rozmiar czcionki: A | A | A

Trwa proces aktualizacji najważniejszego dokumentu strategicznego na szczeblu wojewódzkim. Zgodnie z harmonogramem realizowane są kolejne kroki prowadzące do przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+. Spotkania, warsztaty i konsultacje są niezbędne do wypracowania ostatecznego kształtu dokumentu. Proces aktualizacji planuje się zakończyć w pierwszej połowie 2025 r.

Konieczność aktualizacji dokumentów strategicznych wynika z wielu czynników, zarówno natury formalnej, jak i faktycznej. Obowiązująca Strategia Województwa została uchwalona w 2018 r., nie uwzględnia więc takich ważnych okoliczności i megatrendów jak pandemia COVID, czy wojna w Ukrainie. Strategia Rozwoju Województwa powinna być zgodna z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego. Prace nad aktualizacją Strategii Województwa zostały podjęte, ponieważ perspektywa obowiązujących dokumentów krajowych, w tym m.in. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego została wyznaczona na rok 2030. Należy mieć także na uwadze trwające prace związane z Koncepcją Rozwoju Kraju do roku 2050. Wobec wskazanych okoliczności formalnych oraz biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację geopolityczną Samorząd Województwa już pod koniec 2022 r. rozpoczął proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa 2030+.

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+” oraz o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego dokumentu.