rozmiar czcionki: A | A | A

LEADER jest podejściem przekrojowym, umożliwiającym realizowanie i wdrażanie celów osi 3. Celem osi 4 jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi. Aktywizacja społeczności wiejskich wymaga włączenia się w te działania partnerów społecznych. Leader jest podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych trzech środowisk tworzyć mają lokalną grupę działania – partnerstwo międzysektorowe, które samodzielnie wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. Takie działanie wzmocnić ma poczucie lokalnej wspólnoty, podnieść jakość zarządzania oraz wzmocnić kapitał społeczny na obszarach wiejskich.1.Lokalne Grupy Działania działające na terenie Dolnego Śląska: 

1. Mapa LGD na terenie Dolnego Śląska
2. Kontakt z LGD na terenie Dolnego Śląska2.Wytyczne:


1. Procedura wdrożeniowa dla działania 4.31 ”Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” ( pobierz plik.pdf)

2. Notatka w sprawie umów przyznania pomocy dla działań: „Wdrażanie projektów współpracy” oraz „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w ramach osi 4 Leader PROW 2007 - 2013 ( pobierz plik.pdf)

3. Obowiązkowe dokumenty potwierdzające przynależność do poszczególnych sektorów członków/partnerów LGD oraz członków organu decyzyjnego LGD (dokumenty niezbędne do oceny składu LGD i organu decyzyjnego LGD). ( pobierz plik .pdf 160 kb)

4. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wg stanu na 31 grudnia 2006 roku wg Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego (>>>przejdź do GUS)

5a Ankieta monitorująca dla działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – tzw. „małe projekty” z instrukcją wypełnienia (pobierz plik .zip)

5b Ankieta monitorująca dla działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania 313.322.323 „Odnowa i rozwój wsi” - typ operacji: "Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki" z instrukcją wypełnienia (pobierz plik .zip)

5c Ankieta monitorująca z realizacji operacji w zakresie działania "Wdrażanie projektów współpracy" z instrukcją wypełniania (pobierz plik .zip)

6. Sprawozdanie z realizacji LSR:

7. Sprawozdanie z realizacji operacji - Wdrażanie Projektów Współpracy (po korekcie marzec 2011)

8. Sprawozdanie końcowe z realizacji LSR oraz   instrukcja do sprawozdania (17.11.2015)


a) Wybór LGD - wytyczne


PODRĘCZNIK PT. BUDOWANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W RAMACH OSI 4. LEADER PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
( pobierz plik .pdf 1 oraz 2)
        
MATERIAŁ INFORMACYJNY PN.: "INICJATYWA LEADER 1991-2006 A OŚ LEADER 2007-2013"
( pobierz plik .pdf 397 KB)
       
FORMA PRAWNA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA W OKRESIE 2007 - 2013
( pobierz plik .pdf 118 KB)
 
PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA O NAZWIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA (WZÓR)
( pobierz plik .pdf 85 KB)
 
STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (wzór)
( pobierz plik .pdf 118 KB)
3. Zaliczki:

Zaliczki dla beneficjentów działań 121, 123, 311, 312, 413, 412 i 431
 

 

  1. Formularz wniosku o zaliczkę i instrukcja wypełniania - od 10.05.2010 (pobierz załączniki)