rozmiar czcionki: A | A | A

Uchwalony Program Rozwoju pn.: „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” oraz sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu aktualizacji programu

Projekt Programu został opracowany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na mocy porozumienia zawartego w dniu 11 lipca 2016 r. z Zarządem Województwa Dolnośląskiego. Inicjatorzy Programu od początku zdawali sobie sprawę, że pełna realizacja wskazanych celów

i założeń jest niemożliwa w perspektywie czasowej do 2020 r. Niemniej jednak wymogi formalno-prawne nie pozwalały na uchwalenie programu rozwoju o dłuższej perspektywie.

Zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza wymusiła jednak przeprowadzenie prac dostosowujących cele i założenia Programu do nowych okoliczności. Wobec powyższego, pod koniec 2019 r. przystąpiono do prac nad aktualizacją Programu, który zachował swój zasadniczy zręb, jednak został uzupełniony o dostępne dane statystyczne i opracowania naukowe. Uzupełniono go również o najnowsze dostępne informacje odnośnie wieloletniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Zgodnie z art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Zarząd Województwa Dolnośląskiego dnia 29 czerwca 2020 r. przyjął projekt Programu Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia i ogłosił rozpoczęcie z dniem 6 lipca 2020 r. konsultacji społecznych tego dokumentu z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu w dniu 22 lipca wydała pozytywną opinię w sprawie aktualizacji programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia 2017-2030”.

Ponadto, Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem znak: ZNS.9022.4.46.2020.DG, z dnia 12 sierpnia 2020 r. wyraził opinię, iż nie jest organem właściwym

w sprawie wyrażania opinii odnośnie odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym uzgodnienia, co do ewentualnej potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przekazanego projektu dokumentu należy dokonać z organem wymienionym w art. 57 ustawy z dnia

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj. regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak: WSI.410.2.40.2020.KM, z dnia 24 lipca 2020 r. wyraził opinię, iż dla projektu aktualizacji dokumentu pn. Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia 2017 – 2030 nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Proces konsultacji zakończył się dnia 10 sierpnia 2020 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2534/VI/20 z dnia 27 sierpnia w sprawie przyjęcia sprawozdania z konsultacji społecznych projektu aktualizacji programu rozwoju pn. "Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia 2017-2030" oraz uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia 2017 – 2030” po konsultacjach społecznych”.

 

 

Program

Sprawozdanie

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu aktualizacji programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia 2017-2030”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 19 czerwca 2020 r. podjął uchwałę nr 2271/VI/2020 w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1295 z późn. zm.), Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza w dniu 6 lipca 2020 r. rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu aktualizacji programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.

 

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu aktualizacji programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.

 

Uwagi będą przyjmowane wyłącznie na formularzu. Wypełniony w wersji edytowalnej formularz należy wysłać na adres poczty elektronicznej: srwd2030@dolnyslask.pl do dnia 10.08.2020 r.

 

W tytule maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia – Departament Gospodarki UMWD”.

 

DOKUMENT PROGRAMU DOLNY ŚLĄSK ZIELONA DOLINA ŻYWNOŚCI I ZDROWIA 2017-2030

Program Rozwoju pn.: „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”

Program rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” został opracowany na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Rola lidera tych prac została powierzona przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu na mocy porozumienia z dnia 11 lipca 2016 r. Prace nad projektem Programu były realizowane w formule wszechstronnego partnerstwa angażującego środowisko naukowe, samorządowe i gospodarcze.

W rezultacie intensywnych prac nad wymienionym projektem Program został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego 3945/V/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.

Program stanowi innowacyjne rozwiązanie problemów społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem zasobów materialnych i niematerialnych w celu doskonalenia jakości życia społeczeństwa w regionie. Obejmuje on następujące zagadnienia:

•    wykorzystanie walorów środowiskowych i naturalnych surowców Dolnego Śląska w produkcji żywności nowej generacji;

•    rozwój produkcji żywności nowej generacji, w tym żywności funkcjonalnej o znaczeniu profilaktycznym wobec chorób cywilizacyjnych oraz żywności tradycyjnej, ekologicznej itp.;

•    rozwój nowych metod (innowacyjnych technologii) pozwalających pozyskać
i przetworzyć naturalne źródła surowców rolnych i biotechnologicznych w produkty żywnościowe prozdrowotne;

•    stworzenie wyspecjalizowanych usług uzdrowiskowo-sanatoryjnych służących rewitalizacji zdrowia i odnowie biologicznej na rzecz jakości życia;

•    odbudowanie i rozwój drobnej przedsiębiorczości (w tym spółdzielczej/cechowej) z uwzględnieniem wytwarzania produktów regionalnych i tradycyjnych;

•    ożywienie gospodarcze i stworzenie nowych miejsc pracy;

•    edukacja popularyzująca zachowania prozdrowotne (m.in. dotyczące żywienia), podkreślające walory rodzimych surowców i produktów naturalnego pochodzenia z uwzględnieniem efektów prozdrowotnych;

•    postęp w obszarze nauki i badań nad żywnością nowej generacji służący zdrowiu społeczeństwa, profilaktyce zdrowotnej i poprawie jakości życia.

Z tekstem Programu można zapoznać się tutaj