rozmiar czcionki: A | A | A

Lista projektów kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO

Zgodnie z Aneksem do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego, zestawienie projektów kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO, powinno być zawarte w załączniku nr 5b. W wyniku procesu negocjacji oraz uzgadniania szczegółowych informacji dla każdego z przedsięwzięć priorytetowych ujętych w Kontrakcie, powstał ostateczny kształt załącznika nr 5b do Kontraktu, zaakceptowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, decyzją z dnia 19 stycznia 2016 r.

Lista projektów kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO

W marcu 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało drogą elektroniczną informację o pozytywnej ocenia dla zadnia pn. „Utworzenie i rozwój Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych. Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej oraz doposażenia w aparaturę specjalistyczną”. Recenzujący ocenił projekt jako bardzo dobry i zarekomendował go do realizacji.


Wobec powyższego, Zarząd Województwa Dolnośląskiego, decyzją z dnia 22 marca br., zaakceptował szczegółową informację dla przedmiotowego przedsięwzięcia i pismem z dnia 31 marca br., znak: DGP.I.2.2013, L.dz. 2379/03/2016, zwrócił się do Ministerstwa Rozwoju z prośbą o wrażenie zgody na uzgodnienie przedmiotowego projektu do realizacji w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego.


W odpowiedzi, Ministerstwo Rozwoju, pismem z dnia 12 kwietnia 2016, znak: DRP-II8610 (1) -11-MS/16, przekazało stronie Samorządowej zmieniony załącznika nr 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego, zawierający listę projektów kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a  w RPO, uzupełniony o przedsięwzięcia pn. „Utworzenie i rozwój Centrum kompetencji naturalnych surowców strategicznych. Adaptacja istniejącej infrastruktury badawczej oraz doposażenia w aparaturę specjalistyczną”.


     ZMIANA ZAŁĄCZNIKA 5B W 2018 ROKU:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pismem z dnia 19 stycznia 2018 r., znak: DRP-II.635.1.2018.AW poinformowało, że uaktualnienia wymaga załącznik 5b do Kontraktu Terytorialnego. Aktualizacja związana jest ze zmianą w zakresie składu konsorcjum w odniesieniu do projektu International Centre for Excellence in Manufacturing Technologies and Applications (ICEMTA) Międzynarodowe Centrum Doskonałości Technologii Wytwarzania i ich Aplikacji, realizowanego przez Politechnikę Wrocławską.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 6 lutego 2018 r. podjął decyzję zmieniającą treść załącznika nr 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego pn. „Informacja o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO”.

 

Aktualna lista projektów kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO