rozmiar czcionki: A | A | A

 

 


TYTUŁ PROJEKTU

Smart Integration

PROGRAM

Program Interreg  Polska-Saksonia 2014-2020

TERMIN REALIZACJI

36 miesięcy

BUDŻET

Całkowita wartość projektu – 1 340 656 EUR

Całkowita wartość projektu dla Dolnego Śląska – 303 250 EUR

Dofinansowanie z EFRR dla Dolnego Śląska (85%) – 257 762 EUR

PARTNERZY PROJEKTU

Partner Wiodący - Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Partnerzy projektu:

Województwo Dolnośląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Województwo Dolnośląskie – Instytut Rozwoju Terytorialnego

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Umocnienie i intensyfikacja współpracy administracji w zakresie rozwoju przestrzennego i regionalnego na dolnośląsko-saksońskim pograniczu (obszar wsparcia), w szczególności w odniesieniu do zwalczania negatywnych zmian demograficznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

  • Wypracowanie założeń i strategicznych rozwiązań oraz identyfikacja potencjałów w zakresie wspólnego transgranicznego rozwoju przestrzennego i regionalnego na obszarze wsparcia.
  • Wspólny rozwój i realizacja działań prowadzących do zminimalizowania skutków zmian demograficznych wśród ludności saksońsko - dolnośląskiego pogranicza (obszar wsparcia)
  • Wspieranie rozwoju regionalnej tożsamości na pograniczu saksońsko dolnośląskim (obszar wsparcia)

REZULTATY

  • Polepszenie transgranicznych potencjałów poprzez wypracowanie wspólnych dokumentów, wymianę doświadczeń i informacji, wzrost transgranicznych kompetencji ekspertów odpowiedzialnych za rozwój przestrzenny i regionalny, wzmocnienie wspólnego i spójnego rozwoju przestrzennego na obszarze wsparcia.
  • Intensyfikacja współpracy w zakresie demografii na obszarze wsparcia.
  • Wzmocnienie pozytywnego postrzegania obszaru wsparcia jako miejsca atrakcyjnego do życia i inwestowania.

OPIS PROJEKTU

Polsko-saksońskie pogranicze (obszar wsparcia) cechuje peryferyjny charakter, jest ono znacząco oddalone od głównych ośrodków woj. dolnośląskiego, lubuskiego i Saksonii. Ma to negatywny wpływ na rozwój tego regionu, szczególnie w zakresie społecznego-gospodarczym. Ze względu na to, iż problemy obszaru wsparcia mają wielopłaszczyznowy charakter i nie kończą się na granicy polsko-niemieckiej, konieczne jest podjęcie wspólnych transgranicznych działań w zakresie rozwoju przestrzennego i regionalnego. Na obszarze wsparcia nie zostały do tej pory wypracowane wspólne transgraniczne studia dot. rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego. Do tego niezbędna jest ścisła współpraca między instytucjami odpowiedzialnymi za planowanie przestrzenne i rozwój regionalny w obszarze wsparcia, do czego dążyć będzie projekt Smart Integration. Kolejnym ważnym elementem rozwoju regionów są demograficzne i społeczne uwarunkowania. Obszar wsparcia charakteryzuję się niekorzystnym rozwojem demograficznym, w szczególności odpływem osób młodych i starzeniem się społeczeństwa. Aby zminimalizować negatywne skutki tych procesów, konieczne jest szukanie odpowiednich transgranicznych rozwiązań. Wszystkie działania w projekcie polepszają współpracę dla przezwyciężenia barier rozwojowych obszaru wsparcia. Produkty projektu uzupełniają się nawzajem i przyczyniają się do wzmocnienia wspólnego i spójnego rozwoju przestrzennego na obszarze wsparcia. To z kolei wzmocni wspólny, trangraniczny rozwój pogranicza. W celu znalezienia rozwiązań w zakresie zmian demograficznych i dostępności do wybranych usług publicznych na obszarze wsparcia, przeprowadzone będą warsztaty eksperckie i wypracowane odpowiednie ekspertyzy w tym zakresie. Ponadto aby współpraca instytucjonalna mogła być sprawniej realizowana na pograniczu saksońsko-dolnośląskim, zaplanowano w projekcie kursy językowe oraz wizyty studyjne. Projekt ze względu na realizację dwóch transgranicznych opracowań/studiów przyczynia się bezpośrednio do realizacji wytycznych Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej. Opracowania te to: Analiza Społeczno-Gospodarcza Dolnośląsko-Saksońskiego Pogranicza (diagnoza całego obszaru wsparcia) i Saksońsko-Dolnośląskiego Studium Pogranicza (prezentujące praktyczne rozwiązania). Ponadto projekt przewiduje utworzenie wspólnej Komisji Eksperckiej i konsultacje opracowań z podmiotami z obszaru wsparcia.

Mimo transgranicznych, instytucjonalnych uzgodnień planistycznych nie działa w Saksonii i na Dolnym Śląsku wspólny rozwój przestrzenny i regionalny. To prowadzi do tego, że pewne bariery rozwojowe w obszarze wsparcia nie mogą być zwalczane oraz skutkuje tym, iż nie udaje się wypracować wspólnych rozwiązań w zakresie zmian demograficznych. Celem projektu jest wzmocnienie instytucjonalnego potencjału współpracy administracji z Dolnego Śląska i Saksonii (z udziałem instytucji z woj. lubuskiego) w zakresie rozwoju przestrzennego i regionalnego. Aby to osiągnąć w pierwszym zadaniu merytorycznym projektu, zostaną wypracowane, z udziałem ekspertów i aktywnych podmiotów z obszaru wsparcia, najważniejsze priorytety rozwoju przestrzennego, zidentyfikowane zostaną rozwiązania, które następnie przedłożone będą decyzyjnym instytucjom politycznym w postaci wspólnej Agendy. W obliczu przewidywanych zmian demograficznych i szczególnie ważnych problemów dot. dostępu do wybranych usług publicznych, realizowane będą w drugim zadaniu merytorycznym transgraniczne warsztaty eksperckie oraz ekspertyzy prezentujące możliwości wdrożenia sprawdzonych rozwiązań z innych regionów przygranicznych na obszarze wsparcia. W celu zaprezentowania społeczności z obszaru wsparcia, zainteresowania administracyjnego współpracą transgraniczną, zostanie wyprodukowany film nt. rozwoju regionalnego saksońsko-polskiego pogranicza oraz zorganizowane zostanie forum dziennikarzy z udziałem ponadregionalnych mediów – trzecie zadanie merytoryczne. Działaniami uzupełniającymi wzmocnienie potencjału instytucjonalnego będą kursy językowe i wizyty studyjne w ramach czwartego zadania merytorycznego. Tym samym działania i produkty projektu przyczyniają się do polepszenie planistycznych podstaw w zakresie transgranicznego rozwoju przestrzennego i regionalnego, tworzą rozwiązania dla istotnych demograficznych wyzwań oraz w wyniku wspólnych starań polepszają postrzeganie potencjałów rozwojowych pogranicza.