rozmiar czcionki: A | A | A

KRAJOWE FORUM TERYTORIALNE

W celu stworzenia odpowiedniej przestrzeni dla wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji stymulującej strategiczne myślenie o rozwoju na poziomie krajowym, regionalnym i subregionalnym utworzone zostanie również specjalne forum strategicznej dyskusji - Krajowe Forum Terytorialne (KFT) inicjujące debaty na temat strategicznych kierunków i form rozwoju regionalnego oraz wymiaru przestrzennego polityki rozwoju między rożnymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju. Do jego głównych zadań należeć będzie analiza kluczowych procesów i zjawisk mających wpływ na politykę regionalną, ocena postępu realizacji polityki regionalnej oraz skutków przestrzennych realizacji polityk sektorowych, jak i formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie wymiaru terytorialnego polityk krajowych i UE. Rozwój dyskusji strategicznej na poziomie krajowym przyczyni się do wzmocnienia jej znaczenia również na innych poziomach zarządzania polityką regionalną, powodując w konsekwencji powstawanie podobnych ciał również na szczeblu regionalnym. Wsparciu dyskusji strategicznej prowadzonej w ramach Krajowego Forum Terytorialnego posłużą wnioski i rekomendacje wynikające ze strategicznych raportów o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym przygotowywane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz analogicznych raportów opracowywanych przez samorządy województw w odniesieniu do danego regionu. Jednocześnie wprowadza się raporty roczne na temat polityki regionalnej i przestrzennej, zawierające ocenę postępów realizacji celów polityki regionalnej, określonych w KSRR, w tym wnioski w zakresie oceny sposobu funkcjonowania systemu realizacji polityki regionalnej. Tym samym możliwe będzie sprawne i regularne pozyskiwanie informacji na temat efektywności funkcjonowania systemu instytucjonalnego służącego realizacji polityki regionalnej, co będzie podstawą do formułowania propozycji zmian prawnych i organizacyjnych.
Skład Krajowego Forum Terytorialnego obejmuje:
• przedstawiciela Prezesa Rady Ministrów,
• przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
• przedstawicieli resortów finansów publicznych i budżetu, gospodarki, pracy, nauki, edukacji narodowej, rozwoju wsi, środowiska, transportu, spraw wewnętrznych i administracji oraz innych resortów w zależności od przewidywanej tematyki posiedzeń,
• przedstawicieli samorządów województw,
• przedstawicieli związków/organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego,
• przedstawicieli krajowego obserwatorium polityki rozwoju,
• przedstawiciela GUS,
• przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych działających na poziomie ogólnopolskim,
• zapraszanych indywidualnie, w zależności od przewidywanej tematyki posiedzeń, ekspertów akademickich i praktyków, przedstawiciele KE, OECD, Banku Światowego itp.
Skład KFT może zostać również rozszerzony o przedstawicieli obserwatoriów rozwoju terytorialnego w momencie wdrożenia systemu tych obserwatoriów na poziomie regionalnym.


(źródło: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego; lipiec 2010 r.; str. 148).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 lipca 2011 r. w Warszawie odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Krajowego Forum Terytorialnego. Pierwsza część inauguracyjnego posiedzenia Forum poświęcona została prezentacji założeń i sposobu pracy tego gremium. Bardzo ważnym elementem prac będzie m.in. prowadzona w jego ramach dyskusja dotycząca najistotniejszych kwestii z zakresu prowadzenia polityki rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego oraz jego włączenie w główny nurt planowania i realizacji działań rozwojowych. Wymiar terytorialny będzie jednym z filarów nowego, zintegrowanego podejścia do zarządzania rozwojem kraju i jego regionów.


Posiedzenie było okazją do debaty na temat strategicznych wyzwań rozwojowych Polski. W wystąpieniu pt. "Kondycja samorządu terytorialnego wobec strategicznych wyzwań rozwojowych" prof. Jerzy Regulski stwierdził, że społeczeństwo lokalne powinno „móc”, „umieć” i „chcieć” podejmować decyzje dotyczące własnego rozwoju. Dlatego należy zapewnić samorządom jak największy udział w procesie decyzyjnym i wpływ na poziom centralny oraz odpowiednie do zadań środki finansowe. Współczesnymi wyzwaniami dla społeczności lokalnej jest zwiększenie stopnia zaufania obywateli do władzy oraz usprawnienie komunikacji i partycypacji społecznej, a przez to budowanie nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.


W trakcie posiedzenia Forum omówiona została kwestia zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju, którego główną cechą jest m.in.: łączenie aspektów gospodarczych, społecznych i terytorialnych, jak również odejście od myślenia o jednostkach administracyjnych na rzecz jednostek funkcjonalnych oraz komplementarność prowadzonych działań rozwojowych. Wymiar terytorialny odgrywa coraz poważniejszą rolę w debacie i pracach nad europejską polityką rozwoju, czego przykładem może być: Traktat Lizboński, strategii Europa 2020, czy też Agenda Terytorialna UE.
W oparciu o dyskusję, przeprowadzoną podczas inauguracyjnego posiedzenia Forum, zostanie przygotowany jego plan pracy na najbliższe miesiące.

Krajowe Forum Terytorialne zostało powołane zarządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z 21 marca 2011 r. i stanowi pierwszą zinstytucjonalizowaną platformę debaty strategicznej na tematy związane z szeroko rozumianym zarządzaniem rozwojem kraju. Powołanie KFT wynika z wypracowanej w Polsce koncepcji nowej polityki rozwoju  i stanowi przykład nowego podejścia: od tradycyjnego – sektorowego myślenia o rozwoju do myślenia zintegrowanego.
Forum stanowi istotny element systemu zarządzania rozwojem określonego przyjętej 13.07.2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego .

Pobierz pliki:

Zarządzenie nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie powołania Krajowego Forum Terytorialnego

Inauguracyjne posiedzenie Krajowego Forum Terytorialnego - prezentacja (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) 

Kondycja samorządu terytorialnego wobec strategicznych wyzwań rozwojowych - prezentacja prof. dr hab. Jerzego Regulskiego

Inauguracyjne posiedzenie Krajowego Forum Terytorialnego - prezentacja (Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej)