rozmiar czcionki: A | A | A

 

Zakończyły się prace warsztatowe związane z procesem aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+. Przygotowany został raport podsumowujący. Zawiera on zbiorcze informacje na temat wstępnej listy rekomendacji dla Województwa Dolnośląskiego w podziale na obszary tematyczne z uwzględnieniem aspektu społecznego, gospodarczego i przestrzennego. Obejmuje także wypracowane cele strategiczne i operacyjne, a także przedsięwzięcia strategiczne wraz ze wskazaniem ich pożądanych rezultatów oraz kluczowych wskaźników osiągnięcia celów. Raport obejmuje także podsumowanie związane z modyfikacją zapisów aktualnej wizji i misji województwa.

Raport podsumowujący prace warsztatowe


 

Spotkanie grupy roboczej SRWD 2030+

Dnia 7 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego ds. SRWD 2030+, Zespołu operacyjnego ds. SRWD 2030+ oraz Regionalnego zespołu roboczego ds. SRWD 2030+ poświęcone przedstawieniu raportu podsumowującego prace warsztatowe związane z procesem aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+. Było to spotkanie z wykorzystaniem platformy Zoom.

Raport, obejmuje rezultaty warsztatów, które odbyły się w październiku i listopadzie 2023 r. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele dolnośląskich samorządów, uczelni, związków przedsiębiorców i pracodawców, organizacji pozarządowych, agencji rozwoju regionalnego, administracji rządowej w województwie, reprezentanci Sejmiku Województwa oraz członkowi Zespołu operacyjnego i Zespołu Eksperckiego ds. SRWD 2030+.

W raporcie określono najważniejsze szanse i zagrożenia rozwojowe dla Województwa Dolnośląskiego oraz zaproponowano wizję i misję strategii. Efektem warsztatów były też propozycje celów strategicznych, celów operacyjnych, przedsięwzięć strategicznych, rezultatów planowanych działań, czy też rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie.

 

Raport podsumowujący opracowany przez firmę 4CF, który został przedstawiony, jest bardzo ważnym dokumentem w procesie aktualizacji SRWD 2030+. Opisuje on przebieg cyklu warsztatów wraz z zestawieniem zgłoszonych uwag, pomysłów i wniosków. Ważnym elementem tego dokumentu są również wnioski i rekomendacje dotyczące zapisów zaktualizowanej strategii, które wynikają wprost z prac warsztatowych. 

Spotkanie grupy roboczej SRWD 2030+ z Zespołem eksperckim ds. SRWD 2030+

Dnia 11 grudnia 2023 r. przy wykorzystaniu platformy Zoom odbyło się spotkanie z Zespołem eksperckim ds. SRWD 2030+. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komitetu Sterującego ds. SRWD 2030+, Zespołu operacyjnego ds. SRWD 2030+ oraz Regionalnego zespołu roboczego ds. SRWD 2030+.

 

Na spotkaniu Pani Profesor Bożena Ryszawska z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Pan Profesor Marian Kachniarz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawili swoją ekspercką propozycję zapisów do ujęcia w nowej Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ wraz z argumentacją dla ich wprowadzenia. Eksperci odnieśli się także do raportu końcowego z warsztatów przeprowadzonych przez 4CF w październiku i listopadzie 2023 r.