rozmiar czcionki: A | A | A

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DO 2020 ROKU.

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego (SRWD) jest najważniejszym dokumentem strategicznym regionu. W powiązaniu z krajowymi (w szczególności Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego) oraz unijnymi dokumentami strategicznymi, ujmuje całość spraw wpływających na kształtowanie sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Dolnego Śląska.
Strategia rozwoju województwa, zgodnie z  obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, określa m.in. diagnozę sytuacji i prognozę trendów rozwojowych oraz cele rozwoju w odniesieniu do okresu obwiązywania dokumentu. Strategia winna mieć charakter integracyjny nie tylko w stosunku do mieszkańców, ale też i organizacji pozarządowych oraz jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli działających na danym terenie.
W oparciu o obowiązujące uregulowania prawne, w dniu 24 marca 2011 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr VIII/109/11 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. Uchwała stanowi podstawę tworzenia systemu zarządzania strategicznego regionu, jak również określa ramy prac nad aktualizacją SRWD.
Do czasu zakończenia prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, obowiązuje Strategia przyjęta uchwałą nr XLVIII/649/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku.