rozmiar czcionki: A | A | A

Aneks nr 4 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego

Aneks nr 4 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego został podpisany 20 czerwca 2022 r.

 

Dokument wprowadza zmianę zapisu w art. 9a w ust. 1 pkt 1 i otrzymuje brzmienie:

 

„„1) środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej

„EFRR", do wysokości 1 645 167 322 EUR; przedmiotowa kwota uwzględnia środki na ZIT

w wysokości nie mniejszej niż 155 940 738 EUR oraz środki przekazane w ramach REACT-EU

w wysokości 26 251 216 EUR na warunkach określonych w decyzji Komisji Europejskiej nr

C(2021) 9529 z dnia 15 grudnia 2021 r.;".

Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 2564/VI/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zatwierdził, uzgodnione z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego.

 

Aneks nr 4

 

Aneks nr 4 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego

Aneks nr 4 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego został podpisany 20 czerwca 2022 r.

 

Dokument wprowadza zmianę zapisu w art. 9a w ust. 1 pkt 1 i otrzymuje brzmienie:

 

„„1) środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej

„EFRR", do wysokości 1 645 167 322 EUR; przedmiotowa kwota uwzględnia środki na ZIT

w wysokości nie mniejszej niż 155 940 738 EUR oraz środki przekazane w ramach REACT-EU

w wysokości 26 251 216 EUR na warunkach określonych w decyzji Komisji Europejskiej nr

C(2021) 9529 z dnia 15 grudnia 2021 r.;".

Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 2564/VI/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zatwierdził, uzgodnione z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej zmiany Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego.

 

Aneks nr 4

 

Wynegocjowany kontrakt terytorialny podlega zatwierdzeniu uchwałą Rady Ministrów – po stronie rządowej oraz uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego – po stronie samorządowej.

Informacja o realizacji kontraktu terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2022 roku

Tabela opracowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawia w ujęciu syntetycznym informacje o realizacji wszystkich przedsięwzięć objętych Kontraktem Terytorialnym.LINK do tabeli

Informacja o realizacji kontraktu terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2021 roku

Tabela opracowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawia w ujęciu syntetycznym informacje o realizacji wszystkich przedsięwzięć objętych Kontraktem Terytorialnym.


LINK do tabeli

Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2020 r.

Tabela opracowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawia w ujęciu syntetycznym informacje o realizacji wszystkich przedsięwzięć objętych Kontraktem Terytorialnym.

 

LINK do tabeli

INFORMACJA O REALIZACJI KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W 2020 R.

Tabela została opracowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i przedstawia w ujęciu syntetycznym informacje o realizacji wszystkich przedsięwzięć objętych Kontraktem Terytorialnym.

 

LINK do tabeli

W okresie programowania 2014-2020 jednym z nowych instrumentów poprawy efektywności polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie będzie kontrakt terytorialny.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) kontrakt terytorialny jest umowę określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa, sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji, a także dofinansowanie, opracowywanych przez zarząd województwa, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności.

Kontrakt terytorialny jest narzędziem, które pozwoli na lepszą koordynację działań szczebla rządowego i samorządowego oraz dopasowanie finansowania inwestycji do specyficznych potrzeb mocnych stron każdego regionu.

Kontrakt terytorialny zawierany jest pomiędzy Radą Ministrów reprezentowaną przez ministra ds. rozwoju regionalnego a Zarządem Województwa Dolnośląskiego.

Proces formułowania stanowisk zachodzi równolegle na szczeblu rządowym i samorządowym i obejmuje przygotowanie stanowisk negocjacyjnych rządu i samorządu.

Stanowisko strony rządowej dotyczące zakresu i treści kontraktu terytorialnego opracowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego we współpracy z ministrami właściwymi ze względu na zakres objęty kontraktem terytorialnym.

Stanowiska strony samorządowej, dotyczący proponowanego zakresu i treści kontraktu terytorialnego, opracowuje Zarząd województwa.

Wynegocjowany kontrakt terytorialny podlega zatwierdzeniu uchwałą Rady Ministrów – po stronie rządowej oraz uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego – po stronie samorządowej.

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego

Informacja o realizacji w 2019 r. kontraktu terytorialnego dla województwa dolnośląskiego

Tabela opracowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, przedstawiającej syntetycznie informacje o realizacji wszystkich przedsięwzięć objętych Kontraktem Terytorialnym. Tabela, która będzie stanowiła załącznik do informacji  o realizacji kontraktu za rok 2019

Dolnośląskie - Informacja o stanie realizacji kontraktu terytorialnego w 2019 roku

Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego w 2018 r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017, poz. 1376 z późn. zm.) oraz Kontraktu Terytorialnego, Zarząd Województwa zobowiązany jest przekazać ministrowi właściwemu ze względu na zakres objęty kontraktem terytorialnym, informację o realizacji kontraktu w roku poprzednim. Informacja powinna być przygotowana na podstawie danych przekazanych przez podmioty bezpośrednio odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć priorytetowych ujętych w kontrakcie.

Tabela opracowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, przedstawiająca syntetycznie informacje o realizacji wszystkich przedsięwzięć objętych Kontraktem Terytorialnym, która będzie stanowiła załącznik do informacji o realizacji kontraktu za rok 2018.