rozmiar czcionki: A | A | A

 

Małe Projekty

 

(Formularze wniosków działań osi 3 oraz osi 4 Leader PROW 2007-2013 dostępne są również na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html ) 

1.WNIOSKI-formularze:

 


A)

>Wniosek o przyznanie pomocy 8z AKTYWNY PDF ( pobierz plik) dla naborów od 16.07.2014r.

>Wniosek o przyznanie pomocy 8z AKTYWNY PDF ( pobierz plik) dla naborów od 04.05.2014.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com

Instrukcja wypełniania wniosku 8z  ( pobierz plik) z dnia 21.05.2014
Uwaga! Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.
Zmiana instrukcji związana jest z doprecyzowaniem zasad wyliczania kwoty pomocy w zakresie małych projektów, w sytuacji gdy w ramach operacji występuje wkład niepieniężny oraz współfinansowanie z Funduszu Kościelnego lub z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej.
Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem


a) De minimis

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - do edycji (format Word) - otwórz
- Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis - do edycji (format Excel) - otwórz

Uwaga! W związku ze zmianami w zasadach przyznawania pomocy de minimis wynikającymi z wprowadzenia w życie ww. Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 - niezbędne będzie złożenie przez Wnioskodawcę będącego podmiotem gospodarczym dodatkowego załącznika - Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis.

Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

 • Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - do edycji (format Excel) - otwórz


Uwaga!
W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549?607) zmianie uległy m.in. regulacje w zakresie konieczności zapewnienia publikacji danych Beneficjentów pomocy.
W związku z powyższym wszyscy Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia z wnioskiem dodatkowego załącznika Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
b) Nabywca przedsiębiorstwa / następca prawny

Wersja 4z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla wniosków składanych od 5 maja 2014 r.

-   Adobe Reader (.pdf) (Wniosek o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta) - wersja 4z - otwórz

-   Microsoft Excel do edycji (.xls) (Wniosek o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa /Następcy prawnego Beneficjenta) - wersja 4z - otwórz

-   Instrukcja do wersji 4z z dnia 21.05.2014 r. - otwórz 


Uwaga! Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy Nabywcy przedsiębiorstwa / Następcy prawnego Beneficjenta w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.Zmiana instrukcji związana jest z doprecyzowaniem zasad wyliczania kwoty pomocy w zakresie małych projektów, w sytuacji gdy w ramach operacji występuje wkład niepieniężny oraz współfinansowanie z Funduszu Kościelnego lub z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej.Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.
c) Wyprzedzające finansowanie:

 1. Formularz wniosku o wyprzedzające finansowanie ( pobierz) 12.06.2012
  (W sytuacji, kiedy Beneficjent ubiega się u wyprzedzające finansowanie, składa ww. formularz wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy i wpisuje go w części D inne załączniki).


 

Uwaga! Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, które rozpoczęły bieg od dnia 6 kwietnia 2012 r.W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

 


d) Ankieta monitorująca (pobierz plik 222 kb)B) Wersja 7z - Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje dla naborów, wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły bieg nie wcześniej niż 31 stycznia 2013 roku.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

 • WoPP Adobe Reader do edycji (.pdf) - wersja 7z - otwórz

Uwaga! W dniu 18.04.2014 r. udostępniono aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, poprawiony w zakresie zaokrąglania kwoty pomocy.

 • Instrukcja do wersji 7z z dnia 21.05.0214 - otwórz

Uwaga! Nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów.

Zmiana instrukcji związana jest z doprecyzowaniem zasad wyliczania kwoty pomocy w zakresie małych projektów, w sytuacji gdy w ramach operacji występuje wkład niepieniężny oraz współfinansowanie z Funduszu Kościelnego lub z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej.
Zmiany wprowadzone w instrukcji zostały wyróżnione kolorem.


 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - do edycji (format Word) - otwórz
 • Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis - do edycji (format Excel)- otwórz
  Uwaga!
  W związku ze zmianami w zasadach przyznawania pomocy de minimis wynikającymi z wprowadzenia w życie ww. Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 w przypadku, gdy do 30 maja 2014 r. nie zostanie zawarta umowa przyznania pomocy - niezbędne będzie złożenie przez Wnioskodawcę będącego podmiotem gospodarczym dodatkowego załącznika - Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis.
  Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
 • Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - do edycji (format Excel) - otwórz
  Uwaga!
  W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549?607) zmianie uległy m.in. regulacje w zakresie konieczności zapewnienia publikacji danych Beneficjentów pomocy.
  W związku z powyższym wszyscy Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia z wnioskiem dodatkowego załącznika Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Archiwum uwag dla wniosków Małe Projekty:


* * *

b) Nabywca przedsiębiorstwa / następca prawny

Wniosek wersja 1z (pobierz PDF / pobierz edytowalny XLS) oraz instrukcja (pobierz PDF) -  26.01.2012

Wniosek wersja 3z (pobierz wniosek+instrukcja) -  20.05.2013

* * *

Uwaga 18.07.2011: Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje od dnia 18.07.2011r. Jednakże, jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek na formularzu w wersji 4z przed dniem udostępnienia formularza wniosku w wersji 5z na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego, albo po jego udostępnieniu jednak nie później niż do dnia 10.10.2011r., nie będzie wzywany do złożenia wniosku na nowym formularzu.

Uwaga 29.12.2010: Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. Informacje te przedstawiane są na formularzu informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311).

Uwaga 01.12.2010: Wprowadzono zmiany do Instrukcji (...), dotyczące doprecyzowania zapisów w sekcji I, II, III, IV, V, VI i VIII (zaznaczone kolorem)

Uwaga 18.10.2010:Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2010r.;   Wszyscy Wnioskodawcy, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w ramach naborów wniosków, w których dzień 30 sierpnia br. wypadał w trakcie trwania naboru (do wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru) oraz do wszystkich naborów rozpoczętych po 30 sierpnia br. będą zobowiązani w ramach uzupełnień / wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzu w wersji4z.         Konieczność ta wynika z faktu wejścia w życie w dniu 30 sierpnia 2010 roku rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 158 poz. 1067)".Archiwum wniosków Małe Projekty:


 • Wniosek o przyznanie pomocy 7z AKTYWNY PDF ( pobierz plik 2,7 Mb) dla naborów od 31.01.2013r. (poprawiony w dniu 18.04.2013). Uwaga: jeżeli dokument nie otwiera się poprawnie, należy przed otwarciem zapisać plik na dysk.

  Instrukcja wypełniania wniosku 7z  ( pobierz plik)   -  (poprawiony w dniu 18.04.2013))
  Uwaga! Formularz wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełniania na Małe Projekty w wersji 7z, obowiązuje dla naborów wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które rozpoczęły bieg nie wcześniej niż 31.01.2013.

  a) De minimis

  Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc "de minimis" (pobierz plik 222 kb)

  b) Nabywca przedsiębiorstwa / następca prawny

  Wniosek wersja 1z (pobierz PDF / pobierz edytowalny XLS) oraz instrukcja (pobierz PDF) -  26.01.2012

  Wniosek wersja 3z (pobierz wniosek+instrukcja) -  20.05.2013  * * *

  Wniosek o przyznanie pomocy 7z1 AKTYWNY PDF ( pobierz plik 2,7 Mb) dla naborów od 31.01.2013r.

  Instrukcja wypełniania wniosku 7z1  ( pobierz plik)


  Wniosek o przyznanie pomocy 6z AKTYWNY PDF ( pobierz plik 2,1 Mb) dla naborów od 06.04.2012r., poprawiony z dnia 18.12.2012r.

  Instrukcja wypełniania wniosku  6z  ( pobierz plik) obowiązuje od  (czytaj objaśnienie) aktualizacja z dn 2012.11.08
  Uwaga! zaktualizowana wersja instrukcji wniosku o przyznanie pomocy dla Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów  Instrukcja wypełniania wniosku  6z  ( pobierz plik 1,1 Mb) do 08.11.2012

  Instrukcja wypełniania wniosku  6z  ( pobierz plik 1,1 Mb) dla naborów od 06.04.2012r., poprawiony z dnia 18.04.2012r.


  Wniosek o przyznanie pomocy 5z AKTYWNY PDF ( pobierz plik 3,3 Mb)  od 18.07.2011r. (po korekcie technicznej w dniu 28.09.2011)
  Wniosek o przyznanie pomocy 5z  ( pobierz plik 0,4 Mb)  od 18.07.2011r.
  Instrukcja wypełniania wniosku  5z  ( pobierz plik 1 Mb) od 18.07.2011r.Wniosek o przyznanie pomocy 4z AKTYWNY PDF ( pobierz plik 3,3 Mbod 27.06.2011r.

  Uwaga! Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełniania obowiązuje od dnia 18.07.2011r. Jednakże, jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek na formularzu w wersji 4z przed dniem udostępnienia formularza wniosku w wersji 5z na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego, albo po jego udostępnieniu jednak nie później niż do dnia 10.10.2011r., nie będzie wzywany do złożenia wniosku na nowym formularzu.

  Uwaga!
  w celu ułatwienia przygotowania wniosków o przyznanie pomocy zosta
  ł opracowany aktywny formularz wniosku w wersji 4z w formacie .pdf. Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych  (zalecane jest przekazywanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie na usprawnienie obsługi wniosku. Na ww. nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie PDF. W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Acrobat Readera 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.  Instrukcja wypełniania wniosku  4z  ( pobierz plik 1,1 Mb od 27.06.2011r.
  UWAGA!
  W związku z udostępnieniem aktywnego formularza wniosku w formacie .pdf obowiązuje nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.13 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 (IW-1_413_MP w wersji 4z z dnia 27.06.2011r.). Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem niebieskim. Kolor żółty dotyczy zmian wprowadzonych do instrukcji z 12.05.2011r.


  Wniosek o przyznanie pomocy do edycji 4z (
  pobierz plik 700 kb)
 • Wniosek o przyznanie pomocy 4z ( pobierz plik 420 kb)
  Instrukcja wypełniania wniosku  4z (
  pobierz plik 715 kb) - uwaga! wersja zaktualizowana z dn. 12.05.2011 -zmiany wyróżniono kolorem
  Instrukcja wypełniania wniosku  4z (
  pobierz plik 456 kb) - aktualizacja 01.12.2010 (zmiany kolorem)
  Instrukcja wypełniania wniosku (
  pobierz plik 456 kb) - aktualizacja 01.12.2010 (zmiany na żółto)
  Instrukcja wypełniania wniosku (
  pobierz plik 415 kb) przed 13.10.2010
  Wniosek o przyznanie pomocy (
  pobierz plik 235 kb) 2009.09.16
  Wniosek o przyznanie pomocy ( pobierz plik 199 kb)obowiązuje od 10.05.2010 (wprowadzono zaliczkowanie)
  Wniosek o przyznanie pomocy (
  pobierz plik do edycji 784 kb) obowiązuje od 10.05.2010 (wprowadzono zaliczkowanie)
  Instrukcja wypełniania wniosku (
  pobierz plik 492 kb) obowiązuje od 21.07.2010 (zmodyfikowano pole 17, V i zał.10)
  Wniosek o przyznanie pomocy (
  pobierz plik do edycji 610 kb) 2009.12.08,
  Instrukcja wypełniania wniosku (
  pobierz plik 270 kb) 2009.09.16,
  Zarządzenie przekazujące wniosek (
  pobierz plik 330 kb)2009.09.16

 


 

2.UMOWY-wzory:


UMOWA 8z PRZYZNANIA POMOCY w ramach działania Wdrażanie LSR w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe Projekty" ( pobierz plik) z dnia 12.03.2013 

UMOWA 7z PRZYZNANIA POMOCY w ramach działania Wdrażanie LSR w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe Projekty" ( pobierz plik) od spraw po 22 marca 2012

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY w ramach działania Wdrażanie LSR w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe Projekty" ( pobierz plik) 04.10.2011

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY w ramach działania Wdrażanie LSR w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe Projekty" ( pobierz plik) 04.04.2010

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY w ramach działania Wdrażanie LSR w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe Projekty" ( pobierz plik) 10.05.-29.08.2010

UMOWA PRZYZNANIA POMOCY w ramach działania Wdrażanie LSR w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Małe Projekty" ( pobierz plik) v4 22.10.2010


Umowa Następcy 3z ( pobierz plik) 2013.03.11

 


Archiwum umów

Umowa Następcy 2z ( pobierz plik) 2012.10.31

Umowa Następcy 1z ( pobierz plik) 14.12.2011


 

3.ROZPORZĄDZENIA:


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI dnia 08 lipca 2008  SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA POMOCY FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013
( pobierz plik pdf 139 KB)


ROZPORZĄDZENIE zmieniające z dnia 27 kwietnia 2009 r.  ( pobierz plik pdf 32 KB)

ROZPORZĄDZENIE zmieniające z dnia 19 sierpnia 2010 r.  ( pobierz plik pdf 45 KB)

ROZPORZĄDZENIE zmieniające z dnia 24 sierpnia 2011 r.  ( pobierz plik pdf 30 KB)

ROZPORZĄDZENIE zmieniające z dnia 09 marca 2012 r.  ( pobierz plik pdf 736 KB)

ROZPORZĄDZENIE zmieniające z dnia 24 grudnia 2012 r. ( pobierz plik pdf 750 KB)

ROZPORZĄDZENIE zmieniające z dnia 5 czerwca 2014 r. ( pobierz plik pdf 508 KB)