rozmiar czcionki: A | A | A

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADAŃ W RAMACH DFPR 2022

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH DFPR 2022

Termin zakończenia realizacji zadaia, na który uzyskali Państwo dofinansowanie w ramach  pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022”, przypada na 15 listopada 2022 r. Poprzez zakończenie realizacji należy rozumieć  zakończenie wszystkich zadań oraz wydatkowanie środków (zgodnie z par. 4 ust  2 umowy dotacji).

Dodatkowo przypominamy, że beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania finansowo-merytorycznego (wzór w załączeniu) wraz z dokumentami określonym w sprawozdaniu w terminie do 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania (liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego);


-beneficjent zobowiązany jest do przesłania sprawozdania finansowo – merytorycznego w formie papierowej na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Gospodarki, Wydział Rozwoju Regionalnego
ul. Walońska 3-5, 50 – 413 Wrocław;


-sprawozdanie finansowo-merytoryczne w wersji edytowalnej wraz ze zdjęciami inwestycji, bez załączników, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dfpr@dolnyslask.pl ;

-beneficjent, na własny koszt, zobowiązuje się do umieszczenia w miejscu prowadzenia inwestycji tablicy informacyjnej mówiącej o współfinansowaniu zadania z Budżetu Województwa Dolnośląskiego, szczegółowe informacje dotyczące tablicy informacyjnej można znaleźć na stronie internetowej www.dfpr.dolnyslask.pl

 WZÓR SPRAWOZDANIA

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADAN W RAMACH DFPR 2022

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADAŃ W RAMACH DFPR 2022

Termin zakończenia realizacji zadania, na który uzyskali Państwo dofinansowanie w ramach  pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022”, przypada na 15 listopada 2022 r. Poprzez zakończenie realizacji należy rozumieć  zakończenie wszystkich zadań oraz wydatkowanie środków (zgodnie z par. 4 ust  2 umowy dotacji).

Dodatkowo przypominamy, że beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania finansowo-merytorycznego (wzór w załączeniu) wraz z dokumentami określonym w sprawozdaniu w terminie do 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania (liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego);


- beneficjent zobowiązany jest do przesłania sprawozdania finansowo – merytorycznego w formie papierowej na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Gospodarki, Wydział Rozwoju Regionalnego
ul. Walońska 3-5, 50 – 413 Wrocław;


- sprawozdanie finansowo-merytoryczne w wersji edytowalnej wraz ze zdjęciami inwestycji, bez załączników, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dfpr@dolnyslask.pl ;

- beneficjent, na własny koszt, zobowiązuje się do umieszczenia w miejscu prowadzenia inwestycji tablicy informacyjnej mówiącej o współfinansowaniu zadania z Budżetu Województwa Dolnośląskiego, szczegółowe informacje dotyczące tablicy informacyjnej można znaleźć na stronie internetowej www.dfpr.dolnyslask.pl

 WZÓR SPRAWOZDANIA


 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


WYNIKI KONKURSU

Informujemy, że dnia 12 maja 2022 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wyłonionym w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022”.

Zgodnie z Regulaminem w przypadku pojawienia się oszczędności bądź zwiększenia puli środków finansowych, przeznaczonych na konkurs DFPR 2022, dotacja celowa zostanie przyznana kolejnej gminie z listy rankingowej. 


WYNIKI KONKURSU- lista rankingowa


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU DFPR 2022

Szanowni Państwo, 14 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022”.

DFPR to konkurs dla gmin, który ma na celu realizację zasady równomiernego rozwoju. Pozwala on na wsparcie gmin w realizacji zadań własnych, wpisujących się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i realizujących tym samym jej cele strategiczne. DFPR stanowi realizację uprawnień samorządu województwa do udzielania pomocy (w tym finansowej) innym jednostkom samorządu terytorialnego.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OGŁOSZENIEM O KONKURSIE

FORMULARZ WNIOSKU W RAMACH KONKURSU DFPR 2022

LISTA GMIN UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE

REGULAMIN KONKURSU DFPR 2022

WZÓR UMOWY

WAŻNE!!! TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 7.03.2022