenia wsi tematycznej i wykorzystania naturalnego surowca jakim jest kamień w celu budowania wizerunku wioski. Zaprezentowane zostały filmy promujące:  „Wioska Piasku i Kamienia” oraz „Szlakiem Kamiennych Krzyży w Choińcu” a także animacja „Od morza kredowego do wioski piasku i kamienia”
Następnie Wójt gminy opowiedział o współpracy gminy z lokalnymi społecznościami.  Kolejnym elementem wizyty studyjnej były warsztaty tematyczne „skalne ogródki”, uczestnicy mogli wykonać własne mini ogródki z użyciem piasku i piaskowca. Ostatnim punktem wizyty było przejście częścią nowo utworzonego szlaku geologicznego oraz zwiedzanie zakładu obróbki kamienia.
W drugiej części dnia uczestnicy odwiedzili Sudecką Zagrodę Edukacyjną w Dobkowie, która stanowi przykład modelowej inicjatywy lokalnej na rzecz edukacji ekologicznej, społecznej i regionalnej. Jest to jedyne miejsce na pograniczu dolnośląsko - saksońskim gdzie możemy dowiedzieć się, w jaki sposób siły wnętrza Ziemi ukształtowały region Gór i Pogórza Kaczawskiego. Uczestnikom przestawiono informacje na temat  trzech okresów aktywności wulkanicznej, zalewów morskich, pustyń i  zlodowaceń odbywających się na przestrzeni wieków oraz zaprezentowano działalność stowarzyszenia zarządzającego Sudecką Zagrodą Edukacyjną.
30.05.2018 r.:
Drugi dzień wizyty studyjnej rozpoczął się od odwiedzenia Opactwa Cystersów w Krzeszowie - uznawanego za Europejską Perłę Baroku.
Następnym punktem programu była wizyta w Fabryce „Świat Lnu” gdzie uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się z procesem produkcyjnym i technologiami barwienia lnu.
Ostatnim punktem dwudniowej wizyty było odwiedzenie Chełmska Śląskiego, kolebki tkactwa w regionie. W Chełmsku goście z Saksonii powitani zostali przez Panią Ewę Kocembę -  Burmistrz Lubawki, po krótkim powitaniu wspólnie udali się do Domów Tkaczy.  Pani Teresa Sobala, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego „Tkacze Śląscy” zaprezentowała uczestnikom Zespół dwunastu domów – jedyną taka atrakcję w Europie. Kompleks zbudowany został  w 1707 r., przez Cystersów z Krzeszowa dla tkaczy płótna z Czech. W tamtym czasie miasto ukierunkowane na uprawę lnu bardzo dynamicznie się rozwijało i stało się ważnym ośrodkiem sukiennictwa i płóciennictwa oraz handlu tymi wyrobami.
Na koniec dnia lokalni liderzy działający Chełmsku Śląskim wraz z władzami gminy Lubawka zaprezentowali uczestnikom wizyty studyjnej prężnie rozwijające się inicjatywy lokalne funkcjonujące przy wsparciu i przychylności pani Burmistrz. Doskonałą oprawą całości wydarzenia był występ zespołu folklorystycznego „ Zgoda” działającego na terenie wsi Chełmsko Śląskie.
Wizyta studyjna przyczyniła się do poznania modelowych inicjatyw społeczności wiejskich na terenie dolnośląskiego pogranicza. Goście z Niemiec mieli możliwość zadawania pytań, nawiązania bezpośrednich kontaktów z liderami ze strony polskiej oraz poznania inicjatyw, które mogą przyczynić się do umocnienia współpracy między Dolnym Śląskiem a Saksonią.

 

Kolejne spotkanie Komisji Eksperckiej w ramach projektu Smart Integration


W dniu 28 maja 2018 r. w klasztorze Marienthal w Ostritz odbyło się posiedzenie Komisji Eksperckiej dot. opracowania studium pogranicza.
Tematami spotkania były: program działań nad dokumentem i prezentacja map tematycznych będących integralną częścią Studium Pogranicza.
Mapy tematyczne opisują dostępność komunikacyjną w obszarze pogranicza, zagadnienia gospodarki i innowacyjności, turystyki i kultury oraz współpracy administracji publicznej.
Kończąc spotkanie Partner Wiodący zaprosił uczestników na Forum planowane w dniu 21 czerwca 2018 r. w Schmochtitz, które poświęcone będzie prezentacji wstępnych wyników Studium Pogranicza.

I Konwent Gmin Przygranicznych z Saksonii i Dolnego Śląska

15 maja 2018 r. w Görlitz odbył się I Konwent Gmin Przygranicznych, tematyka Konwentu dotyczyła głównie kwestii  współpracy transgranicznej w zakresie dostępu do usług publicznych. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali eksperci oraz samorządowcy z terenu dolnośląsko – saksońskiego pogranicza.
Po oficjalnym powitaniu i słowie wstępnym uczestnicy wysłuchali III bloków tematycznych poruszających kwestie transgranicznej współpracy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przed katastrofami, dostępu do opieki zdrowotnej oraz gospodarki wodnej i oczyszczania ścieków. Oprócz prezentacji teoretycznych poruszających wspomnianą tematykę, zaprezentowane zostały najlepsze przykłady współpracy transgranicznej z krajów graniczących z Niemcami tj. Dania, Francja czy Szwajcaria.
Spotkanie zakończyła dyskusja na temat istniejących  barier w zakresie pogłębiania współpracy transgranicznej oraz ewentualnych sposobów ich przezwyciężania. W debacie udział wzięli  samorządowcy z Niemiec i Dolnego Śląska.
Kolejny Konwent Gmin Przygranicznych zorganizowany zostanie na Dolnym Śląsku i będzie kontynuacją rozpoczętej debaty.

IV warsztat ekspercki nt. demografii

24 kwietnia 2018 r. na dolnośląskim obszarze wsparcia, w Dobkowie, w ramach projektu Smart Integration odbył się ostatni  warsztat ekspercki nt. demografii.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz  zaproszeni  niemieccy i polscy eksperci do spraw demografii.
Podczas spotkania eksperci przedstawili zmiany struktury demograficznej ludności na obszarach przygranicznych, omówione zostały procesy kształtujące strukturę demograficzną ludności, w szczególności zjawisko postępującej depopulacji. Zaprezentowano też prognozy dla pogranicza związane z zaostrzającymi się procesami depopulacyjnymi. W świetle zmian ludnościowych na pograniczu krótko omówiona została polityka miejska na obszarach przygranicznych. Zaprezentowano również sposoby łagodzenia konkurencji w układach miejskich i wzmacniania współpracy w miejscowościach zdrojowych. Podkreślono funkcję małych ośrodków miejskich i znaczenie współpracy między nimi. W podsumowaniu podkreślono funkcję infrastruktury i rozwiązań socjalnych dla zmniejszenia negatywnych skutków przemian demograficznych.
Spotkanie zakończyło się dyskusją, która pozwoliła na wymianę spostrzeżeń i uwag pomiędzy ekspertami oraz otworzyła możliwość ewentualnej współpracy przy tworzeniu ekspertyzy obejmującej problem demograficzne na dolnośląsko – saksońskim obszarze przygranicznym.

W dniu 20 kwietnia 2018 r. w Zgorzelcu odbyło się trzecie spotkanie Komisji Eksperckiej do spraw Studium Pogranicza.


W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Saksonii, Biura Planowania Przestrzennego i Środowiska z Poczdamu, pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz pracownicy Instytutu Rozwoju Terytorialnego.
Celem spotkania była dyskusja nad zarysem tematycznym i strukturą „Analizy Społeczno-Gospodarczej Dolnośląsko-Saksońskiego Pogranicza” oraz zaprezentowanie typologii i delimitacji obszarów funkcjonalnych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego (PZPWD), które mogą posłużyć w dalszych pracach merytorycznych nad opracowywanymi w ramach projektu dokumentami – Analizą społeczno-gospodarczą i Studium pogranicza.
W pierwszej części spotkania zaprezentowano typologię i metody delimitacji obszarów funkcjonalnych w PZPWD. W drugiej części spotkania zaprezentowane zostały zagadnienia zawarte w Analizie społeczno-gospodarczej, w tym dziedziny, w których istnieje porównywalna podstawa danych po stronie dolnośląskiej i saksońskiej. Zidentyfikowano również obszary, w których porównywalność danych jeszcze nie jest zagwarantowana. Zaprezentowana została również cała struktura dokumentu Analizy społeczno-gospodarczej.

III warsztat ekspercki nt. demografii

05 kwietnia 2018 r. w Bertsdorf-Hoernitz, w ramach projektu Smart Integration odbył się kolejny warsztat ekspercki nt. demografii.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz  zaproszeni  niemieccy  eksperci do spraw demografii.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały modelowe przedsięwzięcia dotyczące zmian demograficznych na terenie przygranicznym. Wskazano pierwsze wnioski wynikające z dotychczasowych doświadczeń w kwestii przeciwdziałania niekorzystnym zmianom demograficznym.
Eksperci odwołali się do przemian gospodarczych jakie miały miejsce w Saksonii w latach 90 i omówili ich wpływ na procesy demograficzne na pograniczu. W konsekwencji tychże przemian nastąpił szybki odpływ ludności z terenów przygranicznych oraz zmieniła się typologia miast na pograniczu co pociągnęło za sobą zmniejszającą się dostępność do usług publicznych dla ludności zamieszkującej tereny przygraniczne.
Zaprezentowano również sposoby zaangażowania społeczności lokalnej i przedsiębiorców, aby zapobiegać negatywnym zjawiskom demograficznym na pograniczu.
Eksperci zastanawiali się jak skutecznie wdrażać istniejące rozwiązania przeciwdziałające negatywnym zjawiskom demograficznym w ramach struktur obu krajów.
Spotkanie zakończyło się dyskusją, która pozwoliła na wymianę spostrzeżeń i uwag pomiędzy ekspertami. Na koniec spotkania zaproponowano aby na ostatnim warsztacie przeprowadzić krótkie podsumowanie dotychczasowych prac oraz stworzyć listę barier, które uniemożliwiają skuteczne wdrożenie rozwiązań sprzyjających zmniejszaniu negatywnych zmian demograficznych.

III Posiedzenie Komisji Eksperckiej dot. opracowania Saksońsko-Dolnośląskiego Studium Pogranicza.

Dnia 27 lutego w Bautzen odbyło się III posiedzenie Komisji Eksperckiej dotyczącej opracowania Saksońsko – Dolnośląskiego Studium Pogranicza. Zaprezentowane zostały wyniki analizy SWOT Saksońsko – Dolnośląskiego Studium Pogranicza. Szczegółowo omówiono sześć obszarów problemowych i obszarów działania tj. struktura sieci osadniczej i miejscowości ośrodkowych, dostęp do dóbr i usług, transport i komunikacja, edukacja i kompetencje międzykulturowe, trwały i zrównoważony rozwój, zasoby przyrodnicze i kulturowe, turystyka i współpraca administracji publicznej.
Drugim elementem posiedzenia była dyskusja na temat map tematycznych oraz kryteria służące wyznaczeniu obszarów funkcjonalnych jako wspólnych obszarów działań.
Wyniki analizy SWOT po uwagach członków Komisji Eksperckiej oraz pierwsze wizualizacje map zostaną zaprezentowane podczas kolejnego posiedzenia Komisji, które zaplanowano na ostatni tydzień maja.
Ponadto pod koniec czerwca 2018 zostanie zorganizowane Forum z udziałem przedstawicieli administracji na szczeblu województwa, kraju federalnego, powiatów, gmin, w trakcie którego zaprezentowane będą częściowe wyniki Studium Pogranicza. Jednocześnie prezentacja częściowych wyników na stronach UMWD, IRT i Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podczas  Forum będzie otwarciem fazy konsultacji publicznych, uwagi będzie można zgłaszać za pomocą formularza on-line, drogą mailową i pocztą.

II spotkanie zespołu projektowego Smart Integration

 


 W dniach 07-08 grudnia 2017 r. w Saksońskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie zespołu projektowego. W spotkaniu zorganizowanym przez Lead Partnera uczestniczyli partnerzy projektowi reprezentujący Województwo Dolnośląskie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego jak również zewnętrzny sekretariat projektu, pracownicy firmy Core Consult.

 

W pierwszej części spotkania dokonano podsumowania i ewaluacji dotychczas zrealizowanych działań projektowych.  Zastanawiano się nad silnymi i słabymi stronami projektu oraz współpracy pomiędzy partnerami z uwzględnieniem aspektu zewnętrznego postrzegania i rozpoznawalności projektu. W drugiej części spotkania ustalono  harmonogram czasowy działań przewidzianych do realizacji na rok 2018,  ze szczególnym uwzględnieniem pierwszego półrocza.

 

 Spotkanie zakończyło się dyskusją podsumowującą dotychczasowa współpracę. Następne spotkanie robocze zorganizowane zostanie przez Urząd Marszałkowski Województwa w II kwartale 2018 r.

 


II warsztat ekspercki nt. demografii

 


 12 grudnia 2017 r. w Bautzen, w ramach projektu Smart Integration odbył się drugi warsztat ekspercki nt. demografii.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz  zaproszeni  niemieccy  eksperci do spraw demografii.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały zagadnienia związane z rozwojem regionalnym na obszarze Górnych Łużyc i Dolnego Śląska. Omówiono procesy migracji w powiatach przygranicznych na terenie Saksonii a także perspektywy imigracji w polskich gminach przygranicznych. Przedstawiciel niemieckiego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury cyfrowej przedstawił projekt dot. długofalowego zapewnienia mobilności na obszarach wiejskich w powiatach Bautzen i Göerlitz. Na koniec spotkania przeanalizowano zagadnienia związane z atrakcyjnością małych miast jako punktów zaczepienia na obszarach peryferyjnych.

Spotkanie zakończyło się dyskusją, która pozwoliła na wymianę spostrzeżeń i uwag pomiędzy ekspertami. Kolejne spotkanie z tego cyklu zaplanowane jest po dolnośląskiej stronie obszaru wsparcia w II kwartale 2018 r.

 


Spotkanie Komisji Eksperckiej dot. opracowania Saksońsko-Dolnośląskiego Studium Pogranicza

 


 W ramach projektu Smart Integration, zadanie „Transgraniczny rozwój przes­trzenny i regionalny” 29.09.2017 w odbyło się w Schirgiswalde-Kirschau na zapro­szenie Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (SMI) pierwsze spotkanie Komisji Eksperckiej dot. Saksońsko-Dolnośląskiego Studium Pogranicza.

Studium ma na celu intensyfikację współpracy na pograniczu oraz wsparcie integracji saksońsko-dolnośląskiego egionu gospodarczego i kulturowego poprzez mocniejsze zazębienie planowania przestrzennego i transgranicznego zarządzania rozwojem regionalnym.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele obu polskich partnerów projektu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) oraz Instytutu Rozwoju terytorialnego (IRT) oraz przedstawiciele Regionalnego Związku Planistycznego Górne Łużyce-Dolny Śląsk, Dyrekcji Krajowej Saksonii oraz Województwa Lubuskiego.

Celem spotkania było uzgodnienie metodologii oraz najistotniejszych elementów merytorycznych Studium Pogranicza. Biuro „Infrastruktur & Umwelt Professor Böhm und Partner“, które na zlecenie SMI zajmuje się wykonaniem Studium, przedstawiło swoje koncepcję. Następnie miała miejsce dyskusja, w której przedstawiono liczne impulsy, które zostaną włączone do metodologicznej i merytorycznej koncepcji Studium. Członkowie Komisji Eksperckiej byli zgodni, że Studium Pogranicza powinno nie tylko zawierać analizę obecnej sytuacji w regionie pogranicza, ale również być skierowane na przyszłość i ze musi ono mieć praktyczną wartość dla podmiotów decydujących o rozwoju pogranicza.

Następne spotkanie Komisji Ekspertów odbędzie się w Saksonii wiosną 2018 roku

I warsztat ekspercki nt. demografii

28 listopada 2017 r. na dolnośląskim obszarze wsparcia, w Jeleniej Górze, w ramach projektu Smart Integration odbył się pierwszy warsztat ekspercki nt. demografii.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Instytutu Rozwoju Terytorialnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz  zaproszeni  niemieccy i polscy eksperci do spraw demografii.
Podczas spotkania uczestnicy wprowadzeni zostali w tematykę związaną z rozwojem społeczno – gospodarczym po obu stronach granicy. Wstępnie omówione zostały również procesy i zjawiska w ruchu naturalnym i migracyjnym na obszarze przygranicznym.
Powyższe zagadnienia zostały zaprezentowane na zasadzie porównawczej. W pierwszej kolejności zaprezentowany został materiał odnoszący się do uwarunkowań rozwoju społeczno - gospodarczego na dolnośląskim pograniczu, a następnie analogicznie do niego materiał dotyczący tych samych zagadnień na saksońskim obszarze wsparcia.
Szczegółowo omówione zostały struktury ludności, przyrost naturalny, saldo migracji, oraz wskaźniki i poziom rozwoju społecznego i gospodarczego przygranicznego obszaru wsparcia.
Następnie przedstawiony został przebieg podstawowych procesów demograficznych z zakresu ruchu naturalnego (umieralności rozrodczości, płodności i dzietności kobiet)oraz migracji wewnętrznych i zagranicznych w woj. dolnośląskim w latach 2004–2016.
Spotkanie zakończyło się dyskusją, która pozwoliła na wymianę spostrzeżeń i uwag pomiędzy ekspertami. Kolejne spotkanie z tego cyklu zaplanowane jest po Saksońskiej stronie obszaru wsparcia 12 grudnia br.

I Wizyta Studyjna na Dolnym Śląsku cz. II

W dniach 23-24 października 2017 r. na dolnośląskim obszarze wsparcia odbyła się wizyta studyjna nt. systemu administracji, ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem podziału terytorialnego państwa, kompetencji i zadań JST.

24.10.2017:

Uczestnicy wizyty studyjnej zostali powitani przez prezydenta Jeleniej Góry – pana Marcina Zawiłę.  W Urzędzie Miasta wysłuchali wykładu dr hab. Jerzego Korczaka prof. nadzw. UWr nt. ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego. Pan profesor przedstawił historię formowania się samorządu w Polsce, a także wskazał najważniejsze różnice między systemem obowiązującym w Polsce i w Niemczech.

Następnie goście z Saksonii wysłuchali prezentacji pani Violetty Sołtysik i podkom. Pawła Zalewskiego dotyczącej projektu „Nie dla narkotyków – zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko-niemieckim”.  Uczestnicy uzyskali wiedzę nie tylko o działaniach w projekcie, ale mieli okazję obejrzeć walizkę demonstracyjną policji, która jest wykorzystywana podczas szkoleń dla nauczycieli i rodziców, którzy w ten sposób dowiadują się jak wyglądają najbardziej popularne wśród młodzieży narkotyki oraz akcesoria służące do ich przechowywania i używania.

W dalszej kolejności uczestnicy odbyli spacer tematyczny – obejrzeli 3 modelowe inwestycje zrealizowane we współpracy dolnośląsko-saksońskiej:

1.       Centrum miasta Jeleniej Góry – projekt pn. „rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobkowych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”.

W ramach projektu wykonano prace restauratorskie i rewaloryzacyjne 19 barokowych kaplic nagrobnych oraz zagospodarowano teren wokół kaplic.

2.       „Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau”.

Po stronie polskiej działania dotyczyły przede wszystkim przeprowadzenie prac związanych z ochroną przeciwpowodziową Parku Norweskiego w Jeleniej Górze - Cieplicach. Wykonano m.in. prace związane z renowacją układu wodnego, przebudową dwóch kładek dla pieszych i renowacją zabytkowego kamiennego mostku.

3.       „Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxbergu/O.L.”

W ramach projektu w Sobieszowie u stóp Góry Chojnik wybudowano „Trangraniczne Centrum Turystyki Aktywnej”. Oprócz budynku Centrum wybudowano 2 km wielofunkcyjną trasę do uprawiania turystyki rowerowej, jazdy na nartorolkach, a zimą na nartach biegowych.

25.10.2017.

Drugi dzień wizyty studyjnej rozpoczął się w Urzędzie Miasta w Karpaczu, gdzie zastępca burmistrza – pani Kamila Cyganek przybliżyła gościom z Niemiec zadania własne gminy, opowiedziała o projektach realizowanych przez Gminę Karpacz we współpracy transgranicznej z Saksonią.

Następnie podczas wizyty w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, dyrektor muzeum – pan Zbigniew Kulik przedstawił uczestnikom zrealizowane w ramach Euroregionu Nysa inicjatywy i projekty w Programie Współpracy Interreg Polska – Saksonia.

Ostatnim punktem wizyty studyjnej był spacer wokół Świątyni Wang – ksiądz proboszcz Edwin Pech zaprezentował projekty zrealizowane przez Parafię Ewangelicko-Augsburską Wang w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Saksonia 2007-2013, mi.in. „Via Sacra – dwa miasta jedna droga” czy „Wędrowanie bez granic – wzrost atrakcyjności i dostępności obiektów turystycznych stanowiących element międzynarodowej trasy turystycznej Via Sacra”.

Wizyta studyjna przyczyniła się do lepszego rozumienia różnic administracyjnych między Polską a Niemcami, które często stanowią problem we współpracy w ramach projektów. Goście z Niemiec mieli możliwość zadawania pytań bezpośrednio prezydentowi Jeleniej Góry i zastępcy burmistrza Karpacza na temat konkretnych rozwiązań stosowanych w polskich gminach. Uczestnicy zapoznali się również z szeregiem przykładów wspólnych projektów, które zakończyły się sukcesem i przyczyniły się do umocnienia współpracy między Dolnym Śląskiem a Saksonią.


I Wizyta Studyjna w Saksonii.

W dniach 14-15 września 2017 r.  odbyła się  wizyta studyjna nt. wzmocnienia społeczności wiejskich, zorganizowana w ramach projektu Smart Integration, realizowanego w partnerstwie pomiędzy Saksońskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Instytutem Rozwoju Terytorialnego.

więcejW Bolesławcu odbyło się pierwsze spotkanie Komisji Eksperckiej.

29 czerwca br. na dolnośląskim obszarze wsparcia spotkała się Komisja Ekspercka, powołana w ramach projektu „Smart Integration”. Pierwsze spotkanie poświęcone było omówieniu kierunków prac oraz opracowaniu wstępnych założeń „Analizy Społeczno-Gospodarczej Dolnośląsko-Saksońskiego Pogranicza”W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Biura Planowania Przestrzennego i Środowiska z Poczdamu, Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, przedstawiciel Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz pracownicy Instytutu Rozwoju Terytorialnego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.Przygotowywana Analiza realizowana jest w ramach jednego z czterech zadań projektowych - transgraniczny rozwój przestrzenny, za opracowanie dokumentu odpowiada Instytut Rozwoju Terytorialnego. Pracami zespołu ekspertów po stronie polskiej kieruje dr Wojciech Maleszka z Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Równolegle, Partner wiodący, Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpocznie prace nad „Saksońsko - Dolnośląskim Studium Pogranicza”, które jest zaplanowane w ramach tego samego zadania projektowego. Po obu stronach granicy przewiduje się organizację kolejnych spotkań Komisji Eksperckiej, najbliższe odbędzie się po stronie saksońskiej, we wrześniu bieżącego roku. .


Rozpoczęła się realizacja projektu współpracy transgranicznej „ Smart Integration”

1 lutego 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Smart Integration” w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Projekt będzie realizowany przez 36 miesięcy – do 31.01.2020.
Budżet projektu to 1.340.653,22 euro, z czego 1.139.555,12 euro stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wartość projektu dla Dolnego Śląska  to 303 252 euro, z czego dofinansowanie z EFRR to ok. 257 764 euro. Partnerem Wiodącym w projekcie jest Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (SMI) www.smi.sachsen.de, a partnerami projektowymi reprezentującymi Województwo Dolnośląskie są: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl, oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego www.irt.wroc.pl.

OPIS PROJEKTU
Celem projektu jest stworzenie warunków instytucjonalnych dla wspólnego rozwoju regionalnego i przestrzennego polsko-saksońskiego pogranicza. W projekcie zostaną wypracowane, z udziałem ekspertów i aktywnych podmiotów z obszaru wsparcia,  następujące dokumenty planistyczne: Analiza społeczno-gospodarcza dolnośląsko-saksońskiego pogranicza (diagnoza całego obszaru wsparcia) i Saksońsko-dolnośląskie studium pogranicza (prezentujące praktyczne rozwiązania). Dokumenty będą uwzględniały aspekt demograficzny oraz dostępności do usług publicznych. Podczas zaplanowanych w projekcie spotkań wspólnej Komisji Eksperckiej konsultowane będą przygotowywane dokumenty i opracowania, a także wskazane zostaną najważniejsze priorytety rozwoju przestrzennego. Określone w ramach prac Komisji Eksperckiej i spotkań warsztatowych priorytety rozwoju przestrzennego, przedłożone będą w postaci wspólnej Agendy decyzyjnym instytucjom politycznym.
W celu zainteresowania społeczności z obszaru wsparcia współpracą transgraniczną zostanie wyprodukowany film nt. rozwoju regionalnego saksońsko-polskiego pogranicza oraz zorganizowane zostanie forum dziennikarzy z udziałem ponadregionalnych mediów. Działaniami uzupełniającymi wzmocnienie potencjału instytucjonalnego będą kursy językowe i wizyty studyjne na obszarze wsparcia.
Szczegóły dotyczące działań realizowanych w ramach projektu będą prezentowane na stronach internetowych partnerów projektowych.


Umowa partnerska w ramach projektu „Smart Integration” podpisana.


 

Dnia 16 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego została podpisana umowa partnerska w ramach projektu Smart Integration współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 (https://pl.plsn.eu/).

Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych było reprezentowane przez pana Maxa Wintera, Dyrektora Departamentu 4 – Rozwój regionalny, Geodezja, Sport, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego reprezentował pan Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego a Instytut Rozwoju Terytorialnego pan dr Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

W akcie uroczystego podpisania umowy partnerskiej uczestniczył pan Paweł Kurant, Kierownik Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.

Podpisana umowa partnerska określa prawa i obowiązki wszystkich partnerów  projektu Smart Integration. Reprezentanci wszystkich trzech Stron umowy partnerskiej podkreślili, że wspólny projekt będzie się przyczyniał do wzmocnienia współpracy między Saksonią i Dolnym Śląskiem, a jego wyniki będą mogły zostać uwzględnione w planowanym procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 oraz aktualizowania planów regionalnych w Saksonii.

Kontynuacją aktu popisania umowy było spotkanie zespołu projektowego, podczas którego omówiono realizację wszystkich działań projektowych, przy czym szczególnie skoncentrowano się na realizacji wydarzeń przewidzianych na 2017 rok.