rozmiar czcionki: A | A | A

Kontrakt Terytorialny dla Dolnego Śląska podpisany!

14 listopada 2014 r. Marszałek Cezary Przybylski oraz Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, podpisali Kontrakt Terytorialny dla Dolnego Śląska. Dokument ten to efekt kilkumiesięcznych negocjacji określających w jakim stopniu inwestycje realizowane w latach 2014-2020 finansowane będą przez rząd, a w jakim przez samorząd województwa. Zawiera on listę przedsięwzięć priorytetowych oraz warunkowych, których realizacja uzależniona będzie między innymi od dostępności środków finansowych. Dzięki przedsięwzięciom zawartym w Kontrakcie Terytorialnym na Dolny Śląsk trafi w najbliższych sześciu latach ok. 28 miliardów złotych.
Kontrakt Terytorialny jest formą porozumienia rządu z samorządami w sprawie koordynowania dużych, priorytetowych dla regionów inwestycji. Kontrakt obowiązywać będzie w latach 2014-2020.

Proces formułowania stanowisk zachodził równolegle na szczeblu rządowym i samorządowym oraz obejmował przygotowanie mandatów negocjacyjnych rządu i samorządu. Podstawą do opracowania mandatu po stronie samorządowej była Strategia Rozwoju Województwa oraz inne oficjalne dokumenty przyjęte przez samorząd regionu. Mandat negocjacyjny samorządu określał przede wszystkim cele, przewidziane do osiągnięcia na obszarach objętych kontraktem, a także przedsięwzięcia priorytetowe istotne z punktu widzenia realizacji tych celów. Mandat zawierał także propozycję listy przedsięwzięć priorytetowych niezbędnych do realizacji zakładanych celów rozwojowych.

Za koordynację całości procesu po stronie samorządowej odpowiadał Marszałek Województwa. Efektem negocjacji jest opracowanie przez ministra ds. rozwoju regionalnego projektu kontraktu terytorialnego, który jest następnie przekazywany zarządom województw. Marszałek przekazuje następnie zarządowi województwa i sejmikowi województwa uzgodnienia z negocjacji kontraktu wnioskując o zgodę na jego podpisanie. Po uzyskaniu tej zgody strony zawierają kontrakt. Jego zadaniem jest umożliwienie rządowi i samorządowi wojewódzkiemu równoległego realizowania wybranych inwestycji w sposób spójny i komplementarny.