rozmiar czcionki: A | A | A


Przyjęcie projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ przez Zarząd Województwa

 

Zgodnie z harmonogramem prac określonym uchwałą nr LI/1044/22, z dnia 15 grudnia 2022 r.  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 26 marca 2024 r. podjął uchwałę nr 8426/VI/24 w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w najbliższym czasie. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji zostanie także zamieszczone w prasie o zasięgu regionalnym.

Planowany termin trwania konsultacji społecznych projektu Strategii: 22 kwietnia - 31 maja 2024 r.

W ramach konsultacji planowane jest zorganizowanie 4 konferencji subregionalnych (w Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Wrocławiu), na których zaprezentowany zostanie projekt dokumentu. Celem tych spotkań ma być przybliżenie głównych założeń projektu SRWD 2030+ oraz dyskusja nad jego treścią na poziomie subregionów z aktywnym uczestnictwem przedstawicieli gmin i powiatów oraz przedstawicieli regionalnej i lokalnej przedsiębiorczości, a także przedstawicieli mieszkańców regionu.

 

 

Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. SRWD 2030+


Dnia 18 marca 2024 r. we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego ds. SRWD 2030+. Spotkanie miało formę hybrydową, możliwy był udział także za pośrednictwem platformy Zoom.

Spotkanie prowadził zastępca przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. SRWD 2030+ - Pan Wicemarszałek Grzegorz Macko. Dyrektor Departamentu Gospodarki Pan Artur Kowalik przedstawił prezentację na temat projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050). Zgromadzeni członkowie Komitetu nie zgłosili zastrzeżeń do treści dokumentu. Z uwagi na niewystarczającą obecność członków Komitetu Sterującego na posiedzeniu nie było możliwe przeprowadzenie głosowania w sprawie zatwierdzenia projektu Strategii. Zastępca przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. SRWD 2030+. Pan Wicemarszałek G. Macko zaproponował przeprowadzenie głosowania nad projektem dokumentu w formie obiegowej. Głosowanie odbyło się w terminie 18-19.03.2024 r. Żaden z członków Komitetu nie zgłosił zastrzeżeń do treści projektu SRWD 2030+. W związku z tym uznaje się, że Komitet Sterujący ds. SRWD 2030+ przyjął projekt SRWD 2030+ w proponowanym kształcie.

  


Spotkanie Zespołu operacyjnego ds. SRWD 2030+ w sprawie projektu Strategii

 

Dnia 22 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie Zespołu operacyjnego ds. SRWD 2030+. Było ono poświęcone projektowi Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+, który został wypracowany przez Departament Gospodarki we współpracy z Instytutem Rozwoju Terytorialnego.

Na spotkaniu omówiony został aktualny projekt dokumentu oraz zadania członków Zespołu operacyjnego ds. SRWD 2030+ związane z przygotowaniem uwag do obecnej wersji Strategii. Wnikliwa analiza zgłoszonych propozycji zapisów oraz komentarzy do zapisów zawartych w przygotowanym projekcie pozwoliła na dopracowanie Strategii przed przekazaniem jej pod obrady Zarządu Województwa Dolnośląskiego.