rozmiar czcionki: A | A | A

Opracowania przygotowane w ramach projektu pn. "Analizy, badania i prognozy na rzecz Startegii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego":

1. Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów. Opracowanie analiz zawierających rekomendacje dotyczące pożądanych działań dla zwiększania atrakcyjności gospodarczej regionu.

2. Analiza tendencji rozwojowych regionu w odniesieniu do zgodności ze strategią.

3. Analiza aktywności dolnośląskich podmiotów gospodarczych. Wyznaczenie głównych trendów. Impulsy patentowe. Studia Przypadków.

4. Analiza rozwoju społecznego w świetle programowania rozwoju gospodarczego, na podstawie prognoz zmian demograficznych i społecznych na rozwój gospodarczy Dolnego Śląska.

5. Analiza systemu edukacji w świetle zmian demograficznych i społecznych regionu. Określenie zapotrzebowania na edukację na różnych poziomach w regionie w świetle prognoz demograficznych i społecznych.

6. Analiza zagrożeń społecznych dla Dolnego Śląska. Wykorzystanie wyników sondaży społecznych w różnych obszarach życia do prognozowania zagrożeń społecznych w regionie.

7. Analiza stanu i procesów integracji społeczno – gospodarczej, instytucjonalnej i przestrzennej regionu. Dokonanie analizy dotyczącej koegzystencji funkcji ochronnych oraz rozwoju systemów komunikacji i sieci infrastruktury w województwie dolnośląskim.

8. Analiza wykorzystania naturalnych bogactw regionu w kontekście rozwoju społeczno – gospodarczego z uwzględnieniem przekrojów przestrzennych, w związku z perspektywą wyczerpania złóż naturalnych bogactw. Opracowanie założeń do Strategii Zrównoważonego Rozwoju w tym zakresie.

9. Analiza określająca wpływ zintegrowanego zarządzania obszarem metropolitalnym na region.

10. Dolny Śląsk w sferze (sieci) makroregionalnej i globalnej. Dokonanie analizy regionu w kontekście spójności zewnętrznej, przestrzennej i gospodarczej.

11. Modele rozwoju dla terenów urbanizujących się w obrębie wielofunkcyjnych terenów wiejskich w regionie.

12. Analizy dokumentów na poziomie regionalnym, ich uporządkowanie oraz ocena aktualności i przydatności w kształtowaniu bieżących i przyszłych procesów społecznych i gospodarczych regionu wraz z rekomendacjami co do dokumentów niezbędnych do opracowania.

13. Raporty z monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego za rok 2008 i 2009.

14. Metodologia oceny wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

Pozostałe opracowania w zakresie sytuacji społeczno-gospodarczej Dolnego Śląska:

Efekty realizacji Polityki Spójności Unii Europejskiej w Województwie Dolnośląskim, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, przy użyciu modelu regionalnego HERMIN-Raport końcowy.