rozmiar czcionki: A | A | A

Rok 2016

STUDIA NAD ROZWOJEM DOLNEGO ŚLĄSKA

Ważnym elementem prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego polityki rozwoju są działania informacyjne. Zapewnienie efektywnego przepływu myśli, idei i koncepcji działań wśród wielu podmiotów budujących pomyślną teraźniejszość i przyszłość naszego regionu jest istotnym czynnikiem sukcesu prowadzonych przez Samorząd Województwa działań prorozwojowych.

Wznowione, rozszerzone tematycznie i uzupełnione nową szatą graficzną cykliczne  „Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska”, będące platformą dla prowadzenia szerokiej dyskusji nad planowaniem, kierunkami rozwoju i pozycją Dolnego Śląska stanowią jeden z elementów wspomnianych działań.

Zawierając szeroką i cenną bazę informacji o regionie Studia w znakomity sposób przyczyniają się do zwiększenia zasobu wiedzy i poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców Dolnego Śląska. Jednocześnie informacje przekazywane za ich pośrednictwem społeczeństwu, instytucjom naukowym, podmiotom gospodarczym, przedstawicielom samorządów oraz wszystkim zainteresowanym, także spoza Dolnego Śląska, wspierają działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego i stanowią cenny wkład w proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego (SRWD).

Prezentowany na łamach Studiów zakres tematów nawiązuje do priorytetów i działań realizowanych w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej SRWD.
W periodyku publikowane są analizy, raporty i prace studialne będące podstawą do podejmowania przez Samorząd Województwa decyzji z zakresu m.in. polityki miejskiej, współpracy z samorządami lokalnymi, gospodarczego i turystycznego wykorzystania rzeki Odry, realizacji Porozumienia na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC.
W Studiach prezentowane są również przyjęte do realizacji na podstawie stosownych uchwał Zarządu Województwa Dolnośląskiego dokumenty planistyczne z zakresu transportu i energetyki, jak np. Wytyczne kierunkowe do kształtowania sieci dróg i kolei w województwie dolnośląskim, Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na Dolnym Śląsku, czy Studium uwarunkowań przestrzennych dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie dolnośląskim.

 

Zapraszamy Państwa do lektury.