rozmiar czcionki: A | A | A

II posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego - 5 sierpnia 2019 r.

Założenia w sprawie dwóch dokumentów wykonawczych do Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 zostały zaprezentowane podczas II w tym roku posiedzenia Regionalnego Forum Terytorialnego, w którym udział wzięli, Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Wicemarszałek Województwa Marcin Gwóźdź. Uczestnicy Forum dyskutowali na temat Planu Rozwoju Infrastruktury Transportowej oraz Polityki Krajobrazowej – Audytu Krajobrazowego dla Województwa Dolnośląskiego.

Polityka rozwoju regionalnego to system naczyń połączonych. Obecnie trwają prace nad projektami dwóch dokumentów: założeń Polityki Krajobrazowej – Audytu Krajobrazowego dla Województwa Dolnośląskiego oraz założeń Planu Rozwoju Infrastruktury Transportowej do 2030 roku. Mamy nadzieję, że wskutek połączenia tych dwóch dokumentów nastąpi rozwój infrastruktury transportowej województwa z uwzględnieniem wartości estetyczno-widokowych, historycznych, a także tych związanych z ochroną krajobrazu – mówił marszałek województwa, Cezary Przybylski.

Założenia Planu Rozwoju Infrastruktury Transportowej do 2030 r. to dokument, który zdefiniuje najważniejsze kierunki rozwoju transportu w regionie. Jego celem jest zwiększenie dostępności transportowej, poprawa efektywności i bezpieczeństwa, stworzenie spójnej sieci infrastruktury oraz ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. Dokument zostanie przyjęty w marcu 2020 r.

- Celem Audytu Krajobrazowego jest identyfikacja, charakteryzacja i ocena krajobrazów występujących na obszarze województwa. Audyt wskaże krajobrazy wymagające ochrony ze względu na swoje szczególnie cenne dla społeczeństwa właściwości, dlatego można założyć, że stanie się on nowym narzędziem ochrony krajobrazu w regionie – mówił wicemarszałek Marcin Gwóźdź. Sporządzenie dokumentu zajmie 4 lata, a prace nad nim zakończą się w czerwcu 2023 r. Szacowany koszt realizacji audytu krajobrazowego to 2 miliony złotych.

PREZENTACJA ZE SPOTKANIA REGIONALNEGO FORUM TERYTORIALNEGO


Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego

13 marca 2019 r. o godz.11:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego przy ul. Walońskiej 3-5 odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego.

Spotkanie było poświęcone dyskusji i wydaniu opinii dotyczącej Regionalnej Strategii Innowacji i Strategii Energetycznej Województwa Dolnośląskiego.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYDARZENIA

Zmiana uchwały ZWD o powołaniu Regionalnego Forum Terytorialnego

W dniu 19 lutego 2019 r., Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 381/VI/19 w sprawie zmiany uchwały nr 4560/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Regionalnego Forum Terytorialnego

UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - do pobrania

VI. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego

W dniu 8 czerwca 2016 r. odbyło się we Wrocławiu VI. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego. Jego tematem przewodnim była debata nad modelami rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska. Posiedzenie otworzył Pan Tymoteusz Myrda, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Witając uczestników Forum wskazał na istotny obecnie problem kryzysu przywództwa i braku autentycznych liderów politycznych zarówno w kraju, jak i na arenie unijnej czy międzynarodowej. Obrady Forum prowadził Pan Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W pierwszej części posiedzenia Forum swoje wystąpienia mieli radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dr hab. Aldona Wiktorska – Święcka oraz dr Marek Obrębalski. Pierwsze wystąpienie dr hab. Aldony Wiktorskiej – Święckiej zatytułowane było „Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym – praktyka na Dolnym Śląsku w świetle standardów Unii Europejskiej”. Natomiast wystąpienie dra Marka Obrębalskiego dotyczyło różnych aspektów teoretycznych i praktycznych dotyczących pojęcia „spójności”, a jego tytuł brzmiał „W kierunku wieloaspektowej spójności regionu dolnośląskiego”.

Po krótkiej przerwie swoje wystąpienia mieli dr Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu oraz Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Pierwszy z prelegentów przedstawił szczegółowo zagadnienia związane z tematem „Spójność terytorialna i przestrzenna Dolnego Śląska”. Ostatnie wystąpienie podczas VI. posiedzenia Regionalnego Forum Terytorialnego dotyczyło „Modeli wdrażania polityki rozwoju Dolnego Śląska przez Samorząd Województwa”.

Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja z aktywnym udziałem zarówno wszystkich prelegentów, jak i Członków Forum oraz zaproszonych gości.

 

V. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego

W dniu 16 lutego 2016 r. odbyło się we Wrocławiu V. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego. Jego tematyką były założenia Regionalnej Polityki Transportowej Województwa Dolnośląskiego oraz wymogi warunków wstępnych (ex-ante) realizacji inwestycji transportowych ze środków EFRR 2014-2020 oraz Plan inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020. Posiedzeniu przewodniczył pan Andrzej Kosiór, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, obrady prowadził pan Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Pierwszą część posiedzenia rozpoczął dr Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego. W swoim wystąpieniu przedstawił założenia dokumentu pn. Regionalna Polityka Transportowa Województwa Dolnośląskiego oraz wymogi warunków wstępnych (ex-ante) realizacji inwestycji transportowych ze środków EFRR 2014-2020. Wskazał, że omawiany dokument jest jedynie wstępnym projektem planu inwestycji transportowych, który pozwoli na spełnienie warunkowości ex-ante, aby formalnie rozpocząć proces inwestycyjny i wydatkowanie środków.

Następnie przedstawiciele Instytutu Rozwoju Terytorialnego przedstawili kolejne elementy Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020. W zakresie kryteriów wyboru inwestycji drogowych założenia Planu przedstawił pan Jakub Rossowski. W odniesieniu do inwestycji kolejowych główne problemy i kryteria wyboru konkretnych inwestycji przedstawił pan Konrad Gejsztor. Kwestie związane z przeprowadzeniem Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu omówił pan Dariusz Zięba.

Na zakończenie tej części V. posiedzenia Forum dr Maciej Zathey przedstawił wykaz inwestycji, zarówno drogowych jak i kolejowych, ujętych w Planie inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020 wraz z umiejscowieniem ich w przestrzeni województwa dolnośląskiego.

W ostatniej części posiedzenia odbyła się dyskusja na temat przedstawionych informacji i dokumentów, w której aktywny udział, oprócz członków Forum, wzięli również zaproszeni Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

IV. POSIEDZENIE REGIONALNEGO FORUM TERYTORIALNEGO

 

W dniu 8 grudnia 2015 r. odbyło się we Wrocławiu IV. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego. Jego tematem przewodnim były trendy i prognozy demograficzne dla Dolnego Śląska, wyzwania i instrumenty polityki ludnościowej oraz transformacja modelu rodziny.
Pierwszym prelegentem była Pani Grażyna Marciniak, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego. W swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy”, przedstawiła zmiany liczby i struktury ludności Polski i Europy na podstawie: prognozy na lata 2014-2050 opracowanej w GUS, prognozy ONZ-Rewizja 2015 oraz prognozy Eurostatu – EUROPOP 2013. Dokonała również porównania założeń prognostycznych dla Polski i wyników prognoz demograficznych dla Polski i Unii Europejskiej oraz przedstawiła wyzwania dla polityki państwa w związku z konsekwencjami przewidywanych zmian liczby i struktury ludności.
Następnym prelegentem był Pan Przemysław Malczewski, Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, a tematem jego wystąpienia była „Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 r.”. W ramach tego wystąpienia omówione zostały prognozowane zmiany liczby i struktury ludności Dolnego Śląska do 2035 r., a także prognozowane zmiany liczby ludności w miastach pow. 20 tys. mieszkańców. Na koniec wystąpienia przedstawione zostały konsekwencje zmian demograficznych dla rozwoju regionu w sferze społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej.
Kolejne zagadnienie, zatytułowane „Transformacja rodziny jako stymulanta regresu demograficznego”, przedstawił dr hab. Waldemar Tyc prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Podczas swojego wystąpienia prof. Waldemar Tyc przedstawił umocowanie i ufundowanie rodziny jako bytu społecznego, omówił idealizacyjne modele rodziny oraz rodzaje i kierunki jej ewolucji, jak również czynniki transformacji rodziny.
Ostatnim prelegentem była Pani Monika Groszkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju. Jej wystąpienie, zatytułowane „Instrumenty polityki spójności wspierające politykę ludnościową”, dotyczyło obszarów wsparcia finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, mających istotne znaczenie dla przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian demograficznych i wspierania polityki ludnościowej, tj. upowszechnienie wychowania przedszkolnego i opieki nad dziećmi do lat 3, rozwój usług społeczno-zdrowotnych, kierowanych również do osób starszych, aktywne i zdrowe starzenie się, obszar zdrowia – zapewnienie kadry przystosowanej do obsługi zmian zachodzących w społeczeństwie, profilaktyka, leczenie chorób cywilizacyjnych.

Prezentacje:
Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Demograficzne aspekty rozwoju Dolnego Śląska prognoza do 2035 r.

Transformacja rodziny jako stymulanta regresu demograficznego

REGIONALNE FORUM TERYTORIALNE

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR) przewiduje możliwość utworzenia przez samorząd województwa Regionalnego Forum Terytorialnego (RFT) lub ciała o podobnym charakterze dla stymulowania dyskusji strategicznej na temat celów, kierunków i efektów polityki regionalnej oraz w celu zapewnienia platformy wymiany informacji i doświadczeń między aktorami polityki regionalnej z obszaru województwa. KSRR zawiera również propozycje składu takiego forum, do którego powinni wejść przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa, administracji rządowej w województwie, partnerzy społeczno-gospodarczy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, uczelni oraz instytucji badawczych i statystycznych oraz eksperci zewnętrzni w zależności od tematyki spotkań. Strategia Rozwoju Województwa (SRW) powinna zawierać informacje na temat utworzenia takiego forum w danym województwie. KSRR wprowadza również nowe rozwiązania systemowe w zakresie monitorowania i ewaluacji polityki regionalnej, które dotyczą również szczebla regionalnego. W zakresie monitorowania KSRR nakłada na samorządy województw obowiązki związane z przeprowadzaniem analiz trendów i sytuacji w zakresie rozwoju regionalnego i przestrzennego na poziomie regionalnym oraz czuwaniem nad właściwym przebiegiem realizacji polityki regionalnej przez tworzenie i wykorzystanie odpowiednich mechanizmów monitorowania i ewaluacji w celu zwiększenia efektywności i skuteczności realizowanych działań prorozwojowych.
W efekcie w SRW powinien znaleźć się opis systemu monitorowania i ewaluacji, w tym informacje  na temat systemu sprawozdawczości, m.in. dotyczące przygotowywania strategicznego raportu  o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym oraz informacje na temat sposobu zbierania i wykorzystania danych statystycznych dla monitorowania przebiegu procesów rozwoju regionalnego i ewaluacji ich efektów z wykorzystaniem bazy wskaźników rozwoju. W końcu KSRR przewiduje zmiany w zakresie systemu wdrażania polityki regionalnej dotyczące reorganizacji tego systemu w kierunku usprawnienia i zwiększenia efektywności jego funkcjonowania m.in. przez proces certyfikacji instytucji wdrażających. SRW powinny zawierać odniesienia do planowanych zmian w systemie wdrażania SRW.

(źródło: Aktualizacja Strategii Rozwoju Województw z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i unijnych – przewodnik; maj 2011 r.; str.31).

Uchwała w sprawie powołania Regionalnego Forum Terytorialnego


...................................................................................................................................................................................

INAUGURACYJNE POSIEDZENIE REGIONALNEGO FORUM TERYTORIALNEGO

W dniu 15 stycznia 2014 r. we Wrocławiu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, w którym uczestniczyli dolnośląscy samorządowcy, radni Sejmiku Województwa  Dolnośląskiego, przedstawiciele służb związanych z bezpieczeństwem publicznym, przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, społeczności akademickiej i organizacji pozarządowych.

Pierwsze posiedzenie Forum otworzyli pan Marek Skorupa, Wojewoda Dolnośląski oraz dr Jerzy Tutaj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. W trakcie posiedzenia prowadzonego przez dr Macieja Zatheya, Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim, przyjęto w głosowaniu regulamin prac RFT. Zaprezentowano, a następnie debatowano nad zagadnieniami związanymi m.in. z nowym układem dokumentów strategicznych, programów i polityk rozwoju na Dolnym Śląsku oraz systemem monitoringu rozwoju regionu. Członkom Forum przybliżono także strukturę projektu nowego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, wskazując osie priorytetowe i mające realizować je priorytety inwestycyjne. Omówiono także projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego.

Regionalne Forum Terytorialne jest podmiotem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa Dolnośląskiego stanowiącym platformę wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń w zakresie zagadnień strategicznych dla rozwoju regionu. Zostało powołane 13 sierpnia 2013 r. uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego.  Funkcjonowanie Forum stanowi realizację postanowień Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 oraz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 r.

 

Prezentacje z posiedzenia:

1. Regionalne Forum Terytorialne - idea, źródło, cele

2. Regionalne Forum Terytorialne - najważniejsze dokumenty planistyczne

3. Koncepcja działania i plan pracy Dolnośląskiego Obserwatorium Rozwoju Terytorialnego

4. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego. Perspektywa 2020

5. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

...............................................................................................................................................................

II. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, które odbyło się 15. września 2014 r. we Wrocławiu otworzył pan Jerzy Michalak, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Następnie  obrady Forum poprowadziła pani Anna Nowak – zastępca Dyrektora Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej w Departamencie Rozwoju Regionalnego  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Pierwszym punktem obrad było przedstawienie Koncepcji Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (SRWD 2020), którą zaprezentował pan Przemysław Malczewski, zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Założenia te zostaną w najbliższym czasie przedłożone do uchwalenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Następnie pan Artur Harc, Kierownik Działu Planowania i Programowania Rozwoju Regionalnego w Departamencie  Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawił projekt Planu wykonawczego SRWD 2020, określającego docelowy katalog programów, polityk i wytycznych wojewódzkich realizowanych na terenie Dolnego Śląska.

Kolejnym tematem wystąpienia były Założenia Polityki Wspierania Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim do 2020 roku, które przedstawiła pani Dyrektor Anna Nowak.

 Pierwszą część obrad zakończyła prezentacja Inteligentnych specjalizacji na Dolnym Śląsku dokonana przez panią Justynę Lasak – Kierownik Działu Innowacji i Konkurencji w Wydziale Gospodarki.
Dyskusję, która miała miejsce po przedstawieniu prezentacji zdominowała problematyka innowacyjności na Dolnym Śląsku w świetle koncepcji regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Uczestnicy Forum postulowali konieczność wzmocnienia koordynacji i współpracy pomiędzy nauką i biznesem w tym zakresie oraz instytucjonalizacji takiej współpracy. Powinni w niej, w bardziej zdecydowanym stopniu uczestniczyć przedstawiciele przedsiębiorstw. Uczestnicy dyskusji wskazywali również na potrzebę silniejszej koordynacji tego procesu przez samorząd województwa.

W czasie dyskusji poruszono również zagadnienia dotyczące katalogu programów, polityk i wytycznych wojewódzkich, Założeń Polityki Wspierania Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku i systemu monitoringu SRWD 2020.

Regionalne Forum Terytorialne stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zagadnień strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu; jego zadaniem jest wsparcie w tym kierunku dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Zarząd powołał Forum w sierpniu 2013 r., wcielając m. n. w taki sposób założenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 jak również Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.

Prezentacje z posiedzenia:

1. Koncepcja Monitoringu i Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

2. Założenia Polityki Wspierania Bezpieczeństwa

3. Plan Wykonawczy

4. Inteligentne specjalizacje na Dolnym Śląsku
 

III. POSIEDZENIE REGIONALNEGO FORUM TERYTORIALNEGO

18 czerwca 2015 r. we Wrocławiu odbyło się III. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, które otworzył i poprowadził pan Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Celem posiedzenia Forum było omówienie zagadnień związanych z szeroko rozumianą polityką miejską w kontekście wypracowania odpowiednich rozwiązań w tej dziedzinie dla województwa dolnośląskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia zakresu merytorycznego i stanu prac nad projektem Krajowej Polityki Miejskiej przez pana Andrzeja Brzozowego, Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, W myśl zamierzeń Krajowa Polityka Miejska wskazuje kierunki działań administracji rządowej oraz partnerów samorządowych, społecznych, gospodarczych w zakresie pożądanych przez rząd kierunków rozwoju miast. Informuje również o dostępnych instrumentach przyczyniających się do zwiększenia efektywności działań na rzecz obszarów miejskich.

Następnie pan Roman Szełemej, Prezydent Wałbrzycha, zaprezentował model zarządzania Aglomeracją Wałbrzyską. Podkreślił rolę rzeczywistej, intensywnej  współpracy samorządów lokalnych w procesie jej tworzenia, wzmacniania pozycji w regionie i skutecznym pozyskiwaniu środków UE. Efektem tych działań jest  podpisanie porozumienia z Samorządem Województwa Dolnośląskiego dotyczącego zarządzania ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Kolejne wystąpienie odnosiło się do teoretycznych i praktycznych zagadnień polityki miejskiej. Przedstawił je dr Marek Obrębalski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukazał on miasto jako konkurencyjny produkt, gdzie konkurencyjność rozumiana jest jako zdolność przystosowania się miast i regionów do zmieniających się warunków dla utrzymania lub poprawy rynkowej pozycji w toczącym się współzawodnictwie.

Ostatnim wystąpieniem, była prezentacja dra Macieja Zatheya, Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, na temat uwarunkowań rozwoju obszarów miejskich Dolnego Śląska na przykładzie projektów: „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym (WrOF)” oraz „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”. Analizy przeprowadzone w ramach tych projektów pozwoliły na określenie potencjałów wymienionych obszarów i wskazanie kierunków ich optymalnego rozwoju.

Posiedzenie zakończyło się dyskusją, w czasie której wskazano m.in. na konieczność wypracowania odpowiednich instrumentów prawno-organizacyjnych i finansowych dla skutecznego wdrażania polityki miejskiej na szczeblu krajowym i regionalnym. W czasie dyskusji podkreślono również znaczenie partycypacji społecznej w tworzeniu polityki miejskiej.


Prezentacje z posiedzenia: 

1. Projekt Krajowej Polityki Miejskiej,

2. Doświadczenia zarządzania Aglomeracją Wałbrzyską,

3. Teoretyczne i praktyczne aspekty polityki miejskiej,

4. Uwarunkowania rozwoju obszarów miejskich woj. dolnośląskiego na przykładzie LGOF i WROF.