rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2024 roku

23 kwietnia 2024 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2024 roku.

Dofinansowanie otrzymało 90 projektów, na łączną kwotę 3 266 670 zł.

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Działania te stworzą warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ich mieszkańców.


Do pobrania


Uchwała nr LXIX/1520/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2024 roku

W dniu 29 kwietnia 2024 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 8660/VI/24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2024 roku.

 

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów dotyczących poprawy funkcjonowania grup odnowy wsi poprzez pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Na jego realizację w 2024 roku przeznaczono z budżetu Województwa Dolnośląskiego kwotę 400 000 zł, w ramach której wsparcie finansowe otrzymały 43 zadania publiczne zgłoszone przez organizacje pozarządowe z terenu Dolnego Śląska.

 

Załącznik:

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 8660/VI/24 rozstrzygnięcie konkursu ofert.

Informacja dot. wydłużenia naboru w konkursie pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2024 roku

W nawiązaniu do uchwały nr 8253/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8058/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2024 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert informujemy, że zmianie uległa data zakończenia naboru. Oferty będą przyjmowane do 20 marca 2024 roku do godz. 15.30. Jednocześnie dopuszczona została możliwość składania oferty w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie https://dolnoslaskie.engo.org.pl

W załączeniu:

1.       Uchwała nr 8253/VI/24 ZWD z dnia 26.02.2024 r. (aktualne ogłoszenie o konkursie),

2.       Oferta wersja edytowalna,

3.       Oświadczenie o funkcjonowaniu w inicjatywie ODW i wpisaniu zadania publicznego w Sołecką Strategię Rozwoju Miejscowości,

4.       Oświadczenie o nr konta bankowego oferenta.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2024 roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2024 roku.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2024 roku, w realizacji projektów mających za zadanie poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 25 stycznia - 16 lutego 2024 roku.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Dominik Wojciechowski, tel. (71) 776 97 47,
e-mail: odw@dolnyslask.pl

 

Załączniki:

1. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 8058/VI/24 z dnia 24 stycznia 2024 r.

2. Wzór oferty 2024.

3. Wzór sprawozdania 2024.

4. Oświadczenie o formalnym uczestnictwie w programie i wpisaniu zadania w Sołecką Strategię Rozwoju

5. Oświadczenie oferenta dotyczące nr konta bankowego.

6. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

7. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.

Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2024 roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2024 roku.


Termin naboru: od 29 stycznia do 16 lutego 2024 roku


Wnioski należy składać:
- osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego,
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Obszarów Wiejskich, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12 – 14, 50 - 411 Wrocław (na kopercie należy umieścić dopisek z nazwą konkursu, tj. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”),
- za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.


O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.


Należy szczegółowo zapoznać się z zasadami konkursu oraz instrukcją wypełniania wniosku, które zostały uzupełnione o dodatkowe zapisy:
1. Beneficjentem pomocy może być tylko i wyłącznie gmina wiejska lub miejsko - wiejska.
2. Projekt nie może być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub innych środków budżetu województwa.
3. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu nie może przekroczyć 40 000 zł.
4. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.
5. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, który będzie dotyczył jednego zakresu działania.
6. Za zakończenie realizacji zadania uznaje się podpisanie protokołu końcowego.
7. Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa 11 października 2024 roku.
8. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu, powodujące konieczność aneksowania umowy, należy zgłaszać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu rozliczenia projektu, tj. do dnia 27 września 2024 roku (decyduje data wpływu do UMWD).
9. W takcie realizacji umowy dopuszczalne są zmiany w zakresie projektu niewymagające sporządzenia aneksu, które mogą wynieść maksymalnie do 15% odchylenia w zakresie każdego miernika rzeczowego.
10. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów w ramach jednych uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do uzupełnień.
11. W przypadku, gdy dokumenty złożone w uzupełnieniach wymagają dodatkowych wyjaśnień wnioskodawca jest zobowiązany do udzielenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 4 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania do złożenia dodatkowych wyjaśnień.
12. W przypadku, gdy po uzupełnieniu oraz złożeniu dodatkowych wyjaśnień wniosek o przyznanie pomocy będzie nieprawidłowy i/lub niekompletny, zostanie odrzucony ze względów formalnych.
13. W ramach zakresów projektu beneficjenci mogą realizować dodatkowo:
- zagospodarowanie terenów zielonych;
- wykonanie, remont lub budowę zbiornika do gromadzenia wód opadowych, który umożliwia ponowne jej wykorzystanie.
14. Beneficjent konkursu jest zobowiązany do promocji projektu poprzez zamontowanie tablicy informacyjnej oraz umieszczenie informacji na stronie gminy o realizacji projektu oraz współfinansowaniu z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres: odw@dolnyslask.pl lub telefoniczny z następującymi osobami: Łukaszem Kukulskim, Martą Pasierską, Magdaleną Hutta-Kowalską, pod numerami telefonów: 71/770 44 70, 71/776 98 31.


Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała Nr 8059/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2024 roku
 2. Zasady dofinansowania projektów w konkursie
 3. Wzór wniosku o przyznanie pomocy
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach konkursu
 5. Wzór zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 1)
 6. Oświadczenie – wpis do Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi (załącznik opcjonalny do wykorzystania)
 7. Oświadczenie – wykonanie zbiornika do gromadzenia wód opadowych w ramach projektu (załącznik opcjonalny do wykorzystania)
 8. Oświadczenie – realizacja zagospodarowania terenów zielonych w ramach projektu (załącznik opcjonalny do wykorzystania)
 9. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy na 2024 rok
 10. Wzór tablicy informacyjnej


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2024 roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2024 roku.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2024 roku, w realizacji projektów mających za zadanie poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 25 stycznia - 16 lutego 2024 roku.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Dominik Wojciechowski, tel. (71) 776 97 47,
e-mail: odw@dolnyslask.pl

 

Załączniki:

1. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 8058/VI/24 z dnia 24 stycznia 2024 r.

2. Wzór oferty 2024.

3. Wzór sprawozdania 2024.

4. Oświadczenie o formalnym uczestnictwie w programie i wpisaniu zadania w Sołecką Strategię Rozwoju

5. Oświadczenie oferenta dotyczące nr konta bankowego.

6. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

7. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.

Informacje dotyczące rozliczenia przyznanej pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” oraz przekazania środków finansowych w 2023 r.

Informujemy, że pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów, dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania).


Ponadto prosimy o przesłanie dokumentacji fotograficznej zrealizowanego projektu oraz poinformowanie o planowanym końcowym odbiorze projektu (najpóźniej 7 dni przed planowaną datą odbioru) na adres: odw@dolnyslask.pl.


Jednocześnie przypominamy, że w trakcie realizacji umowy dopuszczalne są zmiany w zakresie projektu, które mogą wynieść maksymalnie do 15% odchylenia w zakresie każdego miernika rzeczowego, takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu.

Wszystkie pozostałe zmiany zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania określonych w umowie o dofinansowanie wymagają sporządzenia pisemnego aneksu, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich.


Wniosek o aneksowanie powinien zawierać niezbędne załączniki umożliwiające weryfikację proponowanych zmian wraz ze zaktualizowanym zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz w przypadku realizacji projektu na obszarach objętych nadzorem konserwatorskim (w tym obiekty zabytkowe) obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o aneks będzie opinia, zgoda lub decyzja właściwego organu.


Zgodnie z umową o dofinansowanie zmiany dotyczące realizacji projektu należy zgłaszać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu rozliczenia zadania, tj. do dnia 15 września 2023 roku (decyduje data wpływu do UMWD).


Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 29 września 2023 roku (liczy się data wpływu do UMWD).


Do pobrania:

 1. Wzór wniosku o płatność
 2. Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
 3. Wskazania do opisu dokumentów finansowo - księgowych
 4. Wzór informacji o współfinansowaniu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2023 r.

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) oraz na podstawie uchwały nr L/1018/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2023 r.” Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2023 roku.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2023 roku, w realizacji projektów mających za zadanie poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 25 stycznia - 16 lutego 2023 roku.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Dominik Wojciechowski, tel. (71) 776 97 47,
e-mail: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl.

 

Załączniki:

1. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 6453/VI/23 z dnia 24 stycznia 2023 r.

2. Wzór oferty 2023.

3. Wzór sprawozdania 2023.

4. Oświadczenie o formalnym uczestnictwie w programie i wpisaniu zadania w Sołecką Strategię Rozwoju

5. Oświadczenie oferenta dotyczące nr konta bankowego.

6. Ustawa o działalności pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 r.

7. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.

Konkurs "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2023 roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2023 roku.

Termin naboru: od 23 stycznia do 10 lutego 2023 roku

Wnioski należy składać:

- osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego,

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Obszarów Wiejskich, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12 – 14, 50 - 411 Wrocław (na kopercie należy umieścić dopisek z nazwą konkursu, tj. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”),

- za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP: (/UMWD_WROCLAW/skrytkaESP).


O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic
i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.


Należy szczegółowo zapoznać się z zasadami konkursu oraz instrukcją wypełniania wniosku, które zostały uzupełnione o dodatkowe zapisy:


1. Beneficjentem pomocy może być tylko i wyłącznie gmina wiejska lub miejsko - wiejska.
2. Projekt nie może być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub innych środków budżetu województwa.
3. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu nie może przekroczyć 40 000 zł.
4. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.
5. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, który będzie dotyczył jednego zakresu działania.
6. Za zakończenie realizacji zadania uznaje się podpisanie protokołu końcowego (Beneficjent zobowiązany jest poinformować w formie e-mailowej na adres: odw@dolnyslask.pl, najpóźniej 7 dni przed planowanym końcowym odbiorem prac, o terminie i miejscu odbioru).
7. Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa 29 września 2023 roku.
8. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu, powodujące konieczność aneksowania umowy, należy zgłaszać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu rozliczenia projektu, tj. do dnia 15 września 2023 roku (decyduje data wpływu do UMWD).
9. W takcie realizacji umowy dopuszczalne są zmiany w zakresie projektu niewymagające sporządzenia aneksu, które mogą wynieść maksymalnie do 15% odchylenia w zakresie każdego miernika rzeczowego.
10. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.
11. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów w ramach I i II uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy. W przypadku, gdy po II uzupełnieniach wniosek o przyznanie pomocy będzie nieprawidłowy i/lub niekompletny, zostanie odrzucony ze względów formalnych.
12. W ramach zakresów projektu beneficjenci mogą realizować dodatkowo:
- zagospodarowanie terenów zielonych;
- wykonanie, remont lub budowę zbiornika do gromadzenia wód opadowych, który umożliwia ponowne jej wykorzystanie.
13. Beneficjent konkursu jest zobowiązany do promocji projektu poprzez zamontowanie tablicy informacyjnej oraz umieszczenie informacji na stronie gminy o realizacji projektu oraz współfinansowaniu z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres: odw@dolnyslask.pl lub telefoniczny z następującymi osobami: Łukaszem Kukulskim, Martą Pasierską, Magdaleną Huttą-Kowalską, pod numerami telefonów: 71/770 44 70, 71/776 98 31, 71/776 96 32.


Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała Nr 6425/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2023 r.
 2. Zasady dofinansowania projektów w konkursie.
 3. Wzór wniosku o przyznanie pomocy.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach konkursu.
 5. Wzór zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 1).
 6. Oświadczenie – wpis do Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi (załącznik opcjonalny do wykorzystania).
 7. Oświadczenie – wykonanie zbiornika do gromadzenia wód opadowych w ramach projektu (załącznik opcjonalny do wykorzystania).
 8. Oświadczenie – realizacja zagospodarowania terenów zielonych w ramach projektu (załącznik opcjonalny do wykorzystania).
 9. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy na 2023 rok.
 10. Wzór tablicy informacyjnej.Informacje dotyczące rozliczenia przyznanej pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku oraz przekazania środków finansowych

Informujemy, że pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów, dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania).


Ponadto prosimy o przesłanie dokumentacji fotograficznej zrealizowanego projektu na adres: odw@dolnyslask.pl.


Jednocześnie przypominamy, że każdorazowe zmiany zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania określonych w umowie o dofinansowanie wymagają sporządzenia pisemnego aneksu, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Wydziału Obszarów. Wniosek o aneksowanie powinien zawierać niezbędne załączniki umożliwiające weryfikację proponowanych zmian wraz ze zaktualizowanym zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz w przypadku realizacji projektu na obszarach objętych nadzorem konserwatorskim (w tym obiekty zabytkowe) obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o aneks będzie opinia, zgoda lub decyzja właściwego organu.


Zgodnie z umową o dofinansowanie zmiany dotyczące realizacji projektu należy zgłaszać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu rozliczenia zadania.


Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 30 września 2022 roku.


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z następującymi osobami:

Magdalena Hutta-Kowalska, e-mail: magdalena.hutta-kowalska@umwd.pl, tel. 71 776 96 32

Marta Pasierska, e-mail: marta.pasierska@umwd.pl, tel. 71 776 98 31

Łukasz Kukulski, e-mail: lukasz.kukulski@umwd.pl, tel. 71 770 44 70


Do pobrania:
1. Wzór wniosku o płatność
2. Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
3. Wskazania do opisu dokumentów finansowo - księgowych
4. Wzór informacji o współfinansowaniu


Rozstrzygnięcie konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku

Informujemy, że 12 maja 2022 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy
w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku.


Dofinansowanie otrzymały 52 projekty, na łączną kwotę 1 894 298,00 zł.


Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych
z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Działania te stworzą warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ich mieszkańców.


Uchwała nr XLVI/905/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Konkurs „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2022 roku.

Termin naboru: od 27 stycznia do 24 lutego 2022 roku

Wnioski należy składać:
- osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Obszarów Wiejskich, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12 – 14, 50 - 411 Wrocław (na kopercie należy umieścić dopisek z nazwą konkursu, tj. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”)
- za pośrednictwem ePUAP


O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.


Należy szczegółowo zapoznać się z zasadami konkursu oraz instrukcją wypełniania wniosku, które zostały uzupełnione o dodatkowe zapisy:
1. Beneficjentem pomocy może być tylko i wyłącznie gmina wiejska lub miejsko - wiejska.
2. Projekt nie może być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub innych środków budżetu województwa.
3. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu nie może przekroczyć 40 000 zł.
4. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.
5. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, który będzie dotyczył jednego zakresu działania.
6. Za zakończenie realizacji zadania projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.
7. Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa 30 września 2022 roku.
8. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu (wnioski o aneksowanie umowy) należy zgłaszać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu rozliczenia zadania, tj. do 16 września 2022 roku.
9. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.
10. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów w ramach I i II uzupełnień do wniosku o przyznanie pomocy. W przypadku, gdy po II uzupełnieniach wniosek o przyznanie pomocy będzie nieprawidłowy i/lub niekompletny, zostanie odrzucony ze względów formalnych.
11. W ramach zakresów projektu beneficjenci mogą realizować dodatkowo:
- zagospodarowanie terenów zielonych;
- wykonanie, remont lub budowę zbiornika do gromadzenia wód opadowych, który umożliwia ponowne jej wykorzystanie
12. Beneficjent konkursu jest zobowiązany do promocji projektu poprzez zamontowanie tablicy informacyjnej oraz umieszczenie informacji na stronie gminy o realizacji projektu oraz współfinansowaniu z Budżetu Województwa Dolnośląskiego.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres: odw@dolnyslask.pl lub z następującymi osobami:

- Łukasz Kukulski, e-mail: lukasz.kukulski@umwd.pl
- Marta Pasierska, e-mail: marta.pasierska@umwd.pl
- Magdalena Hutta-Kowalska, e-mail: magdalena.hutta-kowalska@umwd.pl


Telefon: 71 770 44 70, 71 776 98 31, 71 776 96 32


Dokumenty do pobrania:
1. Uchwała Nr 4841/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2022 r.
2. Zasady dofinansowania projektów w konkursie.
3. Wzór wniosku o przyznanie pomocy.
4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach konkursu.
5. Wzór zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 1).
6. Oświadczenie – wpis do Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi (załącznik opcjonalny do wykorzystania).
7. Oświadczenie – wykonanie zbiornika do gromadzenia wód opadowych w ramach projektu (załącznik opcjonalny do wykorzystania).
8. Oświadczenie – realizacja zagospodarowania terenów zielonych w ramach projektu (załącznik opcjonalny do wykorzystania).
9. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy na 2022 rok.
10. Wzór tablicy informacyjnej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2022 r.

 

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXXVII/735/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 r.” Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2022 roku.


Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2022 roku, w realizacji projektów mających za zadanie poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 31 stycznia - 21 lutego 2022 roku.

Dodatkowych informacji na temat konkursu  udziela p. Dominik Wojciechowski,  tel. (71) 776 97 47, e-mail: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl.

 

Załączniki:

1. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4812 /VI/22 z dnia 18 stycznia 2022 r.

2. Wzór oferty 2022.

3. Wzór sprawozdania 2022.

4. Załącznik nr 3 Oświadczenie do wyboru (edytowalne).

5. Dodatkowe oświadczenia (edytowalne) do ewentualnego wykorzystania.

6. Ustawa o działalności pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 r.

7. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.


 

Informacje dotyczące rozliczenia przyznanej pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” oraz przekazania środków finansowych

Informujemy, że pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów, dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania oraz nośnik elektroniczny z dokumentacją fotograficzną realizacji projektu).


Jednocześnie przypominamy, że każdorazowe zmiany zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania określonych w umowie o dofinansowanie wymagają sporządzenia pisemnego aneksu, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Wydziału Obszarów. Wniosek o aneksowanie powinien zawierać niezbędne załączniki umożliwiające weryfikację proponowanych zmian wraz ze zaktualizowanym zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz w przypadku realizacji projektu na obszarach objętych nadzorem konserwatorskim (w tym obiekty zabytkowe) obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o aneks będzie opinia, zgoda lub decyzja właściwego organu.


Zgodnie z umową o dofinansowanie zmiany dotyczące realizacji projektu należy zgłaszać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu rozliczenia zadania.

Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 29 października 2021 roku.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z następującymi osobami:

Magdalena Hutta-Kowalska, e-mail: magdalena.hutta-kowalska@umwd.pl, tel. 71 776 96 32

Marta Pasierska, e-mail: marta.pasierska@umwd.pl, tel. 71 776 98 31

Łukasz Kukulski, e-mail: lukasz.kukulski@umwd.pl, tel. 71 770 44 70


Do pobrania:
1. Wzór wniosku o płatność
2. Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
3. Wskazania do opisu dokumentów finansowo - księgowych
4. Wzór informacji o współfinansowaniu


Konkurs "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2021 roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2021 roku.

Termin naboru: od 15 lutego do 12 marca 2021 roku

Wnioski należy składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).


Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.


Należy szczegółowo zapoznać się z zasadami konkursu oraz instrukcją wypełniania wniosku, które w stosunku do ubiegłorocznych zasad zostały uzupełnione o dodatkowe zapisy:
1. Beneficjentem pomocy może być wyłącznie gmina wiejska, lub miejsko - wiejska.
2. Projekt nie może być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub innych środków budżetu województwa.
3. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł.
4. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.
5. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, który będzie dotyczył jednego zakresu działania.
6. Za zakończenie realizacji zadania projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.
7. Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 29 października 2021 roku.
8. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu (wnioski o aneksowanie umowy) należy zgłaszać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu rozliczenia zadania.
9. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.
10. Wnioskodawca może zadeklarować prowadzenie działań promocyjnych projektu, które stanowią koszt niekwalifikowalny. Działania promocyjne powinny być prowadzone na każdym etapie realizacji projektu, a następnie powinny zostać udokumentowane przy składaniu wniosku o płatność.
11. Zadanie musi być realizowane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami/instrukcjami obowiązującymi w danej gminie.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z następującymi osobami:

Łukasz Kukulski, e-mail: lukasz.kukulski@umwd.pl

Marta Pasierska, e-mail: marta.pasierska@umwd.pl

Magdalena Hutta-Kowalska, e-mail: magdalena.hutta-kowalska@umwd.pl

Telefon: (71) 776 98-31 lub (71) 776 96-32


Dokumenty do pobrania:
1. Uchwała Nr 3371/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2021 r.
2. Zasady dofinansowania projektów w konkursie
3. Wzór wniosku o przyznanie pomocy
4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach konkursu
5. Wzór zestawienia rzeczowo – finansowego (załącznik nr 1)
6. Oświadczenie – wpis do Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi (załącznik nr 6)
7. Oświadczenie – lokalizacja zbiornika retencyjnego na terenie miejscowości w której realizowany jest projekt, którego właścicielem jest gmina (załącznik nr 7)
8. Oświadczenie – prowadzenie działań promocyjnych (załącznik nr 8)
9. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy na 2021 rok
10. Wzór tablicy
11. Logo Programu


 

Informacje dotyczące przekazania środków finansowych i rozliczenia przyznanej pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2020 roku

Informujemy, że pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów, dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania oraz płytę CD z dokumentacją fotograficzną realizacji projektu).


Jednocześnie przypominamy, że każdorazowe zmiany zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania określonych w umowie o dofinansowanie wymagają sporządzenia pisemnego aneksu, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych. Wniosek o aneksowanie powinien zawierać niezbędne załączniki umożliwiające weryfikację proponowanych zmian wraz ze zaktualizowanym zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji oraz w przypadku realizacji projektu na obszarach objętych nadzorem konserwatorskim (w tym obiekty zabytkowe) obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o aneks będzie opinia, zgoda lub decyzja właściwego organu.


Zgodnie z umową o dofinansowanie zmiany dotyczące realizacji projektu należy zgłaszać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu rozliczenia zadania.


Ostateczny termin realizacji
(tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 30 października 2020 roku.


Do pobrania:
1. Wzór wniosku o płatność
2. Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
3. Wskazania do opisu dokumentów finansowo - księgowych
4. Wzór informacji o współfinansowaniu


Rozstrzygnięcie XIV edycji konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

zdj. Gmina Jerzmanowa

Informujemy, że 25 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2020 roku. Dofinansowanie otrzymało 51 projektów, na łączną kwotę 1 396 117,00 zł.


Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu, poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia w gminach. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu, dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz, co jest nowością,  racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi. Działania te stworzą warunki dla rozwoju  społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ich mieszkańców.

Uchwała nr XX/489/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2020 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2020 roku.

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XII/286/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2020 rok”.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2020 roku, w realizacji projektów mających za zadanie poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 2 marca  - 27 marca 2020 roku.

kontakt: tel. (71) 776 97 47: Dominik Wojciechowski,
e-mail: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl

Załączniki:
1. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 1777/VI/20 z 12 lutego 2020 roku
2. Wzór oferty - NOWY WZÓR
3. Instrukcja wypełniania oferty na wzorze
4. Wzór sprawozdania - NOWY WZÓR
5. Oświadczenia i załączniki wersje edytowalne
6. Ustawa o działalności pożytku publicznego
7. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku


XIV edycja konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi"

zdj. Gmina Warta Bolesławiecka (2019 r.)

Termin naboru pozostaje bez zmian, tj. do 17 marca 2020 roku.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną zostały wprowadzone ułatwienia dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu.

Obecnie dopuszczone są poniższe sposoby dostarczenia wniosku:

1.    Wniosek złożony osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego do dnia 17 marca 2020.

Od poniedziałku (16 marca 2020) wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej przeniesionej obok wejścia głównego od ulicy Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14.Więcej informacji >>>

2.    Wniosek może zostać wysłany w formie elektronicznej (ePUAP) oraz zostać wysłany pocztą do dnia 17 marca 2020.

Aby uznać, że wniosek został złożony poprawnie należy spełnić dwa warunki bezwzględnie, wniosek musi wpłynąć do UMWD przez ePUAP najpóźniej w dniu 17 marca 2020 oraz musi zostać wysłany pocztą najpóźniej w dniu 17 marca 2020 (liczy się data stempla pocztowego).

3.    W przypadku wysłania pocztą wniosku bez dostarczenia w wersji elektronicznej przez ePUAP nadal liczy się data wpływu wniosku (tj. do 17 marca 2020 roku).


Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2020 roku.

Termin naboru: od 17 lutego do 17 marca 2020 roku

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.


Należy zapoznać się z podstawowymi warunkami udziału w konkursie, które zostały uzupełnione o dodatkowe zapisy:

1. Beneficjentem pomocy może być tylko i wyłącznie gmina wiejska, lub miejsko - wiejska.
2. Projekt nie może być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
3. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł.
4. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.
5. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania.
6. Za zakończenie realizacji zadania projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.
7. Ostateczny termin realizacji
(tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 30 października 2020 roku.
8. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu (wnioski o aneksowanie umowy) należy zgłaszać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu rozliczenia zadania.
9. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.
10. Zadanie może być realizowane wyłącznie zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych oraz z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zakresy działania:

1.    budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno – kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, etc.;
2.    zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) i/lub ich wyposażenie;
3.    zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych;
4.    budowa, przebudowa lub remont urządzeń retencyjno-rozsączających, tj. instalacji zakopywanych w grunt, umożliwiających gromadzenie wód opadowych oraz rozsączania ich do ziemi (m.in. skrzynki rozsączające, studnie chłonne) lub zbiorników retencyjnych, tj. szczelnych zbiorników do gromadzenia wód opadowych poprzez które woda nie przesiąka do ziemi i umożliwia pobieranie wody do ponownego wykorzystania.


W przypadku realizacji zadań dotyczących terenów zielonych, aby Gmina mogła uzyskać 1 punkt, wymagane jest aby wartość zakupu materiału roślinnego powinna być nie mniejsza niż 5% wysokości wnioskowanej dotacji (nie wliczając w to kosztów robocizny).


Ponadto Sołecka Strategia Rozwoju Wsi powinna być sporządzona zgodnie z wymogami programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, tj. opracowana w ramach warsztatów organizowanych przez UMWD prowadzonych przez certyfikowanych moderatorów, a następnie przyjęty i zatwierdzony przez Zebranie Wiejskie oraz Radę Gminy.


W przypadku realizacji zadań dotyczących urządzeń retencyjno-rozsączających, ich pojemność powinna być nie mniejsza niż 3 m3, natomiast przy budowie, przebudowie lub remoncie zbiorników retencyjnych ich powierzchnia powinna wynosić od 100 m2 do 5000 m2.


Jeżeli dokumenty złożone do konkursu są nieprawidłowe, wymagają uzupełnienia lub wyjaśnień, wzywa się gminę do usunięcia nieprawidłowości, uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie do 7 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu do UMWD), licząc od następnego dnia po dniu doręczenia wezwania, przy czym wezwania mogą być dokonywane w formie pisemnej, elektronicznej (ePUAP) lub faksem. Dopuszcza się maksymalnie dwa uzupełnienia do poprawy wniosku.


Wniosek należy sporządzić i złożyć na wzorze udostępnionym poniżej wraz z załączonym na płycie CD formularzem wniosku w rozszerzeniu .doc lub .docx oraz zestawieniem rzeczowo – finansowym w rozszerzeniu .xls  lub .xlsx.

Przed przystąpieniem do sporządzania wniosku zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania formularza wniosku i zestawienia rzeczowo – finansowego.


Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich, IV piętro, pok. 428 lub za pośrednictwem poczty. Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a nie data stempla pocztowego, jak w poprzednich edycjach (dot. to zarówno złożenia wniosku, jak i uzupełnień/poprawek).


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z następującymi osobami:

•    Łukasz Kukulski, email: lukasz.kukulski@umwd.pl

•    Janusz Szpot, email: janusz.szpot@umwd.pl

Telefon: (71) 776 98-31 lub (71) 776 96-32


Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała nr 1778/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego
2. Zasady ubiegania się o wsparcie
3. Wzór wniosku o dofinansowanie
4. Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
6. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy 2020 r.
7. Oświadczenie – brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia (zał. 3d)
8. Oświadczenie – osiągnięcie celu projektu (zał. 5)
9. Oświadczenie – zabezpieczenie środków finansowych (zał. 6)
10. Oświadczenie – wpis do SSRW (zał. 8)
11. Oświadczenie – praca własna mieszkańców (zał. 9)
12. Oświadczenie – lokalizacja zbiornika retencyjnego na terenie miejscowości w której realizowany jest projekt, którego właścicielem jest gmina (zał. 10)
13. Wzór tablicy

 

Informacje dotyczące przekazania środków finansowych i rozliczenia przyznanej pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

Fot. Gmina Dobromierz

Informacje dotyczące przekazania środków finansowych i rozliczenia przyznanej pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”
 
Zgodnie z §4 ust. 1 oraz ust.2 pkt 1,2 umowy o dofinansowanie realizacji zadań w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo - finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów oraz dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania). Jednocześnie do wniosku o płatność należy dołączyć płytę CD z dokumentacją fotograficzną realizacji projektu.


Przypominamy, że każdorazowe zmiany zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania określonych w umowie o dofinansowanie, w tym zakresu finansowego - wymagają sporządzenia pisemnego aneksu, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych. Wniosek o aneksowanie zakresu projektu powinien zawierać niezbędne załączniki, umożliwiające weryfikację proponowanych zmian wraz ze zaktualizowanym zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji oraz w przypadku realizacji projektu na obszarach objętych nadzorem konserwatorskim (w tym obiekty zabytkowe) obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o aneks będzie opinia, zgoda lub decyzja odpowiedniego organu.

Zmiany dotyczące realizacji projektu należy zgłaszać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu rozliczenia zadania.

Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 31 października 2019 roku.Do pobrania:


1. Wzór wniosku o płatność

2. Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
3. Wskazania do opisu dokumentów finansowo - księgowych
4. Wzór informacji o współfinansowaniu
Rozstrzygnięcie XIII edycji konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

zdj. Gmina Wińsko

Informujemy, iż dnia 19 czerwca 2019 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2019 roku. W związku z tym dofinansowanie otrzymało 79 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 2 196 761,00 zł.


Ponadto zgodnie z §4 ust. 1 umowy o dofinansowanie realizacji zadań w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami aktualne zestawienie rzeczowo - finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów oraz dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania), jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 31 października 2019 roku.

Uchwała IX/232/19


XIII edycja konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi"

zdj. Gmina Przeworno

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2019 roku.

Termin naboru: od 11 lutego do 15 marca 2019 roku

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.


Należy zapoznać się z podstawowymi warunkami udziału w konkursie, które zostały uzupełnione o dodatkowe zapisy:

1.    Beneficjentem pomocy może być tylko i wyłącznie gmina wiejska, lub miejsko - wiejska.
2.    Projekt nie może być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
3.    Maksymalna wysokość dofinansowania projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł.
4.    Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.
5.    Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania.
6.    Za zakończenie realizacji zadania projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.
7.    Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 31 października 2019 roku.
8.    Wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu (wnioski o aneksowanie umowy) należy zgłaszać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu rozliczenia zadania.
9.    Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.
10.    Zadanie może być realizowane wyłącznie zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych oraz z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Zakresy działania:

1. budowa, przebudowa, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno – kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, etc.;
2. zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem;
3. tworzenie punktów informacji turystycznej oraz budowy i remontu szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, wodnych, tras narciarstwa biegowego) wraz z ich oznakowaniem;
4. zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych;
5. remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem zbiorów bibliotecznych.


Niewielkiej modyfikacji uległ zakres 5 dot. bibliotek, w którym możliwy jest również zakup oprócz księgozbiorów/książek innych zbiorów bibliotecznych, jak audiobooki czy płyty DVD.

Ponadto w pkt. IX. Kryterium dostępu zmieniono sposób punktacji odnoszącej się do dochodu podatkowego gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Obecnie kryterium będzie oceniane na podstawie wskaźnika wyrażonego dla średniej wojewódzkiej (tabela na podst., której została obliczona ww. średnia - patrz: dokumenty do pobrania).

Jeżeli dokumenty złożone do konkursu są nieprawidłowe, wymagają uzupełnienia lub wyjaśnień, wzywa się gminę do usunięcia nieprawidłowości, uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie do 7 dni kalendarzowych (liczy się data wpływu do UMWD), licząc od następnego dnia po dniu doręczenia wezwania, przy czym wezwania mogą być dokonywane w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem. Dopuszcza się maksymalnie dwa uzupełnienia do poprawy wniosku.


Wniosek należy sporządzić i złożyć na wzorze udostępnionym poniżej wraz z załączonym na płycie CD formularzem wniosku w rozszerzeniu .doc lub .docx oraz zestawieniem rzeczowo – finansowym w rozszerzeniu .xls  lub .xlsx.
Przed przystąpieniem do sporządzania wniosku zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania formularza wniosku i zestawienia rzeczowo – finansowego.


Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Wydziału Obszarów Wiejskich, IV piętro, pok. 428 lub za pośrednictwem poczty. W tegorocznej edycji konkursu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a nie data stempla pocztowego, jak w poprzednich edycjach (dot. to zarówno złożenia wniosku, jak i uzupełnień/poprawek).


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z następującymi osobami:

•    Magdalena Hutta – Kowalska, email: magdalena.hutta-kowalska@umwd.pl

•    Łukasz Kukulski, email: lukasz.kukulski@umwd.pl

•    Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pl

Telefon: (71) 776 98-31 lub (71) 776 96-32


Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała nr 336/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

2. Zasady ubiegania się o wsparcie
3. Wzór wniosku o dofinansowanie
4. Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
5. Instrukcja do wniosku
6. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy 2019 r.
7. Oświadczenie – osiągnięcie celu projektu
8. Oświadczenie – praca własna mieszkańców
9. Oświadczenie – wpis do SSRW
10. Oświadczenie – zabezpieczenie środków finansowych
11. Oświadczenie – Prawo Budowlane

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2019 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2019 roku.

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr L/1771/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2019 Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2019 roku.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2019 roku, w realizacji projektów mających za zadanie poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 11 lutego  - 15 marca 2019 roku.

kontakt: tel. (71) 776 97 47: Dominik Wojciechowski,
e-mail: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl

Załączniki:

1.Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 335/VI/19 z 5 lutego 2019r.
2.Wzór oferty
3.Wzór sprawozdania
4.Załącznik nr 3,  wzór oświadczenia oferenta
5.Inne wzory do ewentualnego wykorzystania dla oferenta
6.Ustawa o działalności pożytku publicznego
7.Rozporządzenie MRPiPS z 19.08.2018


II lista rankingowa XII edycji konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku


Informujemy, iż dnia 20 września 2018 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął kolejną uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku. W związku z tym dofinansowanie otrzymały 104 projekty, na łączną kwotę 2 493 060,00 zł.


Jednocześnie przypominamy, że ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 2 listopada 2018 roku.


Do pobrania:


Uchwała nr L/1785/18


Informacje dotyczące przekazania środków finansowych i rozliczenia przyznanej pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

Zgodnie z §4 ust. 1 umowy o dofinansowanie realizacji zadań w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo - finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów oraz dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania).

Jednocześnie do wniosku o płatność należy dołączyć płytę CD z dokumentacją fotograficzną realizacji projektu.


Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 2 listopada 2018 roku.


Do pobrania:
1. Wzór wniosku o płatność
2. Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
3. Wskazania do opisu dokumentów finansowo - księgowych
4. Wzór informacji o współfinansowaniu


Rozstrzygnięcie XII edycji konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

zdj. Gmina Kondratowice

Informujemy, iż dnia 28 czerwca 2018 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku. W związku z tym dofinansowanie otrzymały 82 projekty, na łączną kwotę 1 977 788,00 zł.


Ponadto zgodnie z §4 ust. 1 umowy o dofinansowanie realizacji zadań w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo - finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów oraz dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania). Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 2 listopada 2018 roku.

Uchwała XLVIII/1661/2018


XII edycja konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

zdj. Gmina Nowogrodziec

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku.

 Termin naboru: od 12 lutego do 12 marca 2018 roku.


Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.


Podstawowe warunki udziału w konkursie nie ulegają zmianie m.in.:


1.Beneficjentem pomocy może być tylko i wyłącznie gmina wiejska, lub miejsko - wiejska.
2.Maksymalna wysokość dofinansowanie projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł.
3.Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.
4.Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania.
5.Za zakończenie realizacji zadania projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.
6.Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 2 listopada 2018 roku.
7.Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.


Zakres działania:

1.budowa, przebudowa, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno – kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, etc.;
2.zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem;
3.tworzenie punktów informacji turystycznej oraz budowy i remontu szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, wodnych, tras narciarstwa biegowego) wraz z ich oznakowaniem;
4.zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych;
5.remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek.

Jeżeli dokumenty złożone do konkursu są nieprawidłowe, wymagają uzupełnienia lub wyjaśnień, wzywa się gminę do usunięcia nieprawidłowości, uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od następnego dnia po dniu doręczenia wezwania, przy czym wezwania mogą być dokonywane w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem. Dopuszcza się maksymalnie dwa uzupełnienia do poprawy wniosku.
Wniosek należy sporządzić i złożyć na wzorze udostępnionym poniżej wraz z załączonym na płycie CD formularzem wniosku w rozszerzeniu .doc lub .docx oraz zestawieniem rzeczowo – finansowym w rozszerzeniu .xls  lub .xlsx.
Przed przystąpieniem do sporządzania wniosku zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania formularza wniosku i zestawienia rzeczowo – finansowego.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z następującymi osobami: Magdalena Hutta – Kowalska, email: magdalena.hutta-kowalska@umwd.pl oraz Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pl tel. (71) 776 98-31, (71) 776 96-32.


Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała nr 4873/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego
2. Zasady ubiegania się o wsparcie
3. Wzór wniosku o dofinansowanie
4. Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
5. Instrukcja do wniosku
6. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy 2018 r.
7. Oświadczenie – osiągnięcie celu projektu
8. Oświadczenie – praca własna mieszkańców
9. Oświadczenie – wpis do SSRW
10. Oświadczenie – zabezpieczenie środków finansowych
11. Wzór tablicy

III lista rankingowa XI edycji konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku

Informujemy, iż dnia 28 września 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął kolejną uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku. W związku z tym dofinansowanie otrzymały 93 projekty, na łączną kwotę 2 516 117,00 zł.


Jednocześnie przypominamy, że ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 3 listopada 2017 roku.


Do pobrania:


Uchwała nr XXXVIII/1257/17


Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie rozstrzygnięcie konkursu w 2017 roku oraz informacje dotyczące przekazania środków finansowych i rozliczenia przyznanej pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

Informujemy, iż dnia  13 lipca 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/1169/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku. W związku z tym ostatecznie dofinansowanie otrzymało 90 projektów, na łączną kwotę 2 434 694,00 złotych.


Ponadto zgodnie z §4 ust. 1 umowy o dofinansowanie realizacji zadań w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo - finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów oraz dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania). Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 3 listopada 2017 roku.

 

 Do pobrania:
1.Uchwała nr XXXVI/1185/17
2.Wzór wniosku o płatność
3.Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
4.Wskazania do opisu dokumentów finansowo - księgowych
5.Wzór informacji o współfinansowaniu zadania

 fot. UG Janowice Wielkie

Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku

zdj. Gmina Janowice Wielkie


Informujemy, iż dnia 29 czerwca 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku. W związku z tym dofinansowanie otrzymały 72 projekty, na łączną kwotę 1 923 475,00 zł.Ponadto zgodnie z §4 ust. 1 umowy o dofinansowanie realizacji zadań w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo - finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów oraz dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania). Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 3 listopada 2017 roku.


Do pobrania:

 

Uchwała nr XXXV/1169/17

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”

Projekt pn. "Muzyczny piknik pod lasem promujący ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Sadków" realizowany przez Fundację na Rzecz Animacji Lokalnych Słomkowy Melonik w roku 2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”
w 2017 roku.


Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXVIII/895/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2017 roku.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2017 roku, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 1 marca - 24 marca 2017 roku.

kontakt: tel. (71) 776 97 47: Dominik Wojciechowski,

email: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl

 

1.     

1.      wzór oferty

2.      wzór oświadczeń

3.     treść uchwały nr 3389/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. zawierającej zasady udziału w konkursie i kryteria oceny ofert.

4.    ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

5.      rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

 

XI edycja konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

zdj. Gmina Olszyna


Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku.

 

Termin naboru: od 6 lutego do 6 marca 2017 roku.

 

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.


Podstawowe warunki udziału w konkursie nie ulegają zmianie m.in.:


1.Beneficjentem pomocy może być tylko i wyłącznie gmina wiejska, lub miejsko - wiejska.

2.Maksymalna wysokość dofinansowanie projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł.

3.Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

4.Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania.

5.Za zakończenie realizacji zadania projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.

6.Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 3 listopada 2017 roku.

7.Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.


Jednocześnie prosimy o wnikliwe zapoznanie się z poniższymi zasadami konkursu, które uległy zmianie. Modyfikacji zostały poddane między innymi zakresy działania, w następującym ujęciu:

 

1.budowa, przebudowa, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno – kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, etc.;

2.zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem;

3.tworzenie punktów informacji turystycznej oraz budowy i remontu szlaków turystycznych, pieszych, tras narciarstwa biegowego oraz wodnych wraz z ich oznakowaniem;

4.zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych;

5.remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek.


Rozszerzono katalog kosztów, które nie wchodzą w zakres kwalifikowalności, jak również kryteria wyboru projektów – dodatkowo premiowane będą projekty dotyczące zagospodarowania miejsc zielonych (np. skwerki, parki, aleje spacerowe, etc.), a ponadto zasadnicze znaczenie - przy ocenie projektów – będzie miało uzasadnienie projektu wraz z przewidywanymi efektami realizacji zadania z punktu widzenia programu odnowy wsi.


Jeżeli dokumenty złożone do konkursu są nieprawidłowe, wymagają uzupełnienia lub wyjaśnień, wzywa się gminę do usunięcia nieprawidłowości, uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od następnego dnia po dniu doręczenia wezwania, przy czym wezwania mogą być dokonywane w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem. Dopuszcza się maksymalnie dwa uzupełnienia do poprawy wniosku.


Wniosek należy sporządzić i złożyć na wzorze udostępnionym poniżej wraz z załączonym na płycie CD formularzem wniosku w rozszerzeniu .doc lub .docx oraz zestawieniem rzeczowo – finansowym w rozszerzeniu .xls  lub .xlsx.


Przed przystąpieniem do sporządzania wniosku zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania formularza wniosku i zestawienia rzeczowo – finansowego.W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z następującymi osobami: Anna Karnafel, email:
anna.karnafel@umwd.pl, Magdalena Hutta – Kowalska, email: magdalena.hutta-kowalska@umwd.pl oraz Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pl tel. (71) 776 98-31, (71) 776 96-32

Dokumenty do pobrania:


1. Uchwała nr 3339/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

2. Zasady ubiegania się o wsparcie
3.
Wzór wniosku o dofinansowanie

4. Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
5.
Instrukcja do wniosku

6.
Wskaźnik dochodów podatkowych gminy 2017 r.

7. Oświadczenie – osiągnięcie celu projektu

8. Oświadczenie – praca własna mieszkańców

9. Oświadczenie – wpis do SSRW

10. Oświadczenie – zabezpieczenie środków finansowych

11. Wzór tablicy


„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” 2016 - Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w 2016 r. oraz informacje dotyczące rozliczenia przyznanej pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi"

Informujemy, iż dnia 14 lipca 2016 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XXII/668/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku. W związku z tym ostatecznie dofinansowanie otrzymało 115 projektów, na łączną kwotę 2 944 272,00 zł.


Ponadto zgodnie z §4 ust. 1 umowy o dofinansowanie realizacji zadań w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego będzie przekazana JST w formie refundacji. Przekazanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (aktualne zestawienie rzeczowo - finansowe, kopie faktur VAT i umów z wykonawcami, kosztorysy powykonawcze, potwierdzenia dokonanych przelewów oraz dokumenty potwierdzające odbiór wykonania zadania). Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 4 listopada 2016 roku.


Do pobrania:


1.Uchwała nr XXIV/703/16
2.Wzór wniosku o płatność
3.Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego
4.Wskazania do opisu dokumentów finansowo - księgowych
5.Wzór informacji o współfinansowaniu zadania


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” – nabór 2016

W dniu 5 lipca 2016 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2016 roku.


Celem konkursu jest wspieranie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. Na mocy uchwały pomoc finansowa zostanie udzielona 51 podmiotom na łączną kwotę 245 086,00 zł. Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – programu Samorządu Województwa.


Jednocześnie przypominamy wszystkim podmiotom, które uzyskały dofinansowanie o konieczności przesyłania wszelkich projektów i wizualizacji zarówno materiałów promocyjnych, jak również tablic informacyjnych. Zgodnie z zapisami umowy wszystkie materiały informacyjno - promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Województwa Dolnośląskiego. W celu uzyskania akceptacji Beneficjent zobowiązuje się przesłać projekty końcowe materiałów promocyjnych do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną na adres: promocja@dolnyslask.pl. Akceptacja mailowa wizualizacji będzie wymaganym załącznikiem podczas rozliczania projektu.


Ponadto tablice informacyjne oraz materiały promocyjne wykonywane w ramach zadania muszą zawierać elementy określone w załączniku do umowy, a umieszczone w załączniku nr 2 niniejszego ogłoszenia. Jednocześnie przy realizacji przedsięwzięć w zakresie tworzenia miejsc rekreacji (usadowienie obiektów małej architektury) i zagospodarowania przestrzeni  publicznych – wymagane jest posadowienie tablicy informującej o współfinansowaniu zadania z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w sposób zapewniający jej dobrą widoczność. Informacja ta powinna również zawierać informacje wskazane w załączniku nr 2 ogłoszenia.


Załącznik 1: Wyniki otwartego konkursu ofert.


Załącznik 2: Wymagane logotypy i zapisy.


Załącznik 3: Wzór oświadczenia


Rozstrzygnięcie konkursu dla Gmin pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku – X edycja

W dniu 25 maja 2016 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez Gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku.


Pomoc finansowa została przyznana na realizację 93 projektów, na łączną kwotę 2 380 432 zł.


Załącznik: Uchwała nr XXII/668/16Rusza 10. edycja konkursu pn. Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Projekt zrealizowany w Międzylesiu.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku.Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz podniesienie kwalifikacji mieszkańców wsi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.


Beneficjent: gmina wiejska, gmina miejsko - wiejska.

 

Główne zasady konkursu:


1. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł,


2. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,


3. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania.

  
4. Projekt może być realizowany tylko w jednym etapie.

 
5. Za zakończenie realizacji zadania / projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.


6. Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 4 listopada 2016 roku.


7. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie Gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.


8. W przypadku realizacji zadań dotyczących bibliotek zlokalizowanych na obszarach wiejskich wymagane jest, aby zakup księgozbioru stanowił minimum 5% wartości projektu.


Termin naboru: od 1 lutego do 29 lutego 2016 roku.

 

Wniosek należy sporządzić na wzorze udostępnionym poniżej.

 Prosimy o przesyłanie wniosków również w wersji elektronicznej.


 Osobami do kontaktu są: Anna Karnafel, email: anna.karnafel@umwd.pl oraz Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pl tel. (71) 776 98-31, (71) 776 96-32

 

 

Dokumenty do pobrania:
1.
Zasady ubiegania się o wsparcie
2.
Wzór wniosku o dofinansowanie
3.
Instrukcja do wniosku
4.
Wskaźnik dochodów podatkowych gminy 2016 r.
5. Uchwała nr nr 1672/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2016 r.

Piękna Wies Dolnośląska

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2009”.
Konkurs w naszym Województwie organizowany jest po raz pierwszy i jest jedną z form wsparcia jakie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oferuje społecznościom lokalnym uczestniczącym w Odnowie Wsi. Ma on na celu wyłonienie i promowanie najlepszych wzorcowych działań, przedsięwzięć zrealizowanych na terenach wiejskich, ma także inspirować i stworzyć płaszczyznę wymiany doświadczeń.
Konkurs opiera się na założeniu, że na rozwój wsi doskonale wpływa zdrowa rywalizacja oparta na dobrym przykładzie.
Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2009” zorganizowany zostanie w III kategoriach:
1.    „Najpiękniejsza Wieś”
2.    „Najpiękniejsza Zagroda”
3.    „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”

Serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu i zaprezentowaniu swoich osiągnięć w zakresie działań związanych z Odnową Wsi i szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich.  

Warunkiem uczestnictwa jest formalne zgłoszenie udziału przez Gminę, poprzez przesłanie do Urzędu wypełnionego formularza zgłoszeniowego. O wyborze laureatów zadecyduje Komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa.
Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2009r.
Wszelkie szczegóły dotyczące udziału – regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy -  znajdują się na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich. W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Anną Malinowską – Tel. 071- 776 96 74
 

Do pobrania:

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Nabór na wnioski - konkurs Odnowa Dolnośląskiej Wsi


Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków
o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

Celem konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” jest stworzenie lepszych warunków dla rozwoju społeczno - ekonomicznego miejscowości wiejskich oraz zaktywizowanie ich mieszkańców.


Beneficjent: gmina wiejska , gmina miejsko-wiejska, miejska.

Pomoc finansowa:

1.    może być przyznawana, jeżeli projekt jest realizowany w miejscowości wiejskiej należącej do gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej,

2.    maksymalna wysokość pomocy, na realizację projektów w jednej miejscowości, nie może przekroczyć 25 000 zł,

3.    poziom pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,

4.    beneficjent może złożyć maksymalnie dwa wnioski w naborze, przy czym suma pomocy dla jednego beneficjenta może wynieść 25 000 zł

5.    beneficjent może otrzymać maksymalnie 25 000 zł w jednym naborze.Wnioski będzie można składać w terminie od dnia 8 czerwca 2009 roku do dnia 8 lipca 2009 roku do godz. 16.00 w sekretariacie Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Mazowiecka 15, 50-408 Wrocław, III piętro, pokój nr 313 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku (w środy od 8.00 do 16.00).

Informacje na temat konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Mazowieckiej 15, III piętro, pokój nr 313 oraz pod numerem telefonu:  071 776 93 50, 776 97 47

Dokumenty do pobrania:

1. Zasady ubiegania się o wsparcie

2. Wzór wniosku

3. Instrukcja do wniosku

4. Wskaźnik dochodów podatkowych na 2009r.

Nabór wniosków - konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego pn.”Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”.


Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w „Odnowie Dolnośląskiej Wsi”, w zakresie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.


Beneficjenci:


• Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
• Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
• Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego
• Jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


Szczegółowy zakres działania, kryteria dostępu oraz wyboru projektów dostępne są w załączniku ZASADY DOFINANSOWANIA.


Pomoc finansowa:


1. Minimalna wartość projektu – 1.000 zł,
2. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł oraz przekroczyć 80% ogólnej wartości projektu,
3. Udział własny w projekcie wynosi minimum 20% ogólnej wartości projektu,
4. Suma dotacji przyznanych przez Zarząd Województwa na realizację zadania wyniesie 605.000 zł.


Wnioski będzie można składać w terminie od dnia 7 września 2009 roku do dnia 2 października 2009 roku do godz. 15.30 w sekretariacie Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Mazowiecka 15, 50-408 Wrocław, III piętro, pokój nr 313 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku (w środy od 8.00 do 16.00).

Osobą do kontaktu jest Pani Anna Malinowska, Tel. (071) 776-96-74, fax (071) 776-94-00, email: anna.malinowska@umwd.pl


Dokumenty do pobrania:
1. Zasady dofinansowania
2. Wzór wniosku
3. Wskaźnik dochodów podatkowych na 2009r.

Konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego „PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMUJACE IDEĘ ODNOWY WSI”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego na posiedzeniu w dniu 29 września br. podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert na  wykonanie zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” do dnia 30 października br. do godz. 15.30. Pozostałe warunki  realizacji przedsięwzięcia pozostają bez zmian.  

Konkursy w latach 2010, 2011, 2012

KONKURS OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO pn. „PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMUJACE IDEĘ ODNOWY WSI”

W ramach realizacji konkursu pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi” Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotował katalog kosztów kwalifikowanych ( do pobrania).
Do pobrania jest także logo Odnowy Wsi Dolnośląskiej oraz Logo Urzędu. 

Istotne informacje:


1. Jeden Beneficjent z terenu danej Gminy może złożyć kilka wniosków.
2. Z terenu jednego sołectwa może zostać złożony tylko jeden wniosek.
3. Projekt może być realizowany wyłącznie na obszarze miejscowości (sołectwa) formalnie zgłoszonej i uczestniczącej w „Odnowie Dolnośląskiej Wsi” województwa dolnośląskiego.
4. Wszelkie materiały promocyjne, w tym witacze, tablice informacyjne, ulotki, kalendarze itp. muszą być opatrzone Logo Odnowy Wsi oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ( do pobrania)
5. Na przygotowanych materiałach promocyjnych – wykaz jw. – musi pojawić się Informacja, że dane sołectwo jest uczestnikiem Odnowy Wsi Dolnośląskiej ( przykładowe witacze do pobrania)
6. Zlecenie zadania oraz udzielenie dofinansowania nastąpi z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. )
7. Przekazanie dotacji na realizację  ofert wyłonionych otwartym konkursie nastąpi poprzez zawarcie umowy.
8. Termin zakończenia realizacji zadania musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2009r.

 

Koszty kwalifikowalne w ramach konkursu na realizację zadania publicznego
pn.  „Przedsięwzięcia promujące Odnowę Wsi”


1. Usługi związane z opracowaniem projektu oraz wykonaniem: „witaczy”, tablic informacyjnych, ulotek promocyjnych, kalendarzy imprez.


2. Koszty zakupu produktów żywnościowych w przypadku organizacji szkoleń, imprez promujących odnowę Wsi ( nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych)

 
3. Koszty umów z wykładowcami w przypadku organizacji szkoleń


4. Koszty zakupu nagród w przypadku organizacji konkursów w ramach  imprez promujących idee Odnowy Wsi

 Pliki do pobrania:

1. Logo nr 1 (pobierz)

2. Logo nr 2 (pobierz)

3. Logo nr 3 (pobierz)

4. Logo nr 4 (pobierz)

5. "Witacze" (pobierz)