rozmiar czcionki: A | A | A

Instytucje Unii Europejskiej

W procesie stanowienia prawa Unii Europejskiej uczestniczą trzy główne instytucje:
- Parlament Europejski, który reprezentuje obywateli UE i jest przez nich bezpośrednio wybierany,
- Rada Unii Europejskiej, która reprezentuje rządy państw członkowskich. Pracom Rady przewodniczą kolejno poszczególne kraje UE w ramach tzw. prezydencji,
- Komisja Europejska, która reprezentuje interesy całej Unii.

Ważną rolę odgrywają dwie inne instytucje:
- Trybunał Sprawiedliwości, który stoi na straży stosowania prawa europejskiego,
- Trybunał Obrachunkowy, kontrolujący finansowanie działań UE.

Uprawnienia i obowiązki wszystkich tych instytucji określono w traktatach, które stanowią podstawę wszystkich działań UE. W traktatach określono również zasady i procedury, których muszą przestrzegać instytucje UE. Treść traktatów uzgadniają prezydenci lub premierzy wszystkich państw UE, a ich ratyfikacji dokonują parlamenty krajowe.

Unia Europejska posiada szereg innych, wyspecjalizowanych instytucji i organów międzyinstytucjonalnych:
- Europejski Bank Centralny odpowiada za europejską politykę pieniężną,
- Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) wspiera Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,
- Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny reprezentuje społeczeństwo obywatelskie, pracodawców i pracowników,
- Komitet Regionów reprezentuje władze regionalne i lokalne,
- Europejski Bank Inwestycyjny finansuje projekty inwestycyjne UE i wspiera małe przedsiębiorstwa poprzez Europejski Fundusz Inwestycyjny,
- Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach UE,
- Europejski Inspektor Ochrony Danych odpowiada za ochronę danych osobowych obywateli,
- Urząd Publikacji publikuje informacje o UE,
- Europejski Urząd Doboru Kadr zajmuje się rekrutacją pracowników do instytucji i innych organów UE,
- Europejska Szkoła Administracji zapewnia specjalistyczne szkolenia dla pracowników UE,
- szereg wyspecjalizowanych agencji i zdecentralizowanych organów wypełnia wiele różnych zadań technicznych, naukowych i zarządczych.


Źródło opracowania: portal Unii Europejskiej – www.europa.eu